Shravanmas Parayan-2014 (Day-4), Surat

On Date: 05 August 2014
Activity: Moral & Spirituals
Location: Surat Locationwise

      ‘rhÓ îphZdpk r“rds¡ sp. 5-08-2014, d„Nmhpf¡  îulqf ‘°v$¡i - kyfs“p Ap„NZ¡ "kyfsu dp¡Y$hZuL$ hpX$u - gpgv$fhpÅ'  Mps¡ cNhp“ îu õhprd“pfpeZ“p îudyM¡’u Dv¹$Op¡rjs ‘v$ "bp¡ëep îu lqf f¡..'“p r“ê$‘Z ‘f Qpgsp„ ‘pfpeZ“p Qp¡’p qv$hk¡ ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ cNhp““p Akp^pfZ A¥ðe® A“¡ AL$ë‘r“e v$pkÐh ‘f Np¡›$u L$fu. Apif¡ 1100 cL$sp¡A¡ D‘[õ’s flu ‘pfpeZ“p¡ gpc gu^p¡.
       ‘pfpeZ“u iê$Apsdp„ d„Óp¡ÃQpf kp’¡ îu W$pL$p¡fÆ s’p D‘[õ’s k„sp¡“y„ hX$ug cL$sp¡ ‘.c.“„v$gpgcpB (Ab°pdp) s’p lf¡icpB (kpeZ)A¡  ‘yó‘lpf’u ‘yS>“ L$ey¯. Ðepfbpv$ cNhp“ îu õhprd“pfpeZ Üpfp Dv¹$Op¡rjs ‘v$“y„ ‘|. kh®d„NgõhpduA¡ b^p c¼sp¡ ‘pk¡ kdylNp“ L$fphu ApS>“p ‘pfpeZ“u iê$Aps L$fu. ApS>¡ ‘|.kh®d„NgõhpduA¡ Akp^pfZ A¥ðe® A“¡ kp’p¡kp’ AL$ë‘r“e v$pkÐh ‘f Np¡›$u L$fu.
‘pfpeZ“u fГL$rZL$pAp¡
1.Ap‘Zpdp„ b¡ ‘¥kp“u bfL$s “ lp¡e sp¡ ‘Z Ap‘Z¡ v$„c’u Æhsp lp¡BA¡ R>uA¡.
2. Ap‘Zp L$pddp„ bfL$s “’u Aphsu L$pfZ L¡$ Ap‘Z¡ L$pd“p¡ cpf Ap‘Zu Ås ‘f gB“¡ afuA¡ R>uA¡.
3. Ap‘Z¡ A“¡L$ fus¡ cNhp““y„ ‘|S>“ L$fsp„ lp¡BA¡ R>uA¡. ipõÓp¡dp„ “h ‘°L$pf“u c[¼s bsph¡gu R>¡. ‘Z cNhp“ õhprd“pfpeZ“u Örô$A¡ sp¡ kpQy„ ‘|S>“ A¡V$g¡ Ap‘Z¡ v$f¡L$ ‘°k„N¡ s¡d“¡ L$sp®lsp® dp“uA¡ s¡ S> R>¡.
4. d“yóe õhcph“u hps L$fsp L$ü„y L¡$, Ap‘Zpdp„ S>¡ v$p¡j lp¡e s¡ kpd¡“p dyL$sp¡dp„ v$¡Mpe. Ap‘Zpdp„ dp“ lp¡e sp¡ kpd¡ hpmp dp“¡eyL$s v$¡Mpe. S>¡hu ×rô$ s¡hu k©rô$.
5. cNhp“ õhprd“pfpeZ¡ kp^“ dpÓ“u ‘|Zp®lŸrs L$fu v$u^u, L¡$hp cìe Apiuhp®v$ Apàep„ L¡$ sd¡ d“¡ S>¡hp¡ ÅZip¡ s¡hp ’B S>ip¡. r“óL$pdu dp“ip¡ sp¡ r“óL$pdu ’B S>ip¡, r“gp£cu ÅZip¡ sp¡ r“gp£cu ’B S>ip¡. L$iy kp^“ “l] L$fhp“y„ dpÓ Mfp qv$g’u ‘°cy“¡ dp“hp“p A“¡ õhuL$pfhp“p.
6. Ap‘Z¡ S>epf¡ k¡hp L$fsp lp¡BA¡ Ðepf¡ d„X$m“p AÞe dyL$sp¡ kp’¡ c¡Np dmu“¡ DW$ph g¡hp“p¡ R>¡. kp¥“¡ kp’¡ fpMu“¡ Qpghp“y„ R>¡. Ap‘Zu õ‘uX$ h^y lp¡e sp¡ s¡ OV$pX$u“¡ Ap¡R>u õ‘uX$hpmp cL$sp¡“u kp’¡ lmudmu“¡ k¡hp L$fhp“u R>¡. Apd L¡$hu fus¡ k¡hp L$fhu s¡“u k|T Ap‘u.
7. ApÐdue eyhp dlp¡Ðkh“¡ A“ygnu“¡ S>¡ L$p¡B Apep¡S>“ Aph¡ s¡dp„ Dd„N’u v$p¡X$hy„ R>¡. k¡hp Ap‘Zp dp““¡ L$pY$hp dpV¡$ A“¡ v$pkÐhc[¼s ‘°NV$phhp dpV¡$ R>¡.
8. cNhp“ õhprd“pfpeZ“p âk„Np¡ hZ®hu s¡d“p v$pkÐh“u Av¹$c|s hpsp¡ L$fu kly c¼sp¡“¡ ge L$fu v$u^p„.
          klº c¼sp¡A¡ cNhp“ õhprd“pfpeZ“p drldp A“¡ v$pkÐh“u Np¡›$u hpNp¡msp„ hpNp¡msp„ rhv$pe gu^u.

 

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription