• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
annakut-celebration-mumbai-2011
On Date: 27 October 2011
Activity: Festival

k„hs 2068, “|s“hj®, sp. 27/10/2011“p fp¡S> d„ybC L$p„v$uhgu d„qv$f¡ îuW$pL$p¡fÆ kdn 24dp¡ AßL|$V$p¡Ðk“p¡ gpc g¡hp 2500S>¡V$gp c¼sp¡ ‘^pep® lsp.

annakut-celebration-haridham-2011
On Date: 27 October 2011
Activity: Festival

sp.27/10/2011, L$pfsL$ kyv$ ‘X$hp¡, _|s_hj®“p iycqv$_¡ lqf^pd_u `fd`rhÓ ^fp `f Nyfylqf `.`|. õhpduîu“p âÐen kp„r_Ýedp„ s¡dS> 8 \u 10 lÅf S>¡V$gp c¼sp¡_u D`[õ\rsdp„ îu W$pL$p¡fÆ_p îuQfZp¡dp„ AßL|$V$ DÐkh c[¼s‘|Z® fus¡ ES>hpep¡.

annakut-celebration-sarjaha-2011
On Date: 28 October 2011
Activity: Festival

sp.28/10/2011, iy¾$hpf“p fp¡S> kp„S>¡ 5 ’u 8.30 v$fçep“ ipfÅl d„X$m¡ 18dp¡ AßL|$V$p¡Ðkh ES>ìep¡. Ap âk„N¡ OZp “hp dy¼sp¡ krls 75 S>¡V$gp c¼sp¡A¡ AßL|$V$p¡Ðkh“p¡ gpc dpÎep¡ lsp¡.

annakut-celebration-melbourne-2011
On Date: 29 October 2011
Activity: Festival

sp.29/10/2011“p fp¡S> d¡gbp¡“®, Ap¡õV²¡$guep Mps¡ ‘|.^d®qL$ip¡fõhpdu, ‘|.ipðsõhpdu A“¡ ‘|.Aip¡L$cpC“p kp„r“Ýedp„ AßL|$V$ dlp¡Ðkh c[¼scph‘|h®L$ A“¡ ApÐduesp’u ES>hpep¡. S>¡“p¡ 300 lqfc¼sp¡A¡¡ gpc gu^p¡.

annakut-celebration-aukland-2011
On Date: 05 November 2011
Activity: Festival

sp.05/11/2011“p fp¡S> Ap¸L$g¡ÞX$, ÞeyTug¡ÞX$ Mps¡ ‘|.^d®qL$ip¡fõhpdu, ‘|.khp®susõhpdu A“¡ ‘|.Aip¡L$cpC“p kp„r“Ýedp„ AßL|$V$ dlp¡Ðkh c[¼scph‘|h®L$ A“¡ ApÐduesp’u ES>hpep¡. S>¡“p¡ 150’u h^pf¡ lqfc¼sp¡A¡¡ gpc gu^p¡.

 

bilaspur-cg-november-22-to-25-2011

{~cmgnwa | àW ~ma h[aYm go na ny. H$moR>mar ñdmrOr g§V‘§S>c Ho$ gmW {XZm§H$ 22, 23 Am¡a 24 Zdå~a, 2011 H$mo nYmao& CŠV Adga Ho$ Cncj| {d{dY H$m`©H«$ Am`mo{OV {H$`o J`oo& 38 Kam| | nYamUr H$s Am¡a ñdmJV‘² hm°c (gr.E.S>r. Mm¡H$) | {d{eï> gËg§Jg^m H$m Am`moOZ {H$`m J`m&

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription