• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
Main
On Date: 04 May 2018

sp. 2-5-2018“p fp¡S> b‘p¡f¡ 2.10 ¼gpL¡$ Nyfylqf õhpduîu“y„ c|S> A¡f‘p¡V®$ ‘f ApNd“ ’ey„. Nyfylqf õhpduîu 21 hj® bpv$ L$ÃR>“u ^fsu ‘f ‘^pfu füp lsp A“¡ A¡ Av¹$cys v$i®“ “ulpmu klº c¼sp¡“p Ap„Mdp„ Ap„ky lsp, Nyfylqf õhpduîu Äepf¡ A¡f‘p¡V®$“u blpf ‘^pep® Ðepf¡ c¼sp¡“p„ v$i®“ L$fu“¡ õhpduîu“u Ap„Mdp„ ‘Z lj®“p Ap„ky lsp!

 

Main
On Date: 06 May 2018

sp. 5-5-2018“p khpf¡ 11.00 hpN¡ c|S>’u rhv$pe ’C Np„^u^pd ‘^pep®. M|b S> sX$L$p¡ lp¡hp’u ku^p ’pm g¡hp“y„ “½$u ’ey„. ‘f„sy fõspdp„ A„Åf Npddp„ c|gLy„$ âv$¡i-L$ÃR>“p kp¥â’d âp’®“plp¸g“¡ âkpv$uc|s L$fhp ‘^pep®. M|b S> sX$L$p¡ lp¡hp R>sp„ “¡ k„sp¡“p¡ M|b ApN°l lp¡hp R>sp„ Nyfylqf õhpduîuA¡ Q„‘g d„qv$f“u blpf S> fpMu rhh¡L$ A“¡ c[¼s“y„ v$i®“ L$fpìey„.

 

Main
On Date: 04 May 2018

sp. 4-5-2018“p fp¡S> fpÓ¡ 9.00 hpN¡ õhpduîu“p kp„r“Ýedp„ V$pD“ lp¸g, c|S>dp„ kÐk„Nkcp“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„. kcp ‘l¡gp c¼sp¡A¡ âkpv$ N°lZ L$ep£. kcpdp„ â’d Nyfylqf õhpduîu“y„ õhpNs L$fhpdp„ Apìey„. îu Aip¡L$cpC lp’u A“¡ îu tldscpC v$pdpA¡ õhpduîu“¡ ‘yó‘dpmp A‘®Z L$fu“¡ Aprij gu^p.

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

Subscription