• Filters
  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
CFSSkJXUMAAIj-o (1)
On Date: 28 May 2015

Nyfylqf ‘.‘|. lqfâkpv$õhpduÆ k„sp¡-k¡hL$p¡ kp’¡ sp. 13 d¡, 2015 ’u 14 d¡, 2015 Zurich s’p sp. 14 d¡, 2015 ’u sp. 28 d¡, 2015 brg®“-S>d®“udp„ rhQfZ L$fu klº c¼sp¡“¡ v$i®“-Np¡›$u-õd©rs“y„ cp’y„ b„^pìey„.

  

IMG-20150524-WA0001
On Date: 24 May 2015

ir“hpf, sp. 23-5-2015, õhpduîu ep¡NuÆ dlpfpS> A“¡ âNV$ Nyfylqf ‘.‘|. õhpduîu“p¡ spfuM âdpZ¡ âpNV$é‘h® brg®““u ^fsu ‘f kp„S>¡ 6 ’u 8 v$fçep“ Nyfylqf õhpduîu“p âÐen qv$ìe kp„r“Ýedp„ âpv$¡riL$ k„she® ‘|. b°ûrhlpfuõhpdu s’p ‘|. cr¼srâeõhpdu, ‘|. âcyrâeõhpdu, ‘|. kyùv$$õhpdu, ‘|. Aip¡L$cpC, ‘|. ‘rhÓcpC, ‘|. d“ucpC hN¡f¡ k„sp¡-c¼sp¡“p dpN®v$i®“ l¡W$m ES>hpep¡. ApS>“p Ap âpNV$é‘h®dp„ brg®“ d„X$m krls g„X$“ A“¡ ‘¡fuk“p gNcN 15 dy¼sp¡A¡ ‘Z kd¥ep“p¡ gpc d¡mìep¡ lsp¡.

 

01 IMG_4363_resize
On Date: 25 June 2014

During visit of Zurich & Germnay from Dt.11/06/2014 to 13/06/2014 devotees of Zurich Mandal and from Dt.13/06/2014 to 24/06/2014 Berlin – Germany Mandal devotees gets benefits of darshan, talks, memories of P.P. Swamiji.

sp. 11 S|>“, 2014 ’u sp. 13 S|>“, 2014 ÄeyqfL s’p sp. 13 S|>“, 2014 ’u sp. 24 S|>“, 2014 brg®“-S>d®“udp„ rhQfZ L$fu klº c¼sp¡“¡ v$i®“-Np¡r›$-õd©rs“y„ cp’y„ b„^pìe„y.

annkut-2013-berlin
On Date: 07 October 2013
Activity: Festival

sp. 6 Ap¡¼V$p¡bf“p 2013 fp¡S> lqfkyrdf“, bg}“ (S>d®“u)dp„ ‘|. b°ûrhlpfuõhpdu, ‘|. k“ps“õhpdu, ‘|. Aip¡L$cpC(k¡¾¡$V$fu)“u D‘[õ’rsdp„ 120 S>¡V$gp S>d®“dy¼sp¡“u D‘[õ’rsdp„ AßL|$V$p¡Ðkh ES>hpep¡. ‘^pf¡gp dy¼sp¡A¡ L$gpÐdL$ fus¡ Np¡W$h¡gu 200 hp“NuAp¡“p AßL|$V$“p„ v$i®“ L$fu ^Þesp“p¡ A“ych L$ep£.

00
On Date: 15 October 2012
Activity: Festival

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription