Shravanmas Parayan-2014 (Day-14), Surat

On Date: 16 August 2014
Activity: Moral & Spirituals
Location: Surat Locationwise

       ir“hpf, sp. 16-08-2014“p fp¡S> ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ îulqf ‘°v$¡i - kyfs“p Ap„NZ¡ "kyfsu dp¡Y$hZuL$ hpX$u - gpgv$fhpÅ'  Mps¡ "bp¡ëep îu lqf f¡..' ‘v$ ‘f Qpgsp„ ‘pfpeZ“p Qp¥v$dp qv$hk¡ ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ gpc Apàep¡. ApS>¡ ‘Z Apif¡ 1300 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.
      ‘pfpeZ“u iê$Apsdp„ d„Óp¡ÃQpf kp’¡ îu W$pL$p¡fÆ s’p D‘[õ’s k„sp¡“y„ ‘.c. BðfcpB (kZuep), ‘.c.Æs¡icpB Mp“‘fp s’p ‘.c.S>¡k]NcpB cp¡S>“p lõs¡ ‘|S>“ s’p ‘yó‘lpf rh^u ’C. Ðepfbpv$ ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ ìepk‘uW$ ‘f rbfpÆ "bp¡ëep îu lqf f¡..' ‘v$“y„ b^p cL$sp¡ ‘pk¡ kdylNp“ L$fphu ‘pfpeZ“u ifyAps L$fu.
‘pfpeZ ApQd“ :
ApS>¡ ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ "Æh Bðf sZp¡ f¡, dpep, L$pm, ‘yfyj, ‘°^p“; klº“¡ hi L$fy„ f¡, klº“p¡ â¡fL$ lº„ cNhp“..' A¡ ‘„[¼s“u k„yv$f R>ZphV$ L$fu.
1. S>hpbv$pfu Av$p L$fuA¡ sp¡ l½$ kpd¡’u S> dm¡ ‘Z Ap‘Z¡ S>hpbv$pfu Av$p L$ep® hNf l½$“u A‘¡np fpMuA¡ R>uA¡.
2. OZu hMs Ap‘Z“¡ A¡hy„ v$i®“ ’sy„ lp¡e R>¡ L¡$ S>¡-s¡ ìe[¼s“p õhcph-‘°L©$rs’u kÐk„N“¡ “yL$ip“ ’pe R>¡. ‘Z s¡h¡ hMs¡ hQ“pd©s hf. f âdpZ¡ cNhp““¡ kh®“p L$sp®lsp® dp“uA¡ sp¡ L$p¡B‘Z ‘°k„N¡ Acph-AhNyZdp„ “ S>B iL$pe. ‘p¡sp“p NyZp¡“y„ ÅZ‘Ï„ fp¿ep rkhpe Æh¡ s¡ S> kçeL$ L$splsp® dp“u iL¡$.
3. Ap‘Z¡ L$p¡B‘Z k¡hp (q¾$epep¡Np¡) Ap‘Zp„ ApÐdp“p L$ëepZ dpV¡$ L$fhp“p R>¡ A¡hu A¡L$ cph“p L¡$mhhu.
4. dpf“pf L$fsp bQph“pf dlp“ R>¡ A¡ hps NyZpsus ‘yfyjp¡“p ‘°k„Np¡’u s¡d“y„ Æh“ v$i®“ L$fphu“¡ kdÅhu.
5. d„qv$f“u S>du“ dpV¡$ A¡L$ ìe[¼sA¡ L$p¡V®$dp„ L¡$k L$ep£ Ðepf¡ õhpduÆA¡ lqf^pd ‘qfhpf“p kæep¡ ‘pk¡  L$üy„ L¡$ L¡$k L$f“pf“y„ ê$Xy„$ ’pe s¡d dpV¡$ cS>“ L$fpìey„. A‘¡np frls“y„ Æh“ A¡ dp“hu“p¡ “rl ‘Z cNhp““p¡ NyZ R>¡. Ap õhpduÆ“p L$ë‘“psus kyùv$cphdp„ X|$buA¡ sp¡ L$p¡C“p rhi¡ cpha¡f “p ’pe.
6. "ApÐduespdp„ A“„s kp^“ kdpe¡gp R>¡.. ‘p„Q ìe[¼s ApÐdue ’B“¡ Æh¡ sp¡ A¡V$dbp¡çb ‘Z kyfkyfuey„ ’B Åe.' õhpduîu“u ‘fphpZu“p k|Ó“p Ap^pf¡ Ly„$Vy„$bdp„, d„X$mdp„ ApÐduesp’u Æh“ Æhhp“u k|T Ap‘u.
‘pfpeZ“p A„s¡ dlpfpS> A“¡ õhpdu Ap ‘„[¼sdp„ X|$bhp“y„ kp¥“¡ bm Ap‘¡ A¡hu kp¥ dyL$sp¡ hsu ‘°p’®“p L$fu. 

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription