• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
  Name Description Activity Location
Main
Atmiya Satsang Sabha - 2018, Bhuj

sp. 4-5-2018“p fp¡S> fpÓ¡ 9.00 hpN¡ õhpduîu“p kp„r“Ýedp„ V$pD“ lp¸g, c|S>dp„ kÐk„Nkcp“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„. kcp ‘l¡gp c¼sp¡A¡ âkpv$ N°lZ L$ep£. kcpdp„ â’d Nyfylqf õhpduîu“y„ õhpNs L$fhpdp„ Apìey„. îu Aip¡L$cpC lp’u A“¡ îu tldscpC v$pdpA¡ õhpduîu“¡ ‘yó‘dpmp A‘®Z L$fu“¡ Aprij gu^p.


 

Moral & Spirituals Kutch/Bhuj
Main
Kirtan Aaradhana - 2018, Asoj Cultural Care Panchmahal/Savli
Main
Guruhari Swamiji's Pragatya Parva - 2018, Haridham Festival Haridham-Sokhada
Main
Guruhari Swamiji's Pragatya Parva - 2018, Rajkot

ep¡Nu^pd, fpS>L$p¡V$“p Ap„NZ¡ d„Nmhpf, sp. 17 A¡râg, 2018“p fp¡S> âNV$ Nyfylqf 5.‘|. õhpduîu“p¡ rsr’ dyS>b“p¡ âpNV$éqv$“ c[¼skcf fus¡ ES>hpep¡. kp’p¡kp’ r“Ny®Zâv$¡i Mps¡ kpd|rlL$ ^|““p 100dp„ qv$hk“u DS>hZu L$fhpdp„ Aphu, S>¡dp„ r“Ny®Zâv$¡i“p fpS>L$p¡V$ il¡f D5fp„s S>kv$Z, Åd“Nf, Np¢X$g, S>kp5f, ÅdL„$X$p¡fZp hN¡f¡ d„X$mp¡“p Apif¡ 2500 c¼sp¡A¡ cpN guOp¡.


 

Festival Rajkot/Jamnagar
Main
Hu Mandir no ane Mandir Maru !! - 2018, Saniya Kandye, Surat Moral & Spirituals Surat
Main
Atmiya Satsang Sabha - 2018, Khod Talav, Vyara Moral & Spirituals Tapi
Main
Hanuman Jayanti - 2018, Haridham Festival Haridham-Sokhada
01
Hari Jayanti - 2018, Delhi Festival Delhi/Punjab/UP/MP/CG/Nagpur

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

Subscription