Annakut-2013, Wilmington

On Date: 09 October 2013
Activity: Festival
Location: USA Locationwise

sp.09/10/2013“p fp¡S> h¡g]ÁV$““u ^fsu ‘f AßL|$V$p¡Ðkh“u ES>hZu L$fhpdp„ Aphu. S>¡dp„ 200 S>¡V$gp c¼sp¡A¡ v$i®“-kcp“p¡ gpc gu^p¡¡. îu W$pL$p¡fÆ kdn 150 ’u h^pf¡ hp“NuAp¡ ^fphu ^Þe bÞep ! AßL|$V$p¡Ðkh“u kcpdp„ L$us®“c[¼s bpv ‘|.ipðsõhpduA¡ AßL|$V$p¡Ðkh“p¡ âk„Np¡ Üpfp k„yv$f drldp kdÅìep¡. 100 ’u h^pf¡ c¼sp¡A¡ c¡Np dmu“¡ ApÐduesp“y„ v$i®“ L$fphsp„ îu W$pL$p¡fÆ kdn 150’u h^pf¡ hp“NuAp¡ ^fphu ^Þe bÞep ! 

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription