Shravanmas Parayan-2014 (Day-11), Surat

On Date: 13 August 2014
Activity: Moral & Spirituals
Location: Surat Locationwise

          by^hpf, sp. 13-08-2014“p fp¡S> ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ îulqf ‘°v$¡i - kyfs“p Ap„NZ¡ "kyfsu dp¡Y$hZuL$ hpX$u - gpgv$fhpÅ' Mps¡ "bp¡ëep îulqf f¡..' ‘v$ ‘f Qpgsp„ ‘pfpeZ“p ANuepfdp qv$hk¡ ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ gpc Apàep¡. Apif¡ 1200 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.
     ‘pfpeZ“u iê$Apsdp„ d„Óp¡ÃQpf kp’¡ îu W$pL$p¡fÆ s’p D‘[õ’s k„sp¡“y„ ‘.c. h¡gÆcpB Åv$hpZu s’p ‘.c. fdZcpB gpX$“p lõs¡ ‘|S>“ L$fu ‘yó‘lpf A‘®Z ’ep„. Ðepfbpv$ ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ ìepk‘uW$ ‘f rbfpÆ "bp¡ëep îulqf f¡..' ‘v$“y„ b^p cL$sp¡ ‘pk¡ kdylNp“ L$fphu ‘pfpeZ“u iê$Aps L$fu.

‘pfpeZ L$’pd©s :
1. ìepk cNhp“¡ 18 ‘yfpZ“u fQ“p L$fu, ‘Z A„sf¡ ip„rs “p ’B, ‘Z Äepf¡ ‘°NV$“p gugp QqfÓp¡ê$‘u cpNhs“u fQ“p L$fu Ðepf¡ ip„rs ’B dpV¡$ ip„rs âpá L$fhp“p¡ khp¡Ñd D‘pe âNV$ ‘yfyj“p gugp QqfÓp¡dp„ X|$bhy„ A¡ S> R>¡.
2. A‘¡np fpMhu A¡ kyÿd Al„L$pf R>¡. A‘¡np fpM“pf ‘°¡d “ L$fu iL¡$.
3. kÐk„NkdpS>“p âdyM ‘.c. rhÌ$gv$pk A“¡ eyhpkdpS>“p Apv$i® ‘.c. qL$i“Æ“p NyZp¡“y„ v$i®“ L$fphu hps L$fu L¡$, buÆ ìe[¼s“u “p“pdp„ “p“u hps“p¡ õhuL$pf ’B iL$¡ A¡ ùv$e“u NfubpB R>¡.
4. ‘p¡sp“y„ A[õsÐh lp¡e Ðep„ ky^u ‘°cy“p¡ ‘°pvy$cp®h ’sp¡ “’u.
5. îuÆ dlpfpS>¡ NyZpsusp“„v$õhpdu“¡ ‘|R¹>ey„ L¡$, sdpfu iy„ rhi¡jsp? Ðepf¡ s¡dZ¡ L$üy„, sdpf¡ gB“¡ sp¡ Ad¡ ðpk gBA¡ R>uA¡. S>¡“¡ gB“¡ Adpfy„ A[õsÐh R>¡ s¡d“u ApNm Adpfy„ iy„ ìe[¼sÐh?
6. cNhp“¡ Ap ‘v$dp„ õhe„ L$üy„ R>¡ L¡$, ‘°cy kv$p qv$ìe kpL$pf R>¡.
7. cNsÆ dlpfpS>¡ NyZpsusp“„v$õhpdu ‘pk¡ dpÁey„ L¡$, cL$sp¡“u k¡hpdp„’u v|$f “ ’hpe A¡hy„ Ap‘p¡. Ðepf¡ NyZpsusp“„v$õhpdu Myb fpÆ ’ep„ A“¡ c¡V$u ‘X$ep. Ap‘Z¡¡ ‘Z õhpduîu“¡ A„sf’u fpÆ L$fhp lp¡e sp¡ cL$sp¡“u k¡hpdp„ Mp¡hpC S>hy„.
8. Ap„sfuL$ kp¦v$e® ‘°NV$phhp dpV$¡ v$pkÐh Ar“hpe® R>¡.
9. dp¡V$p ‘yfyj“y„ hQ“ Anf^pd“u epÓp R>¡. dp¡V$p‘yfyj sfa’u S>¡ ‘Z ep¡S>“p Aph¡ s¡dp„ r“rdÑ ’hy„ A¡ S> Anf^pd“u epÓp R>¡.

 

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription