• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
On Date: 25 May 2012
Activity: Festival

ir“hpf, sp.26-5-2012“p fp¡S> kp„S>¡ 6 ’u 8 v$fçep“ Ny{$lqf `. `|. lqfâkpv$õhpdu“p¡ âpNV$ép¡Ðkh $v$rnZ ApqäL$pdp„ Älp¡r“kbN® Mps¡ Æk k¡ÞV$fdp„ 175 lqfc¼sp¡A¡ c¡Np dmu“¡ c[¼scph’u ES>ìep¡.

 

IMG_3178-final
On Date: 23 May 2012
Activity: Festival
01 301K0832_resize
On Date: 01 May 2012
Activity: Festival

h¥ipM kyv$ v$id A¡V$g¡ Ny{$lqf õhpduîu“p¡ rsr’ âdpZ¡ âpNV$éqv$“. d„Nmhpf, sp. 1 d¡, 2012“p fp¡S> õhpduÆ“p¡ 79dp¡ âpNV$éqv$“ lsp¡. s¡ r“rdÑ¡ lqf^pd“u ^fsu ‘f khpf¡ iZNpf Apfsudp„ õhpduîu“p„ v$i®“-õd©rs“p¡ gpc gu^p bpv$ op“eo v$¡fuA¡ ‘|S>“rhr^“p¡ L$pe®¾$d fpMhpdp„ Apìep¡ lsp¡. Ðepf bpv$ ep¡Nu âp’®“plp¸gdp„ khpf¡ 10.30 hpÁe¡ Nyfylqf õhpduîu“u lpS>fudp„ A¡L$ rhi¡j kcp“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„.

 

01 P-4 images
On Date: 23 May 2011
Activity: Festival

kp¡dhpf, sp. 23-5-2011“p fp¡S> Nyfyhe® ep¡NuÆdlpfpS>“p¡ 120dp¡ âpNV$éqv$“ A“¡ ‘.‘|. õhpduîu“p¡ 78dp¡ âpNV$é‘h® kyfs il¡f“p ApÐdue kdpS> Üpfp h¡X$ fp¡X$ ‘f Aph¡gp c[¼s“„v$“ apd®“p rhipm âp„NZdp„ 20000 S>¡V$gp v$qnZ NyS>fps“p c¼skdyv$pe“u D‘[õ’rsdp„ ES>hpep¡ A“¡ klº âcyc[¼s Nyfyc[¼s“u AQ®“p L$fu ^Þe bÞep.

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription