• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
Main
On Date: 12 May 2018
Activity: Cultural Care

h¥ipM hv$ bpfk, ep¡NuS>e„su“p iyc d„NgL$pfu qv$hk¡, ir“hpf, sp. 12 d¡ 2018 “p„ fp¡S>, duX$p¡T L$ëb Mps¡, ipçbN®-riL$pNp¡“u ^fsu D‘f r“dp®Z ’“pf îu Anf‘y{jp¡Ñd õhprd“pfpeZ d„qv$f“p¡ MpsdylŸs® DÐkh c[¼skcf fus¡ ES>hpep¡. s¡dp„ cpfs’u k„she® ‘|. â¡dõhê$‘õhpduÆ, ‘|. Nyfyâkpv$õhpdu, ‘|. NyZN°plL$õhpdu A“¡ ‘|. kyîysÆh“õhpdu ‘^pep¯. cNhÐõhê$‘ ‘.‘|. qv$“L$fcpC ‘Z Apiuhp®v$ Ap‘hp dpV$¡ Mpk ‘^pep¯. dlp‘|Å“p¡ gpc g¡hp dpV$¡ v$¡i-rhv$¡i’u gNcN 1500 S>¡V$gp lqfc¼sp¡ Av¹$cys c[¼scph kp’¡ ‘^pep¯.

 

Main
On Date: 18 March 2018
Activity: Festival

frhhpf, sp. 18 dpQ® 2018“p fp¡S> Jash Palace lp¡g, üyõV$“ (Ad¡qfL$p)dp„ îulqf âpNV$ép¡Ðkh“u ES>hZu L$fhpdp„ Aphu, S>¡dp„ 150 S>¡V$gp c¼sp¡A¡ gpc gu^p¡ lsp¡. eyhpc|gL$p„Ap¡ Ap“„v$cpC A“¡ eicpCA¡ cNhp“ îu fpdQ„ÖÆ A“¡ cNhp“ îu õhprd“pfpeZ“p„ âpNV$e“p l¡syAp¡ A“¡ eyNL$pe® s¡dS> dlpfpS>¡ Ap‘¡gp Av¹$cys hfv$p“p¡“u Tp„Mu â¡TÞV¡$i““p dpÝde’u L$fphu. eyhpL$pe®L$sp® L¡$eyfcpCA¡ cNhp“ õhprd“pfpeZ“p„ bpmgugp QqfÓp¡“p âk„Np¡“y„ hZ®“ L$fu, A¡ QqfÓp¡ ‘pR>m“p ApÝep[ÐdL$ flõe“¡ k„yv$f fus¡ hZ®ìe„y. A„sdp„ Nyfylqf õhpduîu“u ‘fphpZu“y„ rhqX$ep¡“p dpÝed’u v$i®“ L$fphhpdp„ Apìe„y. kcp bpv$ âpNV$ép¡Ðkh“u Apfsu, ’pm L$ep® ‘R>u klº dy¼sp¡ dlpâkpv$ N°lZ L$fu N©ld„qv$f¡ ‘^pep®.

 

01
On Date: 24 March 2018
Activity: Festival

ir“hpf, sp. 24-03-2018“p fp¡S> kp„S>¡ 5:00 ’u 9:00 v$fçep“ k¡“lp¡T¡, Ad¡qfL$p Mps¡ ApL£$X$ lpCõL|$gdp„ îulqfS>e„su A“¡ fpd“hdu“p¡ DÐkh 250 S>¡V$gp dy¼sp¡“u D‘[õ’rsdp„ qv$ìesp A“¡ cìesp’u DS>hpep¡.

 

01
On Date: 06 May 2018
Activity: Festival

frhhpf, sp. 6 d¡, 2018“p fp¡S> üyõV$“ (Ad¡qfL$p)“u ^fsu ‘f S>i ‘¡g¡k lp¸gdp„ Nyfylqf õhpduîu“p 85dp âpNV$éqv$““u ES>hZu c[¼scph‘|h®L$ L$fhpdp„ Aphu, S>¡dp„ 150 S>¡V$gp dy¼sp¡A¡ D‘[õ’s flu Ap DÐkh“p¡ Ap“„v$ dpÎep¡. üyõV$“d„X$m“p eyhL$p¡A¡ âpNV$éqv$““¡ A“yê$‘ k„yv$f X¡$L$p¡f¡i“ L$ey¯ lsy„.

 

01
On Date: 28 October 2018
Activity: Festival
01
On Date: 27 October 2018
Activity: Festival

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription