Shravanmas Parayan-2014 (Day-10), Surat

On Date: 12 August 2014
Activity: Moral & Spirituals
Location: Surat Locationwise

      d„Nmhpf, sp. 12-08-2014“p fp¡S> ‘rhÓ îphZdpk r“rdÑ¡ îulqf ‘°v$¡i - kyfs“p Ap„NZ¡ "kyfsu dp¡Y$hZuL$ hpX$u - gpgv$fhpÅ' Mps¡ "bp¡ëep îulqf f¡..' ‘v$ ‘f Qpgsp„ ‘pfpeZ“p v$idp qv$hk¡ ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ gpc Apàep¡. Apif¡ 1100 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.
      ‘pfpeZ“u iê$Apsdp„ d„Óp¡ÃQpf kp’¡ îu W$pL$p¡fÆ s’p D‘[õ’s k„sp¡“y„ ‘.c.l¡sgcpB (AX$pS>Z) s’p L$ë‘¡icpB fpÅÅ¡ju“p lõs¡ $‘|S>“ L$fu ‘yó‘lpf A‘®Z L$fhpdp„ Apìep. Ðepfbpv$ ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ ìepk‘uW$ ‘f rbfpÆ "bp¡ëep îulqf f¡..' ‘v$“y„ b^p cL$sp¡ ‘pk¡ kdylNp“ L$fphu ‘pfpeZ“u iê$Aps L$fu.
‘pfpeZ ‘„Qpd©s :
ApS>¡ ‘|.kh®d„NgõhpduA¡ ‘p¡sp“u Np¡›$udp„ "Ars s¡Å¡de f¡, frhiiu L$p¡qV$L$$ hpfZ¡ Åe; iusm ip„s R>¡ f¡, s¡S>“u D‘dp “h v$¡hpe.' Ap ‘„qL$s$ ‘f ìep¿ep“ L$ey¯.
1. kh® kpd’}, i[¼s, NyZp¡’u cf‘|f d“p¡lf d|rs® A¡V$g¡ "Anfb°û' S>¡ dlpfpS>“¡ fl¡hp“y„ ^pd R>¡.
2. NyZ“¡ Ap^pf¡ NyZu “’u ‘Z NyZu“¡ (dp¡V$p‘yfyj“¡) Ap^u“ NyZ fl¡gp R>¡. L$p¡B“u dp¡V$‘ NyZ’u “’u.
3. Å¡ Anfb°ld“u fus¡ Æhsp lp¡BA¡ sp¡ S> kfM¡ kfMp“p¡ drldp kdÅe. drldp kdÅe sp¡ AphX$s, NyZp¡ Tufp¡ ’B Åe.
Afk ‘fk“p¡ drldp kdS>hp¡, buÅ“¡ dp¡V$p dp“hp A¡ Anfb°û“p¡ NyZ R>¡.
4. Anfb°û“u kpd’u® A¡V$g¡ s¡“y„ v$pk‘Ï„. Ap‘Zpdp„ v$p¡j fl¡ R>¡ sp¡ v$pk b“phhp.
5. k„s A“¡ lqfcL$s“p¡ v$pk b“¡ sp¡ kÐk„Ndp„’u “ ‘X$pe, S>¡ v$pk ’C“¡ hs£ s¡“¡ dlpfpS> k„b„^ bp„^hp by[Â^ep¡N Ap‘¡ R>¡. - ‘.‘|.õhpduÆ
A„sdp„ kp¥ hsu v$pk“p v$pk b“u“¡ ApÐdue eyhp dlp¡Ðkh DS>hhp dpV¡$“u îu W$pL$p¡fÆ A“¡ Nyfylqf õhpduîu“p QfZp¡dp„ ‘°p’®“p L$fu. klº c¼sp¡A¡ v$pk“p v$pk ’hp“p k„L$ë‘ kp’¡ rhv$pe gu^u.

 

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription