Shravanmas Parayan-2014 (Day-12), Surat

On Date: 14 August 2014
Activity: Moral & Spirituals
Location: Surat Locationwise

      Nyfyhpf, sp. 14-08-2014“p fp¡S> ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ îu lqf ‘°v$¡i - kyfs“p Ap„NZ¡ "kyfsu dp¡Y$hZuL$ hpX$u - gpgv$fhpÅ' Mps¡ "bp¡ëep îulqf f¡..' ‘v$ ‘f Qpgsp„ ‘pfpeZ“p bpfdp qv$hk¡ ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ gpc Apàep¡. Apif¡ 1200 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.
       ‘pfpeZ“u iê$Apsdp„ d„Óp¡ÃQpf kp’¡ îu W$pL$p¡fÆ s’p D‘[õ’s k„sp¡“y„ ‘.c. O“íepdcpB (hfpR>p), ‘.c. L$p„rscpB (h¡X$) s’p ‘.c. cfscpB (c¡õsp“)“p lõs¡ $‘|S>“ L$fu ‘yó‘lpf A‘®Z L$fhpdp„ Apìep. Ðepfbpv$ ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ ìepk‘uW$ ‘f rbfpÆ "bp¡ëep îulqf f¡..' ‘v$“y„ b^p cL$sp¡ ‘pk¡ kdylNp“ L$fphu ‘pfpeZ“u iê$Aps L$fu. ApS>¡ "bp¡ëep îu lqf f¡..' ‘v$“u "vy$g®c v$¡h“¡ f¡, dpfp¡ L$p¡B “ ‘pd¡ ‘pf..' Ap ‘„[¼s ‘f Np¡›$u L$fu.
‘pfpeZ r‘eyj :
1. "cNhp““u dp¡V$pB S>¡“¡ kdÅZu lp¡e.' A¡ NyZpsusp“„v$õhpdu“u hps“¡ Ap ‘„[¼s kp’¡  kp„L$mu ky„v$f dpN®v$i®“ Ap‘sp„ kdÅìey„ L¡$ S>¡“u S>¡V$gu r“›$p s¡“¡ s¡V$gp¡ Ap“„v$ Aph¡ dpV¡$ Ap‘Z¡ kp¥A¡ r“›$p h^pfsp„ fl¡hy„.
2. dp“ku ‘|Å“y„ dlÐh kdÅhsp„ hps L$fu L¡$ qv$hkdp„ ‘p„Q hMs dp“ku ‘|Å L$fsp ’BA¡ sp¡ 2015“p kd¥ep ky^udp„ r“rh®Qpfu (k„L$ë‘frls) Ahõ’pdp„ ‘lp¢Qu S>hpe. s¡’u klº“¡ Ap dpV$¡“p¡ k„L$ë‘ L$fhp A“yfp¡^ L$ep£.
3. Ap‘Z¡ õhpÝepe L$fuA¡ sp¡ Mbf ‘X¡$ L$¡ Ap‘Z“¡ cNhp““p¡ drldp S> “’u, r“f„sf A¡d“pdp„ rhðpk ‘Z “’u. Ap‘Z¡ cNhp““p ’C“¡ fluA¡ sp¡ cNhp“ Ap‘Zp„ ’C“¡ fl¡ s¡ âk„Np¡krls kdÅìe„y.
4. dp¡V$p‘yfyj“u ×rô$dpÓ’u b°ûp„X$p¡“y„ k„Qpg“ ’pe R>¡. hQ“pd©s â. 27 âdpZ¡ L$p¡C Ap‘Z“¡ klL$pf “ Ap‘¡ Ðepf¡ ‘Z dlpfpS>“¡ L$sp®lsp® dp“hp“p R>¡, b^y„ k„Qpg“ cNhp“ S> L$fu füp„ R>¡ s¡d dp“u r“›$p“p bm¡ Æhhp“u hps L$fu.
5. lº„ Anf^pd“p¡ A“¡ sd¡ ‘Z Anf^pd“p A¡d dp“p¡ sp¡ hQ“pd©s dÂe 13 “y„ hQ“pd©s rkÂ^ ’B Åe.
6. Ap‘Zu sp¡ A¡L$ S> ‘v$hu R>¡ "v$pk“p v$pk'.
klº c¼sp¡ hsu ApÐdue eyhp dlp¡Ðkhdp„ v$pk“p v$pk b“hp îu W$pL$p¡fÆ A“¡ Nyfylqf“p QfZp¡dp„ ‘°p’®“p L$fu.

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription