• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
Main
On Date: 25 March 2018
Activity: Festival

ep¡Nu qX$hpC“ kp¡kpeV$u Üpfp rdkukpNp (L¡$“¡X$p) [õ’s lqf^pd d„qv$fdp„ sp. 25 dpQ®, frhhpf“p fp¡S> cNhp“ îu fpdQ„ÖÆ s’p cNhp“ îu õhprd“pfpeZ“p¡ âpNV$ép¡Ðkh M|b S> îÙp-c[¼s’u DS>hhpdp„ Apìep¡, S>¡dp„ V$p¡fp¡ÞV$p¡“p 1200 S>¡V$gp c¼sp¡ âpNV$ép¡Ðkh kcp“p¡ gpc g¡hp ‘^pep® lsp.

 

01
On Date: 24 March 2018
Activity: Festival

ir“hpf, sp. 24-03-2018“p fp¡S> kp„S>¡ 5:00 ’u 9:00 v$fçep“ k¡“lp¡T¡, Ad¡qfL$p Mps¡ ApL£$X$ lpCõL|$gdp„ îulqfS>e„su A“¡ fpd“hdu“p¡ DÐkh 250 S>¡V$gp dy¼sp¡“u D‘[õ’rsdp„ qv$ìesp A“¡ cìesp’u DS>hpep¡.

 

Main
On Date: 06 March 2019
Activity: Festival

ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણની દિવ્ય શાકોત્સવ લીલાની સ્મૃતિ કરવા માટે તા.૬/૩/૧૯ના રોજ ગુરુહરિ પ.પૂ.હરિપ્રસાદસ્વામીજીની પ્રેરણાથી પૂ.પ્રેમસ્વરૂપસ્વામીએ અત્મીયધામ, સણીયા-કાણદે, સુરત મુકામે શાકોત્સવનું આયોજન કર્યું. આ શાકોત્સવમાં શ્રી સી. આર. પાટીલ, શ્રી નીતિનભાઈ ભજીયાવાલા, શ્રી પી.વી.એસ. શર્મા, શ્રી વી. ડી. ઝાલાવાડીયા, શ્રી જનકભાઈ કાછડીયા, શ્રી કરશનભાઇ ગોંડલીયા, શ્રી મનીષ કાપડીયા અને સુરત તથા નવસારી જિલ્લાના 500 જેટલા મહાનુભાવોએ ઉપસ્થિત રહી પ્રસાદ તથા દિવ્ય સ્મૃતિનું ભાથું પ્રાપ્ત કર્યું.

 

bhagatji-pradesh-foundation-sabha-2014
On Date: 16 March 2014

Like in every year, this time also the establishment day of Bhagatji Pradesh was celebrated under the guidance of all the leaders of Bhagatji Pradesh, P. Kothari swami P. Pranesh swami and P. Suchetan swami in the presence of Guru Hari P.P. Swamiji at Gokul Party Hall, Vasana Road,  Vadodara on 16/03/2014, the sacred day of Holi.

 

sp. 16-3-2014“p fp¡S> lºspiZu“p iyc d„NgL$pfu qv$“¡ v$f hj®“u S>¡d Ap hj£ ‘Z cNsÆâv$¡i“p õ’p‘“p qv$hk“u ES>hZu Np¡Ly$g ‘pV$}àgp¡V$, hpkZpfp¡X$, hX$p¡v$fpdp„ k„she® ‘|. L$p¡W$pfuõhpduÆ, ‘|. âpZ¡iõhpdu A“¡ ‘|. kyQ¡s“õhpdu s¡dS> cNsÆâv$¡i“p klº hX$ugp¡“p dpN®v$i®“ dyS>b Nyfylqf ‘.‘|. õhpduîu“p âÐen kp„r“Ýedp„ L$fhpdp„ Aphu.

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription