• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
Bhumi Poojan @ Khajod for Atmiya Parv - 2016, Surat
On Date: 25 November 2015

As a beginning for the celebration of 83rd birth anniversary of Guruhari P.P. Hariprasadswamiji to be held in January 2016 at Khajod in Surat, a foundation stone laying ceremony of erecting the gigantic stage on Diamond Burse Ground was performed on Wednesday, the 25th November 2015.

ApNpdu ÅÞeyApfu-2016dp„ kyfs“p MÅ¡v$ dyL$pd¡ DS>hp“pf Nyfylqf ‘.‘|.lqfâkpv$õhpduÆ“p 83dp âpNV$é‘h®“u s¥epfu“p îuNZ¡i k„sp¡-lqfcL$sp¡A¡ c¡Np dmu sp. 25-11-2015 by^hpf“p fp¡S>, X$ped„X$ byk® N°pDÞX$ ‘f õV¡$S>“p Mpsdyls®“u rh^u k„‘Þ“ L$fu“¡ L$ep® lsp„.

Main
On Date: 15 November 2019

ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ : 'અમને મરેલાને જીવતા કરતાં આવડતું નથી ... પણ અમને એવું જીવાડતાં આવડે છે કે વ્યક્તિએ ફરી મરવું ના પડે.'  એટલે અમને જન્મ-મરણનો રોગ ટાળતા આવડે છે.  

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

Subscription