• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
01 punam haridham-01
On Date: 22 October 2010
Activity: Festival
sharadponam-haridham-2013
On Date: 18 October 2013
Activity: Sharadpoonam

sp. 18-10-2013“p fp¡S> fpÓ¡ 9:00 ’u 12:30 v$fçep“ Nyfylqf ‘.‘|. õhpduîu“p kp„r“Ýedp„ lqf^pd_u `fd `rhÓ ^fsu `f Ap DÐkh $lqfOpV$“p smphsgdp„ c[¼skcf fus¡ ES>hpep¡. kyfs’u Adv$phpv$ ky^u“p âv$¡ip¡dp„’u 8 lÅf S>¡V$gp c¼sp¡A¡ gpc gu^p¡.

sharadponam-kuwait-2011
On Date: 15 October 2011
Activity: Festival

‘fd ‘|S>e Ny{lqf lqfâkpv$ õhpduÆ“u L©$‘p’u Ly$h¥s kÐk„Nd„X$mdp„ ifv$‘|rZ®dp“p DÐkh“u kcp“u sp. 15/10/2011“p fp¡S> ’C.

sharadponam-haridham-2011.1
On Date: 11 October 2011
Activity: Sharadpoonam

A“pqv$ d|m Anfd|rs® kv¹$. îu NyZpsusp“„v $õhpdu“p¡ âpNV$é‘h® A“¡ Nyfylqf õhpduîu“p¡ 47dp¡ cpNhsu v$unpqv$“ sp.11/10/2011“p fp¡S> ifv$‘|rZ®dp“p iycqv$“¡ 8000 S>¡V$gp c¼sp¡“u D‘[õ’rsdp„ fpÓ¡ 8.30 ’u 12.00 “p kde v$fçep“ A“¡fp Dd„N¡ ES>hhpdp„ Apìep¡ lsp¡.

Main
On Date: 24 October 2018
Activity: Festival

by^hpf, sp. 24 Ap¸¼V$p¡bf, 2018“p d„NgL$pfu qv$hk¡ lqf^pd su’®n¡Ódp„ A“pqv$ d|m Anfd|rs® kv¹$. îu NyZpsusp“„v$õhpdu“p¡ 234dp¡ âpNV$éqv$“, Nyfylqf lqfâkpv$õhpduÆ“p¡ 54dp¡ cpNhsu v$unpqv$“ s’p ApÐdue A„bfuj rirbf“p¡ rÓh¡Zu DÐkh Apif¡ 25,000’u h^y dy¼sp¡“u D‘[õ’rsdp„ cìesp, qv$ìesp A“¡ c[¼skcf l¥e¡ ES>hpep¡.

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription