• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
1
On Date: 03 October 2014
Activity: Festival

rhS>epv$idu A¡V$g¡ Nyfylqf ‘.‘|. õhpduîu“p¡ ‘pj®v$u v$unpqv$hk. Ap d„Ng Ahkf¡ sp.3-10-2014“p fp¡S> c|gLy„$ âv$¡i - L$ÃR>“p Apv$u‘yf Mps¡ âpv$¡riL$ k„she® ‘|.îuÆkp¥fcõhpdu A“¡ 5|.r“f„S>“õhpdu“p dpN®v$i®“ l¡W$m qv$ìe AßL|$V$ DÐkh“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„. Ap DÐkh“p¡ gpc g¡hp A„Åf, Np„^u^pd, dp^p‘yf A“¡ c|S> hN¡f¡’u Apif¡ 300 S>¡V$gp„ lqfcL$sp¡ ‘^pep® lsp„.

 

39
On Date: 05 September 2014
Activity: Festival

iy¾$hpf, sp. 05-09-2014 S>mTugZu A¡L$pv$iu“p iyc d„NgL$pfu qv$hk¡ lqf^pd su’®n¡Ó“u ‘ph“ c|rd ‘f kp„S>¡ ‘:00 ’u 7:30 v$fçep“ S>mTugZu“p¡ DÐkh lqf^pd ‘qfhpf s’p hX$p¡v$fp A“¡ Apk‘pk“p Apif¡ 1000 S>¡V$gp lqfcL$sp¡A¡ c¡Np dmu ^pd^|d’u d“pìep¡. Ap Ahkf¡ îu W$pL$p¡fÆ“u Qgd|rs® s’p õhpduîu“u d|rs®“¡ lp’u“u A„bpX$u“p f’ (agp¡V)$ ‘f rbfpS>dp“ L$fu kdN° d„qv$f“p ‘qfkfdp„ ip¡cpepÓp bpv$ ‘|S>“-AQ®“ L$fu “p¥L$prhlpf L$fphhpdp„ Apìep¡.

 

6
On Date: 25 August 2014

kp¡dhpf, sp. 25-08-2014“p fp¡S> fpÓ¡ 8:30 ’u 10:30 v$fçep“ ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ op“eo ‘°v$¡i - bpL$fp¡g“p Ap„NZ¡ "ApÐdue rhÛp^pd' Mps¡ ep¡Åe¡g ÓZ qv$hk“p ‘pfpeZ“p ÓuÅ A“¡ A„rsd qv$hk¡ ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ ApÐdue eyhp dlp¡Ðkh -$ 2015dp„ khp£‘fu r“rdÑ L¡$hu fus¡ b“u iL$pe A“¡ Nyfylqf õhpduÆ“p¡ fpÆ‘p¡ L¡$hu fus¡ ‘°pá ’pe s¡ A„N¡ Av¹$c|s Np¡›$u L$fu. "‘°cy^pfL$ k„s“p k„N’u rldpge S>¡hu rismsp A“¡ Dˆ>hmsp“p¡ A“ych ’pe R>¡' ‘pfpeZ“p Ap k|Ó dyS>b d„Q ‘f rldpge“u iusmsp“p¡ A“ych L$fphsy„ ky„v$f kyip¡c“ L$ey¯ lsy„. Apif¡ 800 S>¡V$gp cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

 

4
On Date: 24 August 2014

frhhpf, sp. 24-08-2014“p fp¡S> fpÓ¡ 8:00 ’u 10:00 v$fçep“ ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ op“eo ‘°v$¡i - bpL$fp¡g“p Ap„NZ¡ "ApÐdue rhÛp^pd' Mps¡ ÓZ qv$hk“p ‘pfpeZ“p buÅ qv$hk¡ k„she® ‘|. îyrs‘°L$piõhpduA¡ "õhê$‘r“›$p A“¡ drldp' rhje ‘f hpsp¡ L$fu. "‘°cy^pfL$ k„s“p k„N’u rldpge S>¡hu rismsp A“¡ Dˆ>hmsp“p¡ A“ych ’pe R>¡' ‘pfpeZ“p Ap k|Ó dyS>b d„Q ‘f rldpge“u iusmsp“p¡ A“ych L$fphsy„ ky„v$f kyip¡c“ L$ey¯ lsy„. Apif¡ 600 S>¡V$gp cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

001
On Date: 23 August 2014

ir“hpf, sp. 23-08-2014“p fp¡S> fpÓ¡ 8:00 ’u 10:00 v$fçep“ ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ op“eo ‘°v$¡i - bpL$fp¡g“p Ap„NZ¡ "ApÐdue rhÛp^pd' Mps¡ ÓZ qv$hk“p ‘pfpeZ“p â’d qv$hk¡ kyùv$ âv$¡i“p âpv$¡riL$ k„she® ‘|. b°ldrhlpfuõhpduA¡ r“›$p“u Av¹$c|s hps L$fu. "‘°cy^pfL$ k„s“p k„N’u rldpge S>¡hu rismsp A“¡ Dˆ>hmsp“p¡ A“ych ’pe R>¡' ‘pfpeZ“p Ap k|Ó dyS>b d„Q ‘f rldpge“u iusmsp“p¡ A“ych L$fphsy„ ky„v$f kyip¡c“ L$ey¯ lsy„. Apif¡ 400 S>¡V$gp cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

 

01
On Date: 17 August 2014
Activity: Festival

sp.17-08-2014“p fp¡S> lqf^pd, kp¡MX$p Mps¡ hX$ug k„she® ‘|.L©$óZQfZõhpdu, ‘|. ÐepNh‰cõhpdu, ‘|. k„sh‰cõhpdu hN¡f¡ hX$ug k„sp¡“p kp„r“Ýedp„ S>Þdpô$du“p¡ DÐkh Myb c[¼scph’u DS>hpep¡, S>¡dp„ 1000 S>¡V$gp c¼sp¡A¡ D‘[õ’s flu L$us®“c[¼s A“¡ îuL©$óZ âpNV$ép¡Ðkh“u DS>hZu“p¡ gpc gu^p¡.

 

01
On Date: 17 August 2014

frhhpf, sp. 17-08-2014 "S>Þdpô$du'“p iyc A“¡ d„NgL$pfu qv$hk¡ ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ îulqf ‘°v$¡i - kyfs“p Ap„NZ¡ "kyfsu dp¡Y$hZuL$ hpX$u - gpgv$fhpÅ' Mps¡ 'bp¡ëep îulqf f¡..' ‘v$ ‘f Qpgsp„ ‘pfpeZ“p ‘„v$fdp A“¡ A„rsd qv$hk¡ ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ gpc Apàep¡. ApS>¡ L©$óZS>Þdp¡Ðkh r“rdÑ¡“u rhi¡j kcpdp„ Apif¡ 2500 S>¡V$gp dyL$sp¡ ‘^pep® lsp. S>¡dp„ kcpd„X$‘dp„ N°pDÞX$ ãgp¡f ‘f cpBAp¡ s’p D‘f“p dS>gp ‘f bl¡“p¡A¡ ‘°p¡S>¡L$V$f“p dpÂed’u kcp“p¡ gpc gu^p¡. kcp“p A„s¡ kp¥ cL$sp¡“¡ L$p¡‘fp‘pL$“p¡ ‘°kpv$ Ap‘u S>Þdpô$du“u cìe DS>hZu L$fu.

 

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

Subscription