• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
01
On Date: 05 August 2014
Activity: Visitors

On 5-8-2014 at 6.30 p.m. during the celebration of festival of Hindola (the swings) being celebrated during 14-7-2014 (Asadh Vad Beej) to 12-8-2014 (Shravan Vad Beej) at holy place Haridham, Sokhada, the Mayor of Baroda Shri Bharatbhai Shah, Dy Mayor Mrs. Ranjanben, BJP’s president for Vadodara Shri Bharatbhai Dangar along with corporaters of Vadodara and other guests visited Haridham, Sokhada and were very happy and contended to participate in Darshan-Aarti.

su’®n¡Ó lqf^pd-kp¡MX$p Mps¡ sp.14-07-2014 (AjpY$ hv$ buS>) ’u 12-08-2014 (îphZ hv$ buS>) v$fçep“ DS>hpC fl¡g tlX$p¡mpÐkhdp„ sp.05-08-2014“p fp¡S> kp„S>¡ 6:30 hpN¡ hX$p¡v$fp“p d¡ef îu cfscpC ipl, X¡$àeyV$u d¡ef îudsu f„S>“b¡“, hX$p¡v$fp il¡f cpS>‘“p âdyM îu cfscpC X$p„Nf s’p hX$p¡v$fp L$p¡‘p£f¡i““p L$p¡‘p¡f¡V$fp¡ hN¡f¡ dl¡dp“p¡A¡ lqf^pd, kp¡MX$p ‘^pfu tlX$p¡mp“p v$i®“-Apfsu“p¡ gpc gC ^Þe ’ep„.

P. Shrijicharanswami
On Date: 05 August 2014

sp. 5-08-2014, d„Nmhpf¡ ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ cNsÆ ‘°v$¡i - hX$p¡v$fpdp„ "ApÐdue^pd' dp„S>g‘yf Mps¡ Qpgsp„ ‘pfpeZ“p buÅ qv$hk¡ L©$óZÆ âv$¡i“p ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. îuÆQfZõhpduA¡ D‘[õ’s cL$sp¡“¡ Nyfylqf õhpduÆ“„y Æh“ v$i®“ L$fphsp„ Av¹$c|s drldp“u hpsp¡ L$fu gpc Apàep¡. Apif¡ 1100 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

 

01
On Date: 05 August 2014

‘rhÓ îphZdpk r“rds¡ sp. 5-08-2014, d„Nmhpf¡ îulqf ‘°v$¡i - kyfs“p Ap„NZ¡ "kyfsu dp¡Y$hZuL$ hpX$u - gpgv$fhpÅ' Mps¡ cNhp“ îu õhprd“pfpeZ“p îudyM¡’u Dv¹$Op¡rjs ‘v$ "bp¡ëep îu lqf f¡..'“p r“ê$‘Z ‘f Qpgsp„ ‘pfpeZ“p Qp¡’p qv$hk¡ ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ cNhp““p Akp^pfZ A¥ðe® A“¡ AL$ë‘r“e v$pkÐh ‘f Np¡›$u L$fu. Apif¡ 1100 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

01
On Date: 04 August 2014

sp.4-08-2014“p fp¡S> ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ kyùv$ ‘°v$¡i-Adv$phpv$dp„ “fp¡X$p Mps¡ îu g¡DAp ‘V¡$g kdpS>“u hpX$udp„ 9 qv$hkue "v$pkp“yv$pk­ ‘pfpeZ'“p ApW$dp qv$hk¡ ‘|. Ap“„v$kpNfõhpduA¡ ‘^pfu“¡ kp¥ cL$sp¡“¡ "Nyfylqf õhpduÆ“u cL$sp¡ kp’¡“u A‘°rsd ApÐduesp' rhje ‘f d““ue ‘°hQ“ L$fu kp¥“¡ ky„v$f gpc Apàep¡. ApS>¡ îu W$pL$p¡fÆ A“¡ Nyfylqf õhpduÆ“p QfZ¡ c[¼s‘yó‘ê$‘¡ 400 hp“NuAp¡“p¡ "AßL|$V' ^ep£ lsp¡. ApS>¡ “fp¡X$p rhcpN“p 750 ’u h^pf¡ cL$sp¡A¡ gpc gu^p¡.

 

01
On Date: 04 August 2014

‘sp. 4-08-2014, kp¡dhpf¡ ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ cNsÆ ‘°v$¡i - hX$p¡v$fpdp„ "ApÐdue^pd' dp„S>g‘yf Mps¡ ‘pfpeZ“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„. ‘pfpeZ“p â’d qv$hk¡ op“eo âv$¡i - ApZ„v$, rhÛp“Nf“p âpv$¡riL$ k„she® ‘|. Ap“„v$kpNfõhpduA¡ D‘[õ’s cL$sp¡“¡ Nyfylqf õhpduÆ“u A“yh©rÑ "ApÐdue eyhp dlp¡Ðkh' A¡ rhje D‘f dpN®v$i®“ Apàey„. Apif¡ 1000 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

 

01
On Date: 04 August 2014

On account of holy month Shravan, more than around 75 elders, ambrish and devotee workers of Navsari City and the surrounding villages took advantage of religious talks by regional saint leader P.Suhradjivanswami in a special meeting arranged on Monday, the 4th, Aug 2014 at Vrindavan Society in Navsari of Dharmabhakti Pradesh.

‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ sp.4-08-2014“¡ kp¡dhpf¡ ^d®c[¼s ‘°v$¡i - “hkpfu“p Ap„NZ¡ h©„v$ph“ kp¡kpeV$u Mps¡ ‘°pv$¡riL$ $ k„she® ‘|.kyùv$õhpdu“p kp„r“Ýedp„ A¡L$ rhi¡j kcp“y„ Apep¡S>“ ’ey„. S>¡dp„ “hkpfu il¡f A“¡ Apk‘pk“p N°pçe rhõspfp¡dp„’u 75 ’u h^y hX$ugp¡, A„bfujp¡, L$pe®L$sp® cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu L$’phpsp®“p¡ gpc gu^p¡.

01
On Date: 04 August 2014

‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ sp.4-08-2014, kp¡dhpf¡ îu lqf ‘°v$¡i - kyfs“p Ap„NZ¡ "kyfsu dp¡Y$hZuL$ hpX$u - gpgv$fhpÅ' Mps¡ cNhp“ îu õhprd“pfpeZ“p îudyM¡’u Dv¹$Op¡rjs ‘v$ "bp¡ëep îu lqf f¡..'“p r“fy‘Z ‘f Qpgsp„ ‘pfpeZ“p ÓuÅ qv$hk¡ ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ NBL$pg“p rhje ‘f“u Np¡›$u ApNm h^pfsp„ "cNhp“ L$ep NyZ¡ L$fu“¡ fpÆ ’pe A“¡ L¡$hu fus¡ Ly$fpÆ ’pe s¡ rhj¡ Av¹$c|s hpsp¡ L$fu. dp¡kd“u ANhX$sp“¡ AhNZu“¡ ÓuÅ qv$hk¡ ‘Z Apif¡ 1000’u h^pf¡ cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.

 

 

 

01
On Date: 03 August 2014

sp.3-08-2014“p fp¡S b‘p¡f¡ 4:30 ’u 7:30 v$fçep“ îphZdpk r“rdÑ¡ L©$óZÆ ‘°v$¡i-X$cp¡Cdp„ kÑf Npd ‘V¡$g hpX$udp„ Óuqv$hkue ‘pfpeZ“p A„rsd qv$hk¡ ‘|. ‘°¡dõhfy‘õhpdu, ‘|. lqfifZõhdu, ‘|.r“rdsÆh“õhpdu A“¡ ‘|. k„sp¡jÆh“õhpdu lqf^pd’u Mpk ‘^pep® lsp. ApS>¡ kcp-‘°kpv$“p¡ Apif¡ 1700S>¡V$gp cL$sp¡A¡ gpc gu^p¡.

 

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

Subscription