• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
  Name Description Activity Location
00
Guruhari Swamiji Pragatya Parva - 23 May 2015, Pune

On Saturday, the 23rd May 2015, the birth day of P.P. Hariprasadswamiji was enthusiastically and joyfully celebrated at Viman Nagar in Pune City of Maharashtra - Santsaurabh Pradesh in the presence of regional saint leader P. Dasswami and P. Satyaswaroopswami in which, around 45 brothers and sisters took part.


ir“hpf, sp.23-5-2015“p fp¡S> Nyfylqf ‘.‘|. lqfâkpv$õhpduÆ“p âpNV$éqv$““u ES>hZu k„skp¥fc âv$¡i - dlpfpô²$“p ‘|“p dyL$pd¡ rhdp““Nf Mps¡ âpv$¡riL$ k„she® ‘|. v$pkõhpdu s’p ‘|.kÐeõhê$‘õhpdu“u D‘[õ’rsdp„ M|b cr¼skcf l¥e¡ L$fhpdp„ Aphu. S>¡“p¡ Apif¡ 45 S>¡V$gp cpBAp¡-bl¡“p¡A¡ gpc gu^p¡.

Festival Puna/Satara
00
Guruhari Swamiji Pragatya Parva - 23 May 2015, Vadodara

Guruhari P.P. Swamiji’s 81st birth anniversary was celebrated with full devotion by nearly 3000 devotees from Bhagatji Pradesh in the presence of P. Kothariswami, P. Niranjanswami, P.Praneshswami, P. Suchetanswami and the regional elderly devotees on Saturday, the 23rd May 2015 at night between 8:00 pm to 10.00 pm in the evening in the vast area of Atmiyadham (Manjalpur), Vadodara.


ir“hpf, sp.23-5-2015“p fp¡S> hX$p¡v$fp Mps¡ ApÐdue^pd (dp„S>g‘yf)“p rhipm ‘qfkfdp„ fpÓ¡ 8:00 ’u 10:00 v$fçep“ cNsÆ ‘°v$¡i“p Apif¡ 3000 S>¡V$gp cL$sp¡A¡ ‘|. L$p¡W$pfuõhpdu, ‘|. r“f„S>“õhpdu, ‘|. âpZ¡iõhpdu, ‘|.kyQ¡s“õhpdu s’p âv$¡i“p hX$ug lqfcL$sp¡“u r“îpdp„ Myb S> c[¼scph’u Nyfylqf ‘.‘|. õhpduîu“p 81dp âpNV$éqv$““u DS>hZu“p¡ gpc gu^p¡ lsp¡.

Festival Vadodara
2
Guruhari Swamiji Pragatya Parva - 23 May 2015, Bagodara

The devotees from Harikrishna Pradesh had arranged a general meeting on Saturday, the 23rd May 2015 to celebrate the birth anniversary of Guruhari P.P. Hariprasadswamiji at Bagodara in the presence of regional saint leader P. Gungrahakswami in which, at least 150 devotees from Bagodara, Bavad, Dhodaka, Limbadi and its surrounding villages had participated.


ir“hpf, sp. 23-05-2015“p fp¡S> Nyfylrf ‘.‘|. lrfâkpv$õhpdu“p âpNV¹$ervhk“u bNp¡v$fp dyL$pd¡ âpv$¡riL$ k„she® ‘|. NyZN°plL$õhpdu“p kp„r“Âedp„ lrfL©$óZâv$¡i“p lrfcL$sp¡A¡ cphkcf DS>hZu L$fu lsu. Ap Ahkf¡ A¡L$ kcp“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„ S>¡“p¡ bNp¡v$fp s¡dS> bphm, ^p¡mL$p, g]bX$u“u Apk‘pk“p Npdp¡“p Apif¡ 150 S>¡V$gp lqfcL$sp¡A¡ gpc gu^p¡ lsp¡.

 

Festival Bavla/Dholka/Surendranagar
IMG-20150524-WA0001
Yogiji Maharaj & Guruhari Pragatya Parva - May 23, Berlin

ir“hpf, sp. 23-5-2015, õhpduîu ep¡NuÆ dlpfpS> A“¡ âNV$ Nyfylqf ‘.‘|. õhpduîu“p¡ spfuM âdpZ¡ âpNV$é‘h® brg®““u ^fsu ‘f kp„S>¡ 6 ’u 8 v$fçep“ Nyfylqf õhpduîu“p âÐen qv$ìe kp„r“Ýedp„ âpv$¡riL$ k„she® ‘|. b°ûrhlpfuõhpdu s’p ‘|. cr¼srâeõhpdu, ‘|. âcyrâeõhpdu, ‘|. kyùv$$õhpdu, ‘|. Aip¡L$cpC, ‘|. ‘rhÓcpC, ‘|. d“ucpC hN¡f¡ k„sp¡-c¼sp¡“p dpN®v$i®“ l¡W$m ES>hpep¡. ApS>“p Ap âpNV$é‘h®dp„ brg®“ d„X$m krls g„X$“ A“¡ ‘¡fuk“p gNcN 15 dy¼sp¡A¡ ‘Z kd¥ep“p¡ gpc d¡mìep¡ lsp¡.


 

Other Festivals Germany
14
Guruhari Swamiji Pragatya Parva - 2015, Kuwait

Around 100 devotees celebrated with full devotion, the birthday anniversary of Guruhari P.P. Hariprasadswamiji in the presence of elderly devotees/leaders on Friday, the 22nd May 2015 in Abu Halifa Building in Gulf Street of Kuwait.


iy¾hpf, sp.22-5-2015“p fp¡S> Ly$h¥s“p Abylguap rbëX$]Ndp„ NëaõV²$uV$ Mps¡ Apif¡ 100 S>¡V$gp cL$sp¡A¡ hX$ug lqfcL$sp¡“u r“îpdp„ Myb S> c[¼scph’u Nyfylqf ‘.‘|. lqfâkpv$õhpdu“p âpNV$éqv$““u DS>hZu L$fu.

 

Festival UAE & Kuwait
1
Yogiji Maharaj Pragatya Parva-2015, AVD-Bakrol

ir“hpf, sp.16-5-2015“p fp¡S> fpÓ¡ 8:30 ’u 10:30 v$fçep“ ApÐdue rhÛp^pd, bpL$fp¡g Mps¡ ‘|.Nyfyâkpv$õhpdu, ‘|.^d®qL$ip¡fõhpdu, ‘|.âcyv$i®“õhpdu, ‘|.kp’®L$õhpdu, ‘.c. rhÌ$gv$pk (awhp), ‘.c. “Nu“cpC i¡W$“p kp„r“Ýedp„ Nyfylqf ep¡NuÆ dlpfpS>“p¡ 124dp¡ âpNV$é ‘h® Apif¡ 480 S>¡V$gp c¼sp¡“u lpS>fudp„ M|b S> cìesp’u ES>hpep¡.


 

Festival Anand/Kheda/Nadiad
1
Yogiji Maharaj Pragatya Parva-2015, Asoj

iy¾$hpf, sp. 15-5-2015“p fp¡S> fpÓ¡ 8 ’u 10 v$fçep“ ApÐdue âv$¡i“p kphgu rhcpN Üpfp Apkp¡S> dyL$pd¡ ep¡NuÆ dlpfpS>“p¡ 124dp¡ âpNV$éqv$“ ‘|.ApQpe®õhpdu, ‘|.kh®d„Ngõhpdu, ‘|.tQs“õhpdu A“¡ ‘|.ipðsõhpdu s’p 125 A„bfuip¡ A“¡ 50 eyhp L$pe®L$sp®Ap¡“p kpr“Ýedp„ ES>hpep¡.


 

Festival Panchmahal/Savli
01
Yogiji Maharaj Pragatya Parva - 2015, Badtal - Tapi

Nearly 500 devotees took advantage/opportunity of Prasad and Sabha on Friday, the 15th May 2015 at Swaminarayan Temple, Badtal on an occasion of celebration of P.P. Yogiji Maharaj’s birth anniversary in the presence of regional saint leader P. Premprakashswami.


iy¾$hpf, sp. 15-05-2015“p fp¡S> õhprd“pfpeZ d„qv$f, bX$sg dyL$pd¡ ep¡NuÆ dlpfpS>“p¡ âpNV$ép¡Ðkh âpv$¡riL$ k„she® ‘|.â¡dâL$piõhpdu“p kpr“Âedp„ c[¼scph‘|h®L$ DS>hhpdp„ Apìep¡. Ap Ahkf¡ 500 S>¡V$gp cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu kcp-âkpv$“p¡ gpc gu^p¡.

Festival Tapi

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription