• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
2
On Date: 23 May 2015
Activity: Festival

The devotees from Harikrishna Pradesh had arranged a general meeting on Saturday, the 23rd May 2015 to celebrate the birth anniversary of Guruhari P.P. Hariprasadswamiji at Bagodara in the presence of regional saint leader P. Gungrahakswami in which, at least 150 devotees from Bagodara, Bavad, Dhodaka, Limbadi and its surrounding villages had participated.

ir“hpf, sp. 23-05-2015“p fp¡S> Nyfylrf ‘.‘|. lrfâkpv$õhpdu“p âpNV¹$ervhk“u bNp¡v$fp dyL$pd¡ âpv$¡riL$ k„she® ‘|. NyZN°plL$õhpdu“p kp„r“Âedp„ lrfL©$óZâv$¡i“p lrfcL$sp¡A¡ cphkcf DS>hZu L$fu lsu. Ap Ahkf¡ A¡L$ kcp“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„ S>¡“p¡ bNp¡v$fp s¡dS> bphm, ^p¡mL$p, g]bX$u“u Apk‘pk“p Npdp¡“p Apif¡ 150 S>¡V$gp lqfcL$sp¡A¡ gpc gu^p¡ lsp¡.

 

IMG-20150524-WA0001
On Date: 23 May 2015

ir“hpf, sp. 23-5-2015, õhpduîu ep¡NuÆ dlpfpS> A“¡ âNV$ Nyfylqf ‘.‘|. õhpduîu“p¡ spfuM âdpZ¡ âpNV$é‘h® brg®““u ^fsu ‘f kp„S>¡ 6 ’u 8 v$fçep“ Nyfylqf õhpduîu“p âÐen qv$ìe kp„r“Ýedp„ âpv$¡riL$ k„she® ‘|. b°ûrhlpfuõhpdu s’p ‘|. cr¼srâeõhpdu, ‘|. âcyrâeõhpdu, ‘|. kyùv$$õhpdu, ‘|. Aip¡L$cpC, ‘|. ‘rhÓcpC, ‘|. d“ucpC hN¡f¡ k„sp¡-c¼sp¡“p dpN®v$i®“ l¡W$m ES>hpep¡. ApS>“p Ap âpNV$é‘h®dp„ brg®“ d„X$m krls g„X$“ A“¡ ‘¡fuk“p gNcN 15 dy¼sp¡A¡ ‘Z kd¥ep“p¡ gpc d¡mìep¡ lsp¡.

 

14
On Date: 22 May 2015
Activity: Festival

Around 100 devotees celebrated with full devotion, the birthday anniversary of Guruhari P.P. Hariprasadswamiji in the presence of elderly devotees/leaders on Friday, the 22nd May 2015 in Abu Halifa Building in Gulf Street of Kuwait.

iy¾hpf, sp.22-5-2015“p fp¡S> Ly$h¥s“p Abylguap rbëX$]Ndp„ NëaõV²$uV$ Mps¡ Apif¡ 100 S>¡V$gp cL$sp¡A¡ hX$ug lqfcL$sp¡“u r“îpdp„ Myb S> c[¼scph’u Nyfylqf ‘.‘|. lqfâkpv$õhpdu“p âpNV$éqv$““u DS>hZu L$fu.

 

1
On Date: 16 May 2015
Activity: Festival

ir“hpf, sp.16-5-2015“p fp¡S> fpÓ¡ 8:30 ’u 10:30 v$fçep“ ApÐdue rhÛp^pd, bpL$fp¡g Mps¡ ‘|.Nyfyâkpv$õhpdu, ‘|.^d®qL$ip¡fõhpdu, ‘|.âcyv$i®“õhpdu, ‘|.kp’®L$õhpdu, ‘.c. rhÌ$gv$pk (awhp), ‘.c. “Nu“cpC i¡W$“p kp„r“Ýedp„ Nyfylqf ep¡NuÆ dlpfpS>“p¡ 124dp¡ âpNV$é ‘h® Apif¡ 480 S>¡V$gp c¼sp¡“u lpS>fudp„ M|b S> cìesp’u ES>hpep¡.

 

1
On Date: 15 May 2015
Activity: Festival

iy¾$hpf, sp. 15-5-2015“p fp¡S> fpÓ¡ 8 ’u 10 v$fçep“ ApÐdue âv$¡i“p kphgu rhcpN Üpfp Apkp¡S> dyL$pd¡ ep¡NuÆ dlpfpS>“p¡ 124dp¡ âpNV$éqv$“ ‘|.ApQpe®õhpdu, ‘|.kh®d„Ngõhpdu, ‘|.tQs“õhpdu A“¡ ‘|.ipðsõhpdu s’p 125 A„bfuip¡ A“¡ 50 eyhp L$pe®L$sp®Ap¡“p kpr“Ýedp„ ES>hpep¡.

 

01
On Date: 15 May 2015
Activity: Festival

Nearly 500 devotees took advantage/opportunity of Prasad and Sabha on Friday, the 15th May 2015 at Swaminarayan Temple, Badtal on an occasion of celebration of P.P. Yogiji Maharaj’s birth anniversary in the presence of regional saint leader P. Premprakashswami.

iy¾$hpf, sp. 15-05-2015“p fp¡S> õhprd“pfpeZ d„qv$f, bX$sg dyL$pd¡ ep¡NuÆ dlpfpS>“p¡ âpNV$ép¡Ðkh âpv$¡riL$ k„she® ‘|.â¡dâL$piõhpdu“p kpr“Âedp„ c[¼scph‘|h®L$ DS>hhpdp„ Apìep¡. Ap Ahkf¡ 500 S>¡V$gp cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu kcp-âkpv$“p¡ gpc gu^p¡.

4
On Date: 15 May 2015
Activity: Festival

Around 65 devotees celebrated with full devotion, the birthday anniversary of Guruhari P.P. Yogiji Maharaj in the presence of elderly devotees/leaders on Friday, the 15th May 2015 in Abu Halifa Building in Gulf Street of Kuwait.

iy¾hpf, sp.15-5-2015“p fp¡S> Ly$h¥s“p Abylguap buëX$]Ndp„ NëaõV²$uV$ Mps¡ Apif¡ 65 S>¡V$gp cL$sp¡A¡ hX$ug lqfcL$sp¡“u r“îpdp„ Myb S> c[¼scph’u Nyfylqf ep¡NuÆ dlpfpS>“p âpNV$éqv$““u DS>hZu L$fu.

 

23
On Date: 15 May 2015
Activity: Festival

iy¾$hpf, sp.15/05/2015“p fp¡S> fpÓ¡ 8:30 ’u 10:30 v$fçep“ lqf^pd su’®õ’p“dp„ b°ûõhê$‘ ep¡NuÆdlpfpS>“p¡ 124dp¡ âpNV$éqv$“ Nyfylqf ‘.‘|. õhpduîu“p qv$ìe kp„r“Ýe, ‘|. L$p¡W$pfuõhpduÆ, ‘|. ip”uõhpdu, lqf^pd ‘qfhpf“p klº k„sp¡-dy¼sp¡“u s¡dS> ApSy>bpSy>“p âv$¡i“u Apif¡ 400 S>¡V$gp c¼sp¡“u D‘[õ’rsdp„ ep¡Nu âp’®“p lp¸gdp„ DS>hpep¡.

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription