• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
01 IMG_2103 copy
On Date: 15 February 2012

by^hpf, sp.15-2-2012“p fp¡S> kp„S>¡ ¾$pCõV$QQ® X$pD“V$pD“dp„ Nyfylqf õhpduÆ“p ‘°Ðen kpr“Âedp„ A¡L$ kÐk„N kcp“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„. Apif¡ 150 S>¡V$gp cL$sp¡A¡ õhpduîu“p v$i®“-‘fphpZu“p¡ gpc gu^p¡.

 

On Date: 26 February 2012

frhhpf, sp.26-2-2012“p fp¡S> Ap¸L$g¡ÞX$“u ^fsu ‘f d„qv$f“u S>Áep ‘f c|rd‘|S>““u rhr^ lsu. ‘|. khp®susõhpdu A“¡ ‘|. ipðsõhpduA¡ dlp‘|Å L$fu. 25 S>¡V$gp c¼sp¡A¡ dlp‘|Århr^“p¡ A“¡ 300 S>¡V$gp dy¼sp¡A¡ Ap kdpf„c“p¡ gpc gu^p¡.

 

02 IMG_0785 copy
On Date: 18 November 2012
Activity: Festival
IMG_6342
On Date: 29 October 2012
Activity: Festival
On Date: 25 May 2012
Activity: Festival

ir“hpf, sp.26-5-2012“p fp¡S> kp„S>¡ 6 ’u 8 v$fçep“ Ny{$lqf `. `|. lqfâkpv$õhpdu“p¡ âpNV$ép¡Ðkh $v$rnZ ApqäL$pdp„ Älp¡r“kbN® Mps¡ Æk k¡ÞV$fdp„ 175 lqfc¼sp¡A¡ c¡Np dmu“¡ c[¼scph’u ES>ìep¡.

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription