Holi Celebration-2015, Haridham

On Date: 05 March 2015
Activity: Festival

 

 CLICK ON BELOW GALLERY FOR MORE IMAGES

Nyfyhpf, sp. 5-3-2015“p fp¡S> khpf¡ lp¡mu“p iyc d„NgL$pfu qv$“¡ lqf^pd su’®õ’p“¡ A“pqv$ dlpdy¼sfpS> cNsÆdlpfpS>“p âpNV$éqv$““u ES>hZu M|b c[¼skcf fus¡ L$fhpdp„ Aphu.

îu W$pL$p¡fÆ“u iZNpf Apfsu bpv$ khpf¡ 7:30 hpÁe¡ op“eo v$¡fuA¡ ‘|. L$p¡W$pfuõhpduÆ, ‘|. ip”uõhpduÆA¡ îu W$pL$p¡fÆ, cNsÆdlpfpS>, ÅNpõhpduÆ, ip”uÆdlpfpS>, ep¡NuÆdlpfpS> s’p Nyfylqf ‘.‘|. õhpduîu“u d|rs®Ap¡“y„ ‘|S>“ L$ey¯.

Ðepfbpv$ klº âpv$¡riL$ k„sp¡, krlóÏcpCAp¡ A“¡ hX$ug lqfc¼sp¡ Üpfp ‘|S>“ L$fhpdp„ Apìe„y. Nyfyhep£“u d|rs®Ap¡“p„ ‘|S>“-AQ®“ bpv$ ’pm ’ep A“¡ Apfsu Dspfhpdp„ Aphu. Apfsu bpv$ klº c¼sp¡A¡¡ "c¼sp¡ L¡$hm b°û“u S> d|rs® R>¡.' - A.d.dy. îu cNsÆ dlpfpS>“p Ap k|Ó“¡ ApÐdkps¹ L$fhp dpV¡ bm dpNu âp’®“p L$fu.

ApS>“p Ap d„NgL$pfu DÐkh¡¡ îu W$pL$p¡fÆ“p v$i®“ A“¡ Nyfyhep£“u d|rs®Ap¡“y„ ‘|S>““p¡ gpc g¡hp“p d„Ngde l¡sy’u lqf^pd’u “ÆL$“p rhõspfp¡dp„’u lqfc¼sp¡A¡ hl¡gu khpf’u ‘^pfu âcyc[¼s A“¡ Nyfyc[¼s Av$p L$fu.

Ap d„Ngqv$“¡ Nyfylqf ‘.‘|. õhpduîu“p„ âÐen kp„r“Ýedp„ fpÓ¡ 8:30 ’u 11:00 v$fçep“ ep¡Nu âp’®“plp¸gdp„ rhi¡j kcp“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„. klº â’d kyùv$ k„Nusd„X$m“p k„sp¡A¡ cNsÆdlpfpS>“p drldp“p L$us®“p¡“y„ Np“ L$ey¯.

Ðepfbpv$ Ap âk„N¡ Nyfylqf õhpduîuA¡ L$f¡gp kv¹$. NyZpsusp“„v$-õhpdu“p k¡h“ s¡dS> h¡W¡$gp A‘pf cuX$p, s¡dS> s¡Ap¡“y„ k|Ó "c¼sp¡ L¡$hm b°û“u d|rs®'“y„ A“y‘d hZ®“ L$fu klº D‘[õ’s k„sp¡-dy¼sp¡“¡ s¡d“p Æh““¡ A¡L$ khp£ÃQ Apv$i®ê$‘¡ r“f„sf “S>f kdn fpMu A“y‘d k„b„^ bp„^hp Aphpl“ L$ey¯.

^p¡. 10 A“¡ 12dp„ Aæepk L$fsp rhÛp’}Ap¡“u bp¡X®$“u ‘funp Qpgy ’C flu lp¡hp’u hX$p¡v$fp“p 300 S>¡V$gp eyhL$p¡A¡ õhpduîu“p QfZõ‘i® L$fu Aprij âpá L$ep®. A„sdp„ D‘[õ’s sdpd k„sp¡-dy¼sp¡“¡ aNhp“p¡ âkpv$ Ap‘u rhriô$ õd©rs Ap‘u.

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription