Janmashtami Celebration-2014, Surat

On Date: 17 August 2014
Activity: Festival
Location: Surat Locationwise

     îphZ hv$ ApW$d, frhhpf, sp. 17/08/2014“p fp¡S> “p“u h¡X$, kyfs Mps¡ ApÐdue apd®dp„ S>ÞdpóV$du“p¡ DÐkh h¡X$ d„X$m“p Apif¡ 300 S>¡V$gp c¼sp¡“u D‘[õ’rsdp„ DS>hhpdp„ Apìep¡. cS>“-‘°hQ“ A“¡ dV$L$uap¡X$“p L$pe®¾$d kp’¡ Ap Ahkf Av¹$c||s c[¼s’u DS>hhpdp„ Apìep¡.
      ApÐdue apd® Mps¡ fpÓ¡ 8:30 ’u 9:30 v$fçep“ ‘°kpv$ N°lZ L$ep® bpv$ L$pe®¾$d“u iê$Aps ’C. ApS>“p rhriô$ L$pe®¾$ddp„ A¡L$ cS>“ A“¡ Ðepfbpv$ A¡L$ eyhphL$sp“p ‘°hQ““y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„. h¡X$d„X$m“p eyhL$ d„X$m¡ L$us®“c[¼s“u fdTV$’u klº“¡ Ap“„v$rhcp¡f L$fu v$u^p. kp’p¡kp’ ‘.c. kv$piuhcpB dp¡f¡, ‘.c. kyL©$scpB ‘fdpf, ‘.c. NZ¡icpB Qp¥^fu, ‘.c. Np¡‘pgcpB s¡dS> ‘.c. r“rs“cpB ‘V¡$g¡ âpk„rNL$ Dv¹$bp¡^“ L$ep®. klº c¼sp¡“¡ âp¡T¡¼V$f Üpfp ANpD DS>h¡gp DÐkhp¡“y„ õd©rs v$i®“ L$fphhpdp„ Apìey„.
      fpÓ¡ 12:00 L$gpL¡$ d„X$m“p hX$ug lqfcL$sp¡ ‘.c. L$p„rscpB ‘V¡$g, ‘.c. iiuL$p„scpB bfyhpgp, ‘.c. qv$‘L$cpB (ApÐdue apd®), ‘.c. ‘°L$picpB dpõsf, ‘.c. fpSy>cpB L„$’pfuep“u kp’p¡kp’ eyhL$p¡A¡ c¡Np dmu Apfsu“p¡ gpc gu^p¡.
     Ap âk„N¡ rhriô$ L$pe®¾$d v$l]-lp„X$u(dV$L$uap¡X$)“p¡ fpMhpdp„ Apìep¡ lsp¡. AgN AgN ‘p„Q dpV$gu bp„^hpdp„ Aphu lsu. Ap Apep¡S>“dp„ klº eyhL$p¡ klcpNu ’C Ap“„v$p¡Ðkh L$fu iL¡$ s¡ dpV¡$ “p“p„ “p“p„ bpmL$p¡“p lp’¡ qQÌ$u D‘pX$u X²$p¡ L$fhpdp„ Apìep¡ A“¡ hpfpafsu r“rdÑ N°y‘, NyZpsus N°y‘, X$cp¡gu Ny°‘“p eyhL$p¡ Öpfp dV$L$uap¡X$“p¡ L$pe®¾$d ’ep¡.
     ‘p„Qdu A“¡ kp¥’u JQu dpV$gu L¡$ S>¡ 50 aºV$ KQ¡ bp„^hpdp„ Aphu lsu s¡“¡ sp¡X$hp“p¡ ‘°epk b^p N°y‘“p kæep¡A¡ hpfpafsu L$ep£ ‘Z A¡ dpV$gu “ aºV$u. Ðepf¡ d„X$m“p eyhpL$pe®L$sp® Æs¡icpB Mp“‘fpA¡ L$üy„ L¡$, Ap R>¡‰u dpV$gu Ap‘Z¡ cNhp““¡ D‘pec|s L$fu“¡ ApÐduesp’u c¡Np dmu sp¡X$hu R>¡. b^p“¡ c¡Np b¡kpX$u ^|Þe L$fphu A“¡ v$f¡L$ N°y‘“p ‘p„Q-kps eyhL$p¡“u ‘k„v$Nu L$fu b^pA¡ c¡Np dmu dpV$gu ap¡X$hp“yy„ “½$u L$ey¯. cNhp“ ‘Z s¡d“p Ap ApÐdue ’hp“p ‘°epk“¡ ÅZ¡ L¡$ A“ydp¡v$“ Ap‘sp lp¡e s¡d kp¥’u KQu dpV$gu ‘Z kl¡gpB’u aºV$u NB. Apd kp¥ eyhL$p¡“¡ Ap Ahkf¡ Ap Æh„s ‘°k„N“p dpÂed’u ApÐduesp A“¡ k„‘, kyùv$cph, A¡L$sp“y„ dlÐh iuMhp dþey„. Ap DÐkh kp¥ dyL$sp¡ dpV¡$ A¡L$ L$pedu k„cpfÏ„ b“u Nep¡.
         kdN° L$pe®¾$d fpÓu“p 1:30 hpN¡ ‘yfp¡ ’ep¡. kp¥ ApÐduesp“p Ap“„v$“u A“yc|rs kp’¡ rhv$pe ’ep.

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription