• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
  Name Description Activity Location
01 DSC04666
Gurupoonam-2013, Kuwait Festival UAE & Kuwait
01IMG_4270
Gurupoonam-2013, Ghatkopar (Mumbai) Festival Mumbai
01 DSC_0022
Gurupoonam-2013, Netrang Festival Netrang/Dediapada
gurupoonam-haridham-2014
Gurupoonam-2013, Haridham

sp. 22du Sy>gpC, 2013“p iycqv$“¡ Nyfy‘|rZ®dp“p¡ DÐkh lqf^pd“u ‘fd-‘rhÓ ^fp‘f Nyfylqf ‘.‘|. õhpduîu“p qv$ìe kp„r“Ýedp„, Adv$phpv$-hX$p¡v$fp s’p ApSy>bpSy>“p âv$¡ip¡“p hX$ugp¡ s¡dS> gNcN 25000 S>¡V$gp c¼sp¡“u D‘[õ’rsdp„ ES>hpep¡.

Gurupoornima Haridham-Sokhada
01 DSC03678
Gurupoonam-2013, Delhi Festival Delhi/Punjab/UP/MP/CG/Nagpur
01 IMG_4887
Gurupoonam-2013, Bhuj

kp¡dhpf, sp. 22-7-2013“p fp¡S> cNhp“ õhprd“pfpeZ“p„ dlpâpkpqv$L$ õ’p“ cyS> dÝe¡ îu gp¡lpZp kdpS> hpX$udp„ Nyfy‘|rZ®dp“p qv$hk¡ cyS> A“¡ dp^p‘f“p 600 S>¡V$gp c¼sp¡ A“¡ dl¡dp“p¡A¡ c¡Np dmu ‘|.îuÆkp¥fcõhpdu“u r“îpdp„ Nyfy‘|rZ®dp“p¡ DÐkh cqL$scph’u ES>ìep¡.


Festival Kutch/Bhuj
01 DSC_9035
Gurupoonam-2013, Koli Bharthana (Surat) Festival Navsari/Bardoli/Kamrej
01 (1)
Gurupoonam-2013, Kandivali (Mumbai)

frhhpf, sp.21-7-2013“p fp¡S> îu cyfpcpC Apfp¡Áecyh“ lp¸g, L$p„v$uhgu (h¡õV$)dp„ âpv$¡riL$ k„she® ‘|. lqfrâeõhpdu A“¡ hX$ugp¡ ‘.c. iiucpC, ‘.c. drZcpC, ‘.c. Myipgdpdp, ‘.c. ÆhZgpg, ‘.c. rh“ycpC s’p ‘.c. q¾$ó“pcpC“p„ dpN®v$i®“ l¡W$m Nyfyc[¼s Av$p L$fhp O“íepdâv$¡i“p kp¥ dy¼sp¡A¡ c¡Np dmu“¡ ApÐduesp’u Nyfy‘|rZ®dp“p¡ kd¥ep¡ ES>ìep¡. S>¡“p¡ Apif¡ 37‘0 cL$sp¡A¡ gpc gu^p¡.


 

Festival Mumbai

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription