Atmiya Youth Sabha - 2017, Surat

On Date: 13 December 2017
Activity: Moral & Spirituals
Location: Surat Locationwise

 

 CLICK ON BELOW GALLERY FOR MORE IMAGES

 

by^hpf, sp. 13 qX$k¡çbf, 2017“p fp¡S> k|e®‘yÓu sp‘u “v$u“p rhipm ‘V$ ‘f dp¡V$p hfpR>p [õ’s DÓpZ Npd“p 'S>Nv$uiðf apd®'“p rhipm ‘qfkfdp„ Nyfylqf õhpduîu“p„ âÐen kp„r“Ýedp„ îulqfâv$¡i, ^d®c[¼sâv$¡i, ky“©sâv$¡i“p 11,000 S>¡V$gp eyhL$p¡“u ApÐdue eyhpkcp ep¡ÅC NC.

kp„S>¡ 7:00 hpÁe¡ dlpâkpv$ N°lZ L$fu gu^p bpv$ L$us®“c[¼s Üpfp kcp“p¡ d„Ng âpf„c ’ep¡.

Ap âk„N¡ âpv$¡riL$ k„she® ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ klº eyhL$p¡“p Æh“dp„ riõs, õh^d® A“¡ r“›$p“y„ tkQ“ L¡$hu fus¡ ’pe s¡ A„N¡ âk„Np¡ Üpfp dpN®v$i®“ Apàe„y.

‘|. lqfifZõhpduA¡ rhipm eyhpkdpS>“¡ k„bp¡^“ L$fsp„, Nyfylqf õhpduîu“u L©$‘p’u v$¡i A“¡ ‘fv$¡idp„ s¥epf ’e¡gp r“›$php“ eyhL$p¡“p Æh“âk„Np¡“y„ v$i®“ L$fpìe„y.

A„sdp„ Nyfylqf õhpduîuA¡ ApV$gu dp¡V$u k„¿epdp„ ‘^pf¡gp eyhpkdpS>“¡ Å¡C M|b S> âkßsp ìe¼s L$fu. õhpduîuA¡ Aprij A‘®Z L$fsp„ L$ü„y L¡$,

Ap‘Z¡ b^pA¡ rhh¡L$u ’hp“y„ R>¡, Ap„M¡ L$fu“¡ ep¡Áe S> Å¡hp“y„ R>¡, L$p“¡ L$fu“¡ ep¡Áe kp„cmhp“y„ R>¡, Æc¡ L$fu“¡ ep¡Áe S> bp¡ghp“y„-Mphp“y„ R>¡. ‘p„Q¡ C[ÞÖep¡A¡ L$fu“¡ rhh¡L$u ’hp“y„ R>¡.

L$p¡C‘Z k„Å¡Np¡dp„ Ap‘Zp ApÐdpdp„’u lW$, dp“, Cóep® L$pY$hp“p„ R>¡. L$pd, ¾$p¡^ A“¡ gp¡c L$pY$hp“p R>¡. "dp' S>¡hp kp^y“u kp’¡ Ap‘Z¡ Mf¡Mfu v$p¡õsu fpMuA¡ sp¡ Æhdp„’u Ap R> iÓy Åe, dpMZ S>¡hy„ L|$Ï„ ùv$e ’pe, r“tòssp A“¡ klS>sp’u cS>“ ’pe.

Ap‘Zp ApÐdp“¡ A¡L$ fp¡N hmÁep¡ R>¡:- S>Þd A“¡ dfZ, ‘Z Äepf¡ Ap‘Zp ApÐdpdp„’u L$pd, ¾$p¡^ A“¡ dp“ Åe sp¡ ApÐdp iyÙ ’C Åe, ‘rhÓ ’C Åe, iyc rhQpfp¡ âNV$¡, ‘rhÓ â¡d h^¡, L$p¡C“p¡ Acph “ Aph¡ A¡hy„ Æh“ ’C Åe.

Ap‘Z¡ b^p Al] ip dpV$¡ c¡Np ’ep R>uA¡? cNhp““p kpQp v$uL$fp b“u“¡ A¡d“u Np¡v$dp„ AM„X$ b¡khp dpV¡$ Apìep R>uA¡. L$’p A¡V$g¡ kp„cmhp“u L¡$ Æh“dp„ kpQp¡ rhh¡L$ Aph¡. S>¡d S>¡d rhh¡L$ âNV$sp¡ S>i¡ s¡d s¡d v$pkÐh âNV$sy„ S>i¡.

d„qv$fp¡ gpX$hp S>dhp S>hp dpV¡$ “’u! d“, byrÙ, rQÑ ‘f Qp¢V$¡gp L$pd, ¾$p¡^, gp¡c, lW$, dp“, Cóep® L$pY$hp“p R>¡ A¡V$gp dpV$¡ d„qv$fp¡“u Ar“hpe®sp R>¡!

S>¡d S>¡d kÐk„N L$fsp S>Ciy„, S>¡d S>¡d k„sp¡“p ep¡Ndp„ fl¡sp S>Ciy„ s¡d s¡d rhh¡L$ Aphi¡.

sd¡ b^p M|b “kubv$pf R>p¡ s¡ NyS>fps“u ^fsu ‘f fl¡hp“y„ kp¥cpÁe âpá ’ey„! ip’u? ‘p„Q¡e Ahspf‘yfyjp¡ NyS>fps“u ^fsu ‘f ‘^pep® “¡ A¡dZ¡ su’®Ðh bÿey„!

ÅZ¡-AÅZ¡ "õhprd“pfpeZ'“y„ “pd kp„cþey„ li¡ s¡“¡ ‘Z A„sAhõ’pA¡ cNhp“ õhprd“pfpeZ s¡X$hp Aphi¡. We are the most fortuante people in the universe A¡ S>ê$f dp“Å¡!

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

Subscription