• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
atmiya-parva-south-africa-2014
On Date: 25 May 2014
Activity: Festival

Birth anniversaries of Brahm Swarup P.P.Yogiji Maharaj and Guruhari P. P. Hariprasadswamiji Maharaj were celebrated on 25th May 2014 at Lenasia, South Africa in the presence of nearly 100 devotees.

sp. 25 d¡, 2014“p fp¡S> g¡“kuep, kpD’ApqäL$pdp„ Apif¡ 100 S>¡V$gp c¼sp¡“u lpS>fudp„ b°. õh. ep¡NuÆdlpfpS> A“¡ Nyfylqf ‘.‘|. õhpduîu“p âpNV$éqv$““u DS>hZu L$fhpdp„ Aphu.

01 P1120099
On Date: 21 July 2013
Activity: Festival
On Date: 25 May 2012
Activity: Festival

ir“hpf, sp.26-5-2012“p fp¡S> kp„S>¡ 6 ’u 8 v$fçep“ Ny{$lqf `. `|. lqfâkpv$õhpdu“p¡ âpNV$ép¡Ðkh $v$rnZ ApqäL$pdp„ Älp¡r“kbN® Mps¡ Æk k¡ÞV$fdp„ 175 lqfc¼sp¡A¡ c¡Np dmu“¡ c[¼scph’u ES>ìep¡.

 

janmastami-johannesburg-2011
On Date: 22 August 2011
Activity: Janmashtami

sp. 22-8-2011“p fp¡S> kp„S>¡ 7.30 ’u 9.00 v$fçep“ kpD’ ApqäL$p“p lqfc¼sp¡A¡ Älp¡r“kbN®“p d¡a¡f Npddp„ S>¡.A¡k.A¡k. k¡ÞV$f lp¸gdp„ 255 lqfc¼sp¡ c¡Np dmu“¡ cNhp“ îuL©$óZ“p¡ âpNV$ép¡Ðkh-S>Þdpô$du“u Ap“„v$p¡‰pk kp’¡ ES>hZu L$fu.

01-001
On Date: 24 October 2010
Activity: Festival

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription