• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
Main
On Date: 12 May 2018
Activity: Festival

h¥ipM hv$ bpfk A¡V$g¡ ep¡NuÆdlpfpS>“u âpNV$é- rsr’. ep¡NuÆdlpfpS>“p¡ k„L$ë‘ lsp¡ L¡$ L¡$hm ^pd, ^pdu A“¡ dy¼s“p A’£ Æh“ Æh“pf N©lõ’ kdpS> s¥epf ’pe. Nyfylqf õhpduîuA¡ Ap k„L$ë‘ Tugu“¡ A„bfuj kdpS>“y„ kS>®“ L$ey¯. A“¡ Aphu cph“p Ap‘Zp Æh“dp„ L$ped ÅN°s fl¡ A¡ dpV¡$ h¥ipM hv$u bpfk, ir“hpf, sp. 12 d¡ 2018“p iyc A“¡ dlpd„NgL$pfu qv$hk¡ lqf^pd su’®n¡Ó¡ 15,000 S>¡V$gp A„bfuj ‘qfhpf“p dy¼sp¡“u Av¹$cys rirbf ep¡ÅC.

 

Main
On Date: 17 April 2018
Activity: Festival

ep¡Nu^pd, fpS>L$p¡V$“p Ap„NZ¡ d„Nmhpf, sp. 17 A¡râg, 2018“p fp¡S> âNV$ Nyfylqf 5.‘|. õhpduîu“p¡ rsr’ dyS>b“p¡ âpNV$éqv$“ c[¼skcf fus¡ ES>hpep¡. kp’p¡kp’ r“Ny®Zâv$¡i Mps¡ kpd|rlL$ ^|““p 100dp„ qv$hk“u DS>hZu L$fhpdp„ Aphu, S>¡dp„ r“Ny®Zâv$¡i“p fpS>L$p¡V$ il¡f D5fp„s S>kv$Z, Åd“Nf, Np¢X$g, S>kp5f, ÅdL„$X$p¡fZp hN¡f¡ d„X$mp¡“p Apif¡ 2500 c¼sp¡A¡ cpN guOp¡.

 

01
On Date: 06 May 2018
Activity: Festival

frhhpf, sp. 6 d¡, 2018“p fp¡S> üyõV$“ (Ad¡qfL$p)“u ^fsu ‘f S>i ‘¡g¡k lp¸gdp„ Nyfylqf õhpduîu“p 85dp âpNV$éqv$““u ES>hZu c[¼scph‘|h®L$ L$fhpdp„ Aphu, S>¡dp„ 150 S>¡V$gp dy¼sp¡A¡ D‘[õ’s flu Ap DÐkh“p¡ Ap“„v$ dpÎep¡. üyõV$“d„X$m“p eyhL$p¡A¡ âpNV$éqv$““¡ A“yê$‘ k„yv$f X¡$L$p¡f¡i“ L$ey¯ lsy„.

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

Subscription