• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
001
On Date: 14 February 2013
Activity: Cultural Care

Anfâv$¡i“p ‘pv$fp dyL$pd¡ sp. 27-7-2013“p fp¡S> "lqfv$i®“ kÐk„Nlp¸g'dp„ îuW$pL$p¡fÆ“u âpZârs›$p DÐkh ES>hpep¡. A.r“. rhS>ecpC ‘|“dcpC Np„^u“p (lpg hX$p¡v$fp) ky‘yÓp¡ ‘.c. v$¡hp„NcpC A“¡ ‘.c. rdscpC, ‘.c. “hu“cpC Np„^u, ‘.c. k„S>ecpC Np„^u, ‘.c. A‘®ZcpC ‘V¡$g¡ dlp‘|Århr^dp„ îu W$pL$p¡fÆ“u jp¡X$ip¡‘Qpf’u ‘|Å L$fhp“p¡ gpc gu^p¡.

 

 

01 P1120099
On Date: 21 July 2013
Activity: Festival
01 DSC_0116
On Date: 21 July 2013
Activity: Festival
01 IMG_4887
On Date: 22 July 2013
Activity: Festival

kp¡dhpf, sp. 22-7-2013“p fp¡S> cNhp“ õhprd“pfpeZ“p„ dlpâpkpqv$L$ õ’p“ cyS> dÝe¡ îu gp¡lpZp kdpS> hpX$udp„ Nyfy‘|rZ®dp“p qv$hk¡ cyS> A“¡ dp^p‘f“p 600 S>¡V$gp c¼sp¡ A“¡ dl¡dp“p¡A¡ c¡Np dmu ‘|.îuÆkp¥fcõhpdu“u r“îpdp„ Nyfy‘|rZ®dp“p¡ DÐkh cqL$scph’u ES>ìep¡.

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription