• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
01
On Date: 09 August 2014

ir“hpf, sp. 09-08-2014“p fp¡S> ‘rhÓ fnpb„^“ sl¡hpf“u ‘|h®k„ÂepA¡ ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ kh®“d“õL|$g, TpX¡$ðf Mps¡ ep¡Åe¡g ‘pfpeZdp„ ^d®c[¼s$ ‘°v$¡i“p âpv$¡riL$ k„she® ‘|. kyùv$Æh“õhpdu s’p ‘|. r“rdÑÆh“õhpduA¡ gpc Apàep¡. ‘pfpeZdp„ Apif¡ 600 S>¡V$gp cL$sp¡A¡ ‘^pfu gpc gu^p¡.

 

01
On Date: 09 August 2014

‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ sp. 09-08-2014, ir“hpf¡ îulqf ‘°v$¡i - kyfs“p Ap„NZ¡ "kyfsu dp¡Y$hZuL$ hpX$u - gpgv$fhpÅ' Mps¡ "bp¡ëep îulqf f¡..' ‘v$ ‘f Qpgsp„ ‘pfpeZ“p ApW$dp qv$hk¡ ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ gpc Apàep¡. cL$sp¡ îphZdpk r“rds¡ L$’phpsp®“y„ Av¹c|s cp’y„ bp„^u füp„ R>¡¡. Apif¡ 1f00 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

 

 

01
On Date: 09 August 2014

ir“hpf, sp. 9-08-2014“p fp¡S> ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ cNsÆ ‘°v$¡i - hX$p¡v$fp“p "ApÐdue^pd' dp„S>g‘yf Mps¡ Qpgsp„ ‘pfpeZ“p„ A„rsd qv$hk¡ hX$ug k„she® ‘|. ‘°¡dõhê$‘õhpduA¡ dp¡V$p‘yfyj“p Arc‘°pe dyS>b“u c[¼s L¡$hu fus¡ L$fu iL$pe s¡ A„N¡ d““ue cp’y„ ‘ufõey„. Apif¡ 1200 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

 

01
On Date: 08 August 2014
Activity: Satsang Sabha

iy¾$hpf, sp. 8-08-2014“p fp¡S> ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ cNsÆ ‘°v$¡i - hX$p¡v$fp“p "ApÐdue^pd' dp„S>g‘yf Mps¡ Qpgsp„ ‘pfpeZdp„ ApS>¡ kyùv$‘°v$¡i“p ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. b°ûrhlpfuhpduA¡ Æh“¡ kÐk„N L¡$hu fus¡ ’pe s¡ rhi¡ Np¡r›$ L$fu k„yv$f dpN®v$i®“ Apàe„y, S>¡dp„ Apif¡ 1100 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

01
On Date: 08 August 2014

‘‘rhÓ îphZdpk r“rds¡ sp. 08-08-2014, iyL$°hpf¡ îu lqf ‘°v$¡i - kyfs“p Ap„NZ¡ "kyfsu dp¡Y$hZuL$ hpX$u - gpgv$fhpÅ' Mps¡ cNhp“ îu õhprd“pfpeZ“p îudyM¡’u Dv¹$Op¡rjs ‘v$ "bp¡ëep îu lqf f¡..' ‘v$ ‘f Qpgsp„ ‘pfpeZ“p kpsdp qv$hk¡ ‘°pv$¡riL$$ k„she® ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ gpc Apàep¡. kss A¡L$ dpk Qpg“pfp ‘pfpeZdp„ cL$sp¡“p¡ DÐkpl ‘Z qv$“-‘°rsqv$“ h^u füp¡ lp¡e s¡h„y v$i®“ ’ey„. ApS>¡ ‘Z Apif¡ 1f00 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

 

 

 

01
On Date: 07 August 2014

‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ sp. 7-08-2014, Nyfyhpf¡ îu lqf ‘°v$¡i - kyfs“p Ap„NZ¡ "kyfsu dp¡Y$hZuL$ hpX$u - gpgv$fhpÅ' Mps¡ cNhp“ îu õhpdu“pfpeZ“p îudyM¡’u Dv¹$Op¡jus ‘v$ "bp¡ëep îu lqf f¡..'“p r“ê$‘Z ‘f Qpgsp„ ‘pfpeZ“p R>Ì$p qv$hk¡ kyùv$‘°v$¡i âv$¡i“p ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. b°ûrhlpfuõhpduA¡ ‘pfpeZdp„ ‘^pfu kp^L$“p Æh“dp„ L$’phpsp®“„y dlÐh kdÅìey„. ‘pfpeZdp„ ApS>¡ Apif¡ 1100 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

P. Sarvamanagalswami
On Date: 07 August 2014
Activity: Satsang Sabha

sp. 7-08-2014, Nyfyhpf¡ ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ cNsÆ ‘°v$¡i - hX$p¡v$fpdp„ "ApÐdue^pd' dp„S>g‘yf Mps¡ Qpgsp„ ‘pfpeZ“p Qp¡’p qv$hk¡ ‘Z îulqf ‘°v$¡i - kyfs“p ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ D‘[õ’s cL$sp¡“¡ ApÐdue eyhp dlp¡Ðkh ‘p¡sp“p¡ L¡$hu fus¡ b“phu iL$pe s¡ rhje ‘f Av¹$c|s gpc Apàep¡. Apif¡ 1100 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

 

 

1
On Date: 06 August 2014

by^hpf, sp. 06-08-2014“p fp¡S> ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ S>gpfpd d„qv$f lp¡g, cê$Q Mps¡ ep¡Åe¡g ‘pfpeZdp„ kyùv$ ‘°v$¡i“p âpv$¡riL$ k„she® ‘|. b°ûrhlpfuõhpdu s’p ‘.c.rdguÞv$cpB (kfcpZ)A¡ rhriô$ gpc Apàep¡. ‘pfpeZdp„ Apif¡ 500 S>¡V$gp cL$sp¡A¡ ‘^pfu gpc gu^p¡.

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

Subscription