Annakut-2013, Houston

On Date: 02 October 2013
Activity: Festival
Location: USA Locationwise

sp.02/10/2013“p fp¡S> kp„S>¡ 6 ’u 9 v$fçep“ üyõV$“dp„ k„she® ‘|. îuÆQfZõhpdu, ‘|. lqfrâeõhpdu A“¡ hX$ugp¡“p„ dpN®v$i®“ dyS>b 300 S>¡V$gp c¼sp¡“u D‘[õ’rsdp„ k„yv$f AßL|$V$p¡Ðkh ES>hpep¡.

kcpdp„ L$us®“c[¼s bpv$ ‘.c. ‘fdcpCA¡ âpk„rNL$ Dv¹$bp¡^“dp„ "kd¥ep-DÐkh ip dpV¡$?' A¡ âñ ‘f rhïg¡jZ L$fsp„ k¡hp A“¡ c[¼s A¡ õhprd“pfpeZ k„âv$pedp„ cNhp“ “¡ cNhp“^pfL$ k„s“¡ fpÆ L$fu g¡hp dpV¡$“p„ DÑd kp^“ R>¡ s¡“y„ hZ®“ L$fsp„ dlpfpS>“p kdedp„ c¼sfpS> v$pv$pMpQf’u dp„X$u“¡ NyZpsus ‘f„‘fpdp„ lqfc¼sp¡“p k¡hp“p âk„Np¡ hZ®ìep.

‘p’®cpCA¡ AßL|$V$ DÐkhdp„ S>¡ âk„Np¡ d|¼ep lsp s¡“y„ hZ®“ L$fsp„, S>¡dp„ (1) NyZpsusp“„v$õhpdu hfksp hfkpv$dp„ ‘p¡s¡ ‘gmsp ‘gmsp dlpfpS>“p„ v$i®“ L$f¡ R>¡. (2) buÅ¡ âk„N NyZpsusp“„v$õhpdu budpf s¡dS> kpfp k„sp¡“u Np¡v$X$u ^p¡C“¡ gph¡ R>¡ A¡ âk„N“y„ v$i®“ s¡dS> õhpduîu âcyv$pkcpC sfuL¡$ eyhL$dp„ bp‘p“p k¡¾¡$V$fu eyhL$dp„ L¡$hu v$pkÐhc[¼s k¡hp L$fu“¡ ep¡Nubp‘p“p¡ A„sf“p¡ fpÆ‘p¡ âpá L$ep£ s¡ hps âk„Np¡ Üpfp hZ®hu.

A„sdp„ îuÆQfZõhpduA¡ S>Zpìey„ L¡$, "cNhp“ õhprd“pfpeZ“¡ A‘f„‘pf L$fyZp“y„ v$i®“ L$fphsp„ ‘p¡sp“p c¼sp¡ dpV¡$ S>¡ Qpf A“y‘d hfv$p“ Apàep„ s¡dp„ "ephÐQ„Öv$uhpL$fp¥! NyZpsus k„s ’L$u âNV$ flui.' s¡ hps âk„Np¡ Üpfp ky‘¡f¡ kdÅhu.

AßL|$V$-kyip¡c““u k¡hp kp¥ eyhL$p¡A¡ b¡ drl“p ANpD’u Apep¡S>“ L$fu“¡ k„yv$f bÅhu. drlgpd„X$m¡ A“¡ eyhsud„X$m¡ 300 S>¡V$gu rh^rh^ hp“NuAp¡ W$pL$p¡fÆ kdn ^fphu“¡ A“y‘d c[¼s“y„ v$i®“ L$fpìe„y.

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription