• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
  Name Description Activity Location
1
Hariprasdswamiji Maharaj Pragatya Parva-2015, Haridham

d„Nmhpf, sp.28-4-2015“p fp¡S> h¥ipM kyv$ v$id“p iyc d„NgL$pfu qv$“¡ lqf^pd su’®õ’p“¡ Nyfylqf ‘.‘|. lqfâkpv$õhpduÆ“p âpNV$é qv$““u ES>hZu M|b cr¼skcf l¥e¡ L$fhpdp„ Aphu. khpf¡ 7:30 L$gpL¡$ iZNpf Apfsu bpv$ op“eo v$¡fuA¡ Nyfyhep£“u d|rs®Ap¡“y„ ‘|S>“-AQ®“ L$fhpdp„ Apìey„. s¡dS> khpf¡ 10:30 ’u 12:30 v$fçep“ ep¡Nu âp’®“p lp¡gdp„ rhi¡j kcp“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„.


 

Atmiya Parva (HH Hariprasadswami's Janma Jayanti) Haridham-Sokhada
9
Hanuman Jayanti - 2015, Haridham

 

 

Festival Haridham-Sokhada
Vadodara sabha
Satsang Sabha, Vadodara

 


Nyfyhpf, sp. 2-4-2015 “p fp¡S> fpÓ¡ 8:30 ’u 10:30 v$fçep“ Nyfylqf kyhZ® v$unp dlp¡Ðkh hj®dp„ cNsÆ âv$¡i“p õ’p‘“p qv$“ r“rdÑ¡ s¡dS> krlóÏ k¡hL$ ‘|. sfyZcpC“p AnfepÓpNd““u rsr’ r“rdÑ¡ rihd¹ ‘pV$} àgp¡V$, hX$p¡v$fpdp„ 5000 S>¡V$gp dy¼sp¡“u ApÐdue kÐk„Nkcp“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìe„y.


 

Moral & Spirituals Vadodara
Shri Hari Jayanti & Ram Navmi - Celebration 2015 @ UK
Shri Hari Jayanti & Ram Navmi - 2015, UK

 

 

Festival UK
1
Ram Navmi Celebration-2015, Houston

 


frhhpf, sp.29-03-2015“p fp¡S> üyõV$“d„X$m“p 300 S>¡V$gp dy¼sp¡A¡ fpd“hdu s’p îulqf“hdu DÐkh“u c[¼skcf l¥e¡ ES>hZu L$fu.


 

Festival USA

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription