• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
vashant panchami_P-4 images
On Date: 28 January 2012
Activity: Festival

hk„s‘„Qdu A¡V$g¡ rinp‘Óu S>e„su s’p Nyfylqf b°.õh. õhpduîu ip”uÆdlpfpS>“p¡ âpNV$é qv$hk. Ap d„Ngde Ahkf“¡ DS>hhp sp. 28-1-2012“p iycqv$“¡ lqf^pd d„qv$f¡ op“eo v$¡fuA¡ khpf¡ 7.30 hpÁe¡ k„sp¡A¡ c¡Np dmu Nyfyhep£“¡ ‘|S>“-AQ®“ L$ep®. Ðepfbpv$ 10:00 hpÁep’u ep¡Nu‘°p’®“p lp¡gdp„ Nyfylqf õhpduÆ“u ‘°Ðen D‘[õ’rsdp„ A¡L$ rhi¡j kcp“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„. S>¡“p¡ lqf^pd ‘qfhpf s’p v$¡i-rhv$¡i“p dyL$sp¡A¡ gpc gu^p¡.

 

nj shivratri IMG_4248_resize
On Date: 18 February 2012
Activity: Festival

cpfsue k„õL©$rs“p c¼sp¡“u c[¼s“¡ epv$ L$fhp“p„ D‘¾$d¡ lqf^pd, ‘pfku‘“u d„qv$fdp„ ir“hpf, 18du a¡b°yApfu, 2012“p fp¡S> klº hX$ugp¡“p dpN®v$i®“ l¡W$m rihfpÓu“p qv$hk“¡ "c¼sqv$“' sfuL¡$ ES>hhpdp„ Apìep¡ S>¡dp„ ‘°prQ“-Ahp®rQ“ cL$sp¡“u c[¼s“¡ ‘°¡TÞV¡$i““p dpÂed’u fS|> L$fhpdp„ Aphu. ÞeyS>k}“p Apif¡ 650 c¼sp¡A¡ c¡Np dmu ApÐduesp’u Ap Ahkf ES>ìep¡.

 

IMG_1683
On Date: 31 March 2012
Activity: Festival

ir“hpf, sp. 31 dpQ®, 2012“p fp¡S> tlvy$ õhprd“pfpeZ d„qv$f, V$p¡fÞV$p¡ Mps¡ îulqf S>e„su“p¡ DÐkh Apif¡ 1200 S>¡V$gp lqfc¼sp¡“u D‘[õ’rsdp„ c[¼skcf hpsphfZdp„ ES>hpep¡.

 

01HariJayanti_2012_12
On Date: 01 April 2012
Activity: Festival

frhhpf, 1 A¡râg 2012“p fp¡S> ‘pfku‘“u lpCõL|$g, ÞeyS>k} Mps¡ cNhp“ îu fpd A“¡ cNhp“ îu õhpdu“pfpeZ“p âpNV$ép¡Ðkh“u DS>hZu“p cpN ê$‘¡ A¡L$ Mpk kp„õL©$rsL$ L$pe®¾$d“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìe„y lsy„. Ny{$lqf ‘.‘|. õhpduîu“u â¡fZp A“¡ Apiuhp®v$’u Ap iyc k„Ýep“¡ dpZhp dpV$¡ Apk‘pk“p 1000 S>¡V$gp c¼sp¡ cpf¡ hfkpv$“¡ AhNZu“¡ ‘Z DÐkpl A“¡ Dd„N’u ‘^pep® lsp„.

 

01 IMG_9434_resize
On Date: 01 April 2012
Activity: Festival

frhhpf, sp.1-4-2012“p fp¡S> hX$ug k„sp¡ s¡dS> lqfc¼sp¡“u âÐen lpS>fudp„ îulqf“p¡ 232dp¡ âpNV$éqv$“ s’p cNhp“ îu fpd-Q„ÖÆ“p âpNV$éqv$““u kp’p¡kp’ dlpsu’®õ’p“ lqf^pd d„qv$f“p îuW$pL$p¡fÆ“p¡ 31dp¡ ‘pV$p¡Ðkhqv$“ Apd Aphp rÓh¡Zu k„Nd“p Ahkf“u ES>hZu c[¼sde fus¡ L$fhpdp„ Aphu.

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

Subscription