Punjab Vicharan - December 01 to 07, 2013

On Date: 01 December 2013

n§Om~ Ho$ ^º$mo§ H$s àmW©Zm H$m ñdrH$ma H$aHo$ àJQ> Jwéh[a n.ny. ñdm‘rlr Vm. 1 {Xgå~a, 2013 H$mo Xrëhr nYmao& E¶anmoQ>© na n.ny. Jwê$Or (‘wHw$ÝXOrdZ ñdm‘rOr) g§V‘§S>b Ho$ gmW nYmao,$ àmXo{eH$ g§Vlr ny. godH$ñdê$nñdm‘r, ny. AmXe©OrdZñdm‘r, ny. ‘bH$mZr A§H$b Am¡a Xrëhr ‘§S>b Ho$ ‘wº$mo§ Zo ^{º$^md go ñdmJV {H$`m& Jwéh[a ñdm‘rlr, Am`o hþE g^r ^º$m| Ho$ öX¶ Ho$ ^md H$mo ñdrH$ma H$aHo$ CÝh| AmË‘r` ñne© XoH$a ñdm{‘Zmam`U ’$m‘© na nYmao§&

Vm. 2 {Xgå~a, 2013 Ho$ {XZ em‘ H$mo ñdm‘rlr Xrëhr go M§XrJT> nYmao& E¶anmoQ>© na ny. lrOrgm¡a^ñdm‘r Ed§ ny. àmUoeñdm‘r Am¡a n.^. Amo‘àH$me d‘m©Or Ho$ gmW M§XrJT> ‘§S>b Ho$ ‘wº$mo§ Am¡a qnOmoa ‘§S>b Ho$ ‘wº$mo§ Ed‘² bw{Y`mZm ‘§S>b Ho$ H$B© ‘wº$mo§ Zo ^{º$^md go ñdmJV Am¡a Xe©Z-Am{ef H$m bm^ {b¶m&

E¶anmoQ>© go Amo‘àH$me d‘m©Or Ho$ dhm± nYmaH$a Wmb {H$`m Am¡a CZH$s hm°Q>b gZnmH©$ Ho$ hm°b ‘| g^m ‘| nYmao& ny. ^{º${à`ñdm‘r Zo ^JdmZ lr ñdm{‘Zmam¶U Ed‘² Jwéh[a Ho$ ‘{h‘m H$s ~mV H$s&

g^m Ho$ A§V ‘| ñdm‘rlr Zo h‘mao OrdZ ‘| g§V H$s Š`m A{Zdm`©Vm h¡ Am¡a gƒo g§V {H$go H$hVo h¡ Ed§ `moJr~mnm Ho$ OrdZ H$m Xe©Z H$amH$a g^r H$mo AmË‘r` `wdm ‘hmoËgd Ho$ {b`o ^mdg^a {Z‘§ÌU {X`m &

Vm. 3 {Xgå~a, 2013 Ho$ {XZ ñdm‘rlr bw{Y`mZm nYmao& Xmonha H$m Wmb í`m‘bmbOr Ho$ Ka no {H$`m Am¡a CZHo$ n[adma H$mo AmË‘r` `wdm ‘hmoËgd H$m Am‘§ÌU XoH$a n.^. H$‘bXod Ho$ Ka nYmao§& CÝhm|Zo ~hþV hr ^{º$^md go ~¢S>-~mOm Ho$ gmW lr R>mH$moaOr Ed‘² ñdm‘rlr H$m ^ì` ñdmJV {H$`m& em‘ H$mo bw{Y`mZm ‘§S>b Ho$ g^r A§JV ‘wº$mo§ H$s g^m Jwé~jqgK Ho$ Ka ‘| aIr Wr& g^m ‘| Jmo{ð> H$aVo hþE ^{º${à`ñdm‘rZo {Zð>m H$s Am¡a AmË‘r`Vm H$s gyP XoH$a ñdm‘rlr Ho$ dV©‘mZ OrdZ H$m Xe©Z H$amH$a AmJm‘r AmË‘r` `wdm ‘hmoËgd ‘| gdmªJr ê$n go gdm}nar {Z{‘Îm ~ZZo H$m AmdmhZ {H$¶m&

A§V ‘| ñdm‘rlr Zo g^r A§JV {Zð>mdmZ h[a^º$mo§ H$mo AX^wV {Zð>m H$s ~mV H$s Am¡a g~ H$mo AmË‘r` `wdm ‘hmoËgd ‘| gdm}nar {Z{‘Îm ~ZZo H$mo H$hm Am¡a {‘Ì‘§S>b Ho$ gmW ‘hmoËgd ‘| nYmaZo H$m {Z‘§ÌU {X`m&

{XZm§H$ 4 {Xgå~a, 2013 gw~h ‘| n.^. H$‘bXod Ho$§ g^r [aíVoXmam| Ed‘² {‘Ìmo§ H$mo Xe©Z Ed‘² Am{ef bm^ {X`m Am¡a dhm± Xmonha H$m ^moOZ J«hU {H$`m& em‘ H$mo n.^. gVnmbqgK Ho$ Ka Wmb J«hU H$aHo$ ñdm‘rlr g^m ‘| nYmao& H$sV©Z^{º$ Ho$ ~mX g^m ‘| ^{º${à`ñdm‘r Zo g§V Ho$ ‘{h‘m H$s Jmo{ð> H$s&

A§V‘| ñdm‘rlr Zo Am{ef ~agmVo g~ H$mo gËg§J H$s A{Zdm`©Vm g‘OmH$a OrdZ ‘| lr JwéZmZH$ O¡go ‘hmZ g§Vd¶© H$s àm{á hmo Eogo Amerdm©X XoH$a g~H$mo AmË‘r` `wdm ‘hmoËgd H$m Am‘§ÌU {X`m& bw{Y`mZm ‘§S>b Ho$ ^º$mo§ H$s godm Ho$ ’$bñdén 400 {OVZo ‘wº$mo§ Zo ñdm‘rlr Ho$ Xe©Z-Am{ef Am¡a ‘hmàgmX H$m bm^ {b`m&

{XZm§H$ 5 {Xgå~a, 2013 Ho$ {XZ ñdm‘rlr gw~h ‘| n{Q>`mbm nYmao& dhm± Xmonha H$m Wmb n.^. Jwé~jqgK Ho$ gmTw>^mB© A.{Z ß`maoqgK Ho$ Ka na {H$`m&

em‘ H$s g^m ‘| dhm± ny. ^{º${à`ñdm‘r, ny. ào‘ñdénñdm‘r Zo g§V H$s ‘{h‘m Am¡a OrdZ ‘| CZH$s A{Zdm`©Vm H$s ~mV ~VmVo hþE ñdm‘rlr H$s ‘{h‘m Ho$ àg§Jmo§ H$m Xe©Z H$adm`m&

n{Q>`mbm go amV H$mo ñdm‘rlr bw{Y`mZm nYmao& {XZm§H$ 6 {Xgå~a, 2013 gw~h H$mo bw{Y¶mZm go ñdm‘rlr OJam±d nYmao& n.^. ‘m¶mam‘Or Ho$ Ka nYam‘Zr H$s& Xmonha H$mo n.^. ~bd§Vam‘ ^maÛmO Ho$ Ka Wmb {H$`m Am¡a em‘ H$mo ‘moJm nYmao& dhm°§ go Jwéh[a ñdm‘rlr Zo am{Ì {Zdmg Ho$ {b¶o gwZrb^mB© Ho$ Ka nYmao, dhm± g^r ^º$m| Zo ^ì¶ ñdmJV {H$¶m& ‘moJm Ho$ g^r ‘wº$mo Ho$ {b`o ‘mZmo OmZo Xrnmdbr H$m Adga hmo Eogo AmZ§X H$m Xe©Z hmo ahm Wm !

ñdm‘rlr dhm± go n.^. IweXrnqgK Ho$ Ka Wmb J«hU {H$¶m& ‘moJm‘§S>b Ho$ g^r ^º$mo§ Zo {‘bH$a am{Ì H$s g^m ‘| nYmao& dhm± ^{º${à`ñdm‘r, ào‘ñdénñdm‘r Zo Jmo{ð> H$s& ~mX ‘| ñdm‘rlr Zo Amerdm©X {X`o& ‘moJm‘§S>b Ho$ g^r ‘wº$mo§ Zo AZwn‘ Jwé^{º$ H$m Xe©Z H$adm`m&

{XZm§H$ 7 {Xgå~a, 2013 Ho$ {XZ Xmonha n.^. hareOr Ho$ dhm± Wmb Ho$ {b`o nYmao& g‘J« n[adma Zo ~hþV CËgmh Am¡a ^{º$^md go ñdm‘rlr Am¡a g§Vm| H$m ñdmJV {H$`m& Wmb J«hU H$aHo$ Jmo{ð> H$aHo$ ñdm‘rlr Zo Am{ef àXmZ {H$¶o&

VrZ {XZm| go ñdm‘rlr Ho$ eara ‘| Áda hmoZo Ho$ ~mdOyX ^r ^º$mo Ho$ {b`o AnZo Xoh H$mo H¥$îUmn©U H$aHo$ Ho$db ^º$m| Am¡a `wdmZm| H$s ^{º$ ‘| g~ Hw$N> ^ybH$a Ho$db EH$ `moJrOr‘hmamO Ho$ godH$ ~ZH$a, Jwé^{º$ AXm H$aZo H$m Adga H$^r Zht J±dmZm MmhVo, Eogm {deof Xe©Z ñdm‘rlr Zo {dMaU ‘| H$adm¶m& ñdmñ϶ R>rH$ Z hmoZo Ho$ H$maU em‘ H$mo 4:30 ~Oo A‘¥Vga nYmao& em‘ H$mo 7:00 ~Oo S>m°. amHo$e^mB© Aamoam Ho$ Ka nYam‘Zr H$s& nümV² ~bXodqgK Ho$ Ka Wmb J«hU H$aHo$ amV H$mo A‘¥Vga go hdmB©OhmO (ßboZ) go ‘wå~B© nYmao&

Bg Vah n§Om~, h[a¶mUm ‘| Bg~ma Jwéh[a ñdm‘rlr Zo g~H$mo Xe©Z-ñne©-godm-g‘mJ‘ H$m AZyR>m bm^ {X¶m&

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription