• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
  Name Description Activity Location
0 DSC03970
Gurupoonam-2013, Mandvi (Surat)

frhhpf, sp. 21-7-2013“p fp¡S> “pfpeZ âv$¡idp„ dp„X$hu dyL$pd¡ âpv$¡riL$ k„she® ‘|. â¡dâL$piõhpdu s’p ‘|. ky“©sõhpdu“p kprßÝedp„ Nyfy‘|rZ®dp DÐkh Dd„Nc¡f ES>hpep¡, S>¡“p¡ Apif¡ 1000 cL$sp¡A¡ gpc gu^p¡.


 

Festival Tapi
01 DSCN3118
Gurupoonam-2013, Junagadh

frhhpf, sp.21-7-2013“p fp¡S> khpf¡ 9 ’u 12 v$fçep“ hX$ug k„she® ‘|. r“d®mõhpduÆ, ‘|. op“õhê$‘õhpduÆ (kdqY$epmp) s’p âpv$¡riL$ k„she® ‘|. kyep¡Nõhpdu s¡dS> ‘|. Ap“„v$kpNfõhpdu“u D‘[õ’rsdp„ âNV$ Nyfylqf ‘.‘|. lqfâkpv$õhpduÆ“p Nyfyh„v$“p L$pe®¾$d“y„ Apep¡S>“ S|>“pNY$ d|L$pd¡ (V$pD“lp¸g Mps¡) ’e„y, S>¡dp„ 1100 S>¡V$gp dy¼sp¡A¡ v$i®“-‘fphpZu-Nyfy‘|S>““p¡ “¡ âkpv$“p¡ gpc dpÎep¡.


 

Festival Junagadh/Veraval/Dhoraji
01 Gandhidham 01
Gurupoonam-2013, Gandhidham (Kutch) Festival Kutch/Bhuj
01 DSC_0132
Gurupoonam-2013, Bilimora Festival Dang/Gandevi/Valsad
01 DSC_0116
Gurupoonam-2013, Bhavnagar Festival Bhavnagar
01 P1120099
Gurupoonam-2013, Africa Festival South Africa
gurupoonam-surat-2014
Gurupoonam-2013, Surat

sp. 21/07/2013, frhhpf“p fp¡S> khpf¡ 9 ’u 12 kyfs il¡f“p L$spfNpd rhõspfdp„ kdõs ‘pV$uv$pf kdpS>“p rhipm ‘qfkfdp„ Nyfy‘|rZ®dp“p¡ DÐkh DS>hhpdp„ Apìep¡. Apd„rÓs dl¡dp“p¡,> kÐk„NkdpS>“p hX$ugp¡ s¡dS> A„bfuj kdpS>“p 9200 S>¡V$gp c¼sp¡ k„sp¡“p¡ gpc gC ^Þe bÞep !

Gurupoornima Surat
01 Mandvi Stage 02
Gurupoonam-2013, Mandvi (Kutch) Festival Kutch/Bhuj

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription