• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
annakut-celebration-melbourne-2011
On Date: 29 October 2011
Activity: Festival

sp.29/10/2011“p fp¡S> d¡gbp¡“®, Ap¡õV²¡$guep Mps¡ ‘|.^d®qL$ip¡fõhpdu, ‘|.ipðsõhpdu A“¡ ‘|.Aip¡L$cpC“p kp„r“Ýedp„ AßL|$V$ dlp¡Ðkh c[¼scph‘|h®L$ A“¡ ApÐduesp’u ES>hpep¡. S>¡“p¡ 300 lqfc¼sp¡A¡¡ gpc gu^p¡.

annakut-celebration-sarjaha-2011
On Date: 28 October 2011
Activity: Festival

sp.28/10/2011, iy¾$hpf“p fp¡S> kp„S>¡ 5 ’u 8.30 v$fçep“ ipfÅl d„X$m¡ 18dp¡ AßL|$V$p¡Ðkh ES>ìep¡. Ap âk„N¡ OZp “hp dy¼sp¡ krls 75 S>¡V$gp c¼sp¡A¡ AßL|$V$p¡Ðkh“p¡ gpc dpÎep¡ lsp¡.

annakut-celebration-haridham-2011
On Date: 27 October 2011
Activity: Festival

sp.27/10/2011, L$pfsL$ kyv$ ‘X$hp¡, _|s_hj®“p iycqv$_¡ lqf^pd_u `fd`rhÓ ^fp `f Nyfylqf `.`|. õhpduîu“p âÐen kp„r_Ýedp„ s¡dS> 8 \u 10 lÅf S>¡V$gp c¼sp¡_u D`[õ\rsdp„ îu W$pL$p¡fÆ_p îuQfZp¡dp„ AßL|$V$ DÐkh c[¼s‘|Z® fus¡ ES>hpep¡.

annakut-celebration-mumbai-2011
On Date: 27 October 2011
Activity: Festival

k„hs 2068, “|s“hj®, sp. 27/10/2011“p fp¡S> d„ybC L$p„v$uhgu d„qv$f¡ îuW$pL$p¡fÆ kdn 24dp¡ AßL|$V$p¡Ðk“p¡ gpc g¡hp 2500S>¡V$gp c¼sp¡ ‘^pep® lsp.

sharadponam-kuwait-2011
On Date: 15 October 2011
Activity: Festival

‘fd ‘|S>e Ny{lqf lqfâkpv$ õhpduÆ“u L©$‘p’u Ly$h¥s kÐk„Nd„X$mdp„ ifv$‘|rZ®dp“p DÐkh“u kcp“u sp. 15/10/2011“p fp¡S> ’C.

sharadponam-haridham-2011.1
On Date: 11 October 2011
Activity: Sharadpoonam

A“pqv$ d|m Anfd|rs® kv¹$. îu NyZpsusp“„v $õhpdu“p¡ âpNV$é‘h® A“¡ Nyfylqf õhpduîu“p¡ 47dp¡ cpNhsu v$unpqv$“ sp.11/10/2011“p fp¡S> ifv$‘|rZ®dp“p iycqv$“¡ 8000 S>¡V$gp c¼sp¡“u D‘[õ’rsdp„ fpÓ¡ 8.30 ’u 12.00 “p kde v$fçep“ A“¡fp Dd„N¡ ES>hhpdp„ Apìep¡ lsp¡.

annakut-celebration-new-jersey-2011
On Date: 08 October 2011
Activity: Festival

‘pfku‘“u lqf^pd d„qv$f¡ ir“hpf sp. 8 Ap¸¼V$p¡bf¡, hX$ug dlp“ycphp¡ A“¡ Ad¡fuL$“ âÅ“p ârsr“r^Ap¡“u D‘[õ’rsdp„ ifv$p¡Ðkh A“¡ “|s“hj® r“rdÑ¡ AßL|$V$p¡Ðkh“p kycN kdÞhe‘|h®L$“u DS>hZu“u õd©rs.

annakut-celebration-los-angeles-2011
On Date: 08 October 2011
Activity: Festival

sp.08/10/2011“p fp¡S> gp¡kA¡ÞS>¡gk, L¡$guap¡r“®epdp„ AßL|$V$p¡Ðkh c[¼s‘|Z® hpsphfZdp„ ES>hpep¡. gp¡kA¡ÞS>gk“p kdN° NyS>fpsukdpS>“p 350 S>¡V$gp dy¼sp¡A¡ Ap DÐkh“p¡ Ap“„v$ dpÎep¡ lsp¡.

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription