Main Temple

Haridham Temple Haridham Temple Haridham Temple Haridham Temple Haridham Temple

શિલ્પ શાસ્ત્રના આધારે બનેલું ૧૦૭ ફૂટ ઊંચું મંદિર ભારતનું એકમાત્ર પોલીશ ગ્રેનાઈટ અને આરસની કલાત્મક કોતરણીથી ઘાટ ઘડીને બનાવવામાં આવ્યું છે. આ મંદિરના બાંધકામમાં ભારતના વિધવિધ રાજ્યમાંથી ૨૦,૦૦૦ ઘન ફૂટ – ગ્રે ગ્રેનાઈટ, ૫,૩૦૦ ઘન ફૂટ – લાલ ગ્રેનાઈટ અને ૪,૪૦૦ ઘન ફૂટ – કાળા ગ્રેનાઈટની સાથે ૬,૦૦૦ સ્કેવર ફૂટ આરસ લાવીને હિંદુ સંસ્કૃતિના અસ્મિતા સમાન મંદિરની રચના કરવામાં આવી છે.