Shravanmas Parayan-2014 (Day-13), Surat

On Date: 15 August 2014
Activity: Moral & Spirituals
Location: Surat Locationwise

          iy¾$hpf, sp. 15-08-2014“p fp¡S> ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ îu lqf ‘°v$¡i - kyfs“p Ap„NZ¡ "kyfsu dp¡Y$hZuL$ hpX$u - gpgv$fhpÅ' Mps¡ "bp¡ëep îulqf f¡..' ‘v$ ‘f Qpgsp„ ‘pfpeZ“p s¡fdp qv$hk¡ k“ps“ âv$¡i“p ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. lqfifZõhpduA¡ gpc Apàep¡. ApS>¡ õhps„Ôe qv$hk r“rdÑ¡ eyhL$p¡A¡ d„Q ‘f cpfs“p fpô²$ÝhS> "rÓf„Np'“¡ A“yê$‘ aºÁNpAp¡“y„ ky„v$f kyip¡c“ L$ey¯ lsy„. Apif¡ 1300 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.
      ‘pfpeZ“u iê$Apsdp„ d„Óp¡ÃQpf kp’¡ îu W$pL$p¡fÆ s’p D‘[õ’s k„sp¡“y„ ky“©s âv$¡i“p âdyM îu fZR>p¡X$Æ (v$p„su), ÆhfpS>cpC cp¡S> (D^“p) A“¡ qL$ip¡fcpC (kQu“)A¡ ‘|S>“ L$fu ‘yó‘lpf A‘®Z L$ep®. Ðepfbpv$ ‘|. lqfifZõhpduA¡ ìepk‘uW$ ‘f rbfpÆ "bp¡ëep îulqf f¡..' ‘v$“y„ b^p cL$sp¡ ‘pk¡ kdylNp“ L$fphu ‘pfpeZ“u iê$Aps L$fu. ApS>¡ "bp¡ëep îu lqf f¡..' ‘v$“u "lº„ sp¡ sd L$pfZ¡ f¡, Apìep¡ ^pd ’L$u ^fu v$¡l..' Ap ‘„[¼s ‘f Np¡›$u L$fu.
‘pfpeZ r‘eyj :

1. cNhp“ õhprd“pfpeZ¡ 17du kv$udp„ hQ“pd©s DÃQpep® ‘Z A¡ ‘fphpZu’u 21du kv$u“p gp¡L$p¡ âcprhs ’pe R>¡ s¡hp¡ kfm A“¡ kQp¡V$ N°„’ R>¡.
2. ‘yfyjp¡Ñd “pfpeZ Anfb°û“y„ v$i®“ L$fphhp ^fsu ‘f ‘^pep® A¡ Ap‘Zu D‘f“u Aârsd L$ê$Zp R>¡. NyZpsusp“„v$õhpdu“u hpsydp„ ‘l¡gp âL$fZ“u ‘l¡gu A“¡ R>¡‰u hpsdp„ S>Zpìep dyS>b "Ap‘Z¡ Anfb°û R>uA¡' s¡hy„ dp“u cNhp“ kp’¡ k„b„^ bp„^hp“p¡ R>¡.
3. L$p¡C‘Z kp^L$“¡ "lº„ sd L$pfZ¡ f¡...' guV$udp„ rhðpk Aphu Åe sp¡ Æh“dp„’u L¡$a-L$p„V$p¡, dõsu Åe S> “rl. A“„s âñp¡“y„ kdp^p“ Ap guV$udp„’u dmu Åe R>¡.
4. klS> Ap“„v$dp„ fpMhp dpV$¡ S> cNhp“¡ Ap ‘v$dp„ L$üy„ R>¡ L¡$, "lº„ sd L$pfZ¡ f¡, Apìep¡ ^pd ’L$u ^fu v$¡l...'
5. A“pqv$ dlpdy¼s cNsÆ dlpfpS>¡ NyZpsusp“„v$õhpdu“¡ ‘|R¹>ey„ L¡$, õhpdu ! sdp{„ Of ¼ep„ R>¡? sdpfp õhê‘“y„ op“ L$fhp¡.. sdpfp op““y„ rhop“ L$fhp¡.. cNsÆ dlpfpS>“y„ Ap DÐL©$ô$ kp^L$ Ahõ’p“y„ v$i®“ L$fphsp„ õhpduîuA¡ ‘fphpZu DÃQpfsp„ L$üy„ lsy„ L¡$, cNhp“ õhprd“pfpeZ s¡d“p õhê$‘“y„ rhop“ L$fphhp S> ^fsu ‘f ‘^pep® R>¡ A¡ s¡d“u AL$ë‘“ue L$ê$Zp R>¡. Ap hps“¡ kfm cpjpdp„ kdÅhu.
6. Ap‘Z“¡ dp¡V$p‘yfyj MMX$ph¡ Ðepf¡ dp“hy„ L¡$ Ap‘Zu kp^“p“p¡ qL$“pfp¡ Apìep¡.
7. õhpduîuA¡ Ap ‘v$“y„ r“ê$‘Z L$fsp„ "rQÞde^p¡^' ‘yõsL$dp„ g¿ey„ R>¡ L¡$ cNhp““u d|rs®dp„ S>¡V$gu kpd’}, qv$ìesp R>¡ A¡V$gu k„b„^hpmpdp„ ‘Z R>¡, Ap‘Z“¡ d“psy„ “’u L$pfZ L¡$ Ap‘Z¡ Acph AhNyZdp„ ‘X$ép fluA¡ R>¡, cNhp““p Ndsp„ âdpZ¡ Æhhp“¡ bv$g¡ buÅ“u dlp¡bs kpf‘dp„ akpC S>CA¡ R>uA¡ A“¡ cNhp“ õhprd“pfpeZ L¡$hp ? A¡“p¡ rhQpf L$fsp„ “’u.

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription