• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
01
On Date: 13 August 2014
Activity: Festival

ÞeyTug¡ÞX$dp„ fl¡sp„ cpfsue eyhpkdpS>“p„ Æh“dp„ k„õL$pfp¡“„y S>s“ ’pe s’p rhv$¡idp„ fl¡sp cpfsuep¡dp„ ^prd®L$sp“u DÑfp¡Ñf h©[Ý^ ’pe s¡“u kp’p¡kp’ ApÐdue eyhp dlp¡Ðkh - 2015“p kd¥ep“y„ r“d„ÓZ Ap‘u iL$pe s¡hp l¡sy’u$ ‘|. ^d®qL$ip¡fõhpdu (bp¡kõhpdu), ‘|. ipðsõhpdu A“¡ krlóÏ k¡hL$ ‘yó‘¡“cpB sp 06-07-2014 “p fp¡S> Ap¡õV²¡$rgep ’B“¡ ÞeyTug¡ÞX$ rhQfZ A’£ ‘^pep®.

 

 

On Date: 25 May 2014
Activity: Festival

Around 600 persons, including  Elders, Ambrish group, youths and sisters of New Zealand Mandal jointly celebrated 81st birth anniversary of P.P.Hariprasadswamiji between 4p.m. & 7p.m. in the evening on 25th, May 2014 in Gandhi Hall at Auckland.

sp.25/5/2014“p fp¡S> kp„S>¡ 4:00 ’u 7:00 v$fçep“ Np„^u lp¸gdp„$, ÞeyTug¡ÞX$d„X$m“p 600 S>¡V$gp hX$ugp¡, A„bfujp¡, eyhL$p¡ A“¡ bl¡“p¡A¡ c¡Np dmu“¡ Nyfylqf õhpduîu“p¡ 81dp¡ âpNV$éqv$“ ES>ìep¡.

00 DSC_0502
On Date: 30 November 2013
Activity: Festival
annakut-aukland-2013
On Date: 10 November 2013
Activity: Festival

sp. 10-11-2013“p iycqv$“¡ Ap¸L$g¡ÞX$dp„ îudlpÐdp Np„^u lp¸gdp„ AßL|$V$ DÐkh ES>hhpdp„ Apìep¡. 450 S>¡V$gu hp“NuAp¡ îu W$pL$p¡fÆ“p QfZ¡ ^fu A“¡ 520 S>¡V$gp dy¼sp¡A¡ AßL|$V$Ðkh“p¡ gpc gu^p¡.

 

annkut-2013-christchurch
On Date: 01 October 2013
Activity: Festival

sp.01/10/2013“p ¾$pCõV$QQ®dp„ ‘|. ^d®qL$ip¡fõhpdu, ‘|. ipðsõhpdu A“¡ ‘|. Aip¡L$cpC“p kp„r“Ýedp„ AßL|$V$p¡Ðkh DS>hpep¡. S>¡dp„ W$pL$p¡fÆ“p QfZ¡ 150 S>¡V$gu hp“NuAp¡ ^fphhpdp„ Aphu lsu A“¡ 200 ’u h^pf¡ dy¼sp¡A¡ v$i®“-kcp“p¡ gpc dpÎep¡.

On Date: 26 February 2012

frhhpf, sp.26-2-2012“p fp¡S> Ap¸L$g¡ÞX$“u ^fsu ‘f d„qv$f“u S>Áep ‘f c|rd‘|S>““u rhr^ lsu. ‘|. khp®susõhpdu A“¡ ‘|. ipðsõhpduA¡ dlp‘|Å L$fu. 25 S>¡V$gp c¼sp¡A¡ dlp‘|Århr^“p¡ A“¡ 300 S>¡V$gp dy¼sp¡A¡ Ap kdpf„c“p¡ gpc gu^p¡.

 

01 IMG_2103 copy
On Date: 15 February 2012

by^hpf, sp.15-2-2012“p fp¡S> kp„S>¡ ¾$pCõV$QQ® X$pD“V$pD“dp„ Nyfylqf õhpduÆ“p ‘°Ðen kpr“Âedp„ A¡L$ kÐk„N kcp“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„. Apif¡ 150 S>¡V$gp cL$sp¡A¡ õhpduîu“p v$i®“-‘fphpZu“p¡ gpc gu^p¡.

 

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription