• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
  Name Description Activity Location
Main
Gurupoornima - 2018, Haridham Festival Haridham-Sokhada
Main
Gurupoornima - 2018, Bhakti Ashram, Haridham Festival Haridham-Sokhada
Main
Guruhari Yogiji Maharaj Pragatya Parva - 2018, Haridham

h¥ipM hv$ bpfk A¡V$g¡ ep¡NuÆdlpfpS>“u âpNV$é- rsr’. ep¡NuÆdlpfpS>“p¡ k„L$ë‘ lsp¡ L¡$ L¡$hm ^pd, ^pdu A“¡ dy¼s“p A’£ Æh“ Æh“pf N©lõ’ kdpS> s¥epf ’pe. Nyfylqf õhpduîuA¡ Ap k„L$ë‘ Tugu“¡ A„bfuj kdpS>“y„ kS>®“ L$ey¯. A“¡ Aphu cph“p Ap‘Zp Æh“dp„ L$ped ÅN°s fl¡ A¡ dpV¡$ h¥ipM hv$u bpfk, ir“hpf, sp. 12 d¡ 2018“p iyc A“¡ dlpd„NgL$pfu qv$hk¡ lqf^pd su’®n¡Ó¡ 15,000 S>¡V$gp A„bfuj ‘qfhpf“p dy¼sp¡“u Av¹$cys rirbf ep¡ÅC.


 

Festival Haridham-Sokhada
Main
Guruhari Swamiji's Pragatya Parva - 2018, Haridham Festival Haridham-Sokhada
Main
Hanuman Jayanti - 2018, Haridham Festival Haridham-Sokhada
Main
Hari Jayanti - 2018, Bhakti Ashram, Haridham Festival Haridham-Sokhada
Main
Hari Jayanti - 2018, Haridham

frhhpf, sp. 25 dpQ®, 2018“p fp¡S> lqf^pd su’®n¡Ó¡ fpd“hdu, îulqfS>e„su A“¡ lqf^pd d„qv$f“p ‘pV$p¡Ðkh“p¡ rÓh¡Zu DÐkh c[¼skcf l¥e¡ ES>hpep¡.


 

Festival Haridham-Sokhada
Main
Shri Bandhu Beldi Shatabdi Mahotsav - 2018, Haridham

iy¾$hpf sp. 22 ’u kp¡dhpf 25du qX$k¡çbf, 2017 v$fçep“ cpfs“p ‘pV$“Nf qv$ëludp„ cNhs¹õhê$‘ ‘.‘|. L$pL$pÆ s’p cNhs¹õhê$‘ ‘.‘|. ‘à‘pÆ b„^yb¡gX$u ispåv$u dlp¡Ðkh“y„ cìe kp¡‘p“ DS>hpey„ !


 

Mahotsav (Mega Festival) Haridham-Sokhada

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription