Satsang Parayan-2011, Surat

On Date: 04 August 2011
Activity: Moral & Spirituals
Location: Surat Locationwise

îphZ drl“p“p ‘rhÓ qv$hkp¡dp„ îulqf âv$¡i (lqf“Nf kÐk„N eyhL$ d„X$m) D^“pdp„ sp. 4 ’u 7 Ap¸NõV$ 2011 v$fçep“ "S>e A„b¡ kp„õL©$rsL$ ch“'dp„ ApÐdue kÐk„N ‘pfpeZ ’ey„. S>¡dp„ k„sp¡, hX$ugp¡ A“¡ eyhL$p¡A¡ gpc Apàep¡.

â’d qv$hk¡ k„b„^ep¡N, AW$hpqX$L$ kcp, âcyA¡ dp“hÆh“ ip dpV¡$ Apàey„ R>¡ A“¡ Ap‘Z¡ iy„ L$fhp“y„ R>¡.

buÅ qv$hk¡ "õhê$‘r“›$p A“¡ drldp' rhje ‘f hpsp¡ L$fu ìe[¼s ApÝep[ÐdL$ Æh“dp„$ ¼ep„ “‘pk ’pe R>¡ ? s’p õhê$‘r“›$ k¡hL$“y„ gnZ bsphu Mf¡Mfp kp^L$“y„ v$i®“ L$fpìey„, A„sdp„ "A“Þe Apifp'“u hpsp¡ L$fu“¡ "Ap‘Z¡ A¡L$dpÓ cNhp“>A“¡ õhpduîu“p¡ Apifp¡ Æh“dp„ fpMuA¡ sp¡ L$pm, L$d®, dpep Ap‘Z“¡ “X$u “p iL¡$' A¡ hpsp¡ âk„Np¡ krls L$fu.

ÓuÅ qv$hk¡ "õhpduîu A“¡ NyZpsus ‘y{$jp¡A¡ kdpS>“¡ kyMu L$fhp L$f¡g v$pMX$p s’p NfS>' A„N¡ hpsp¡ L$fu
kpQp dphsf‘Zp“y„ v$i®“ L$fpìey„, s¡“u kp’¡ kp^L$p¡“u iu afS> R>¡ s¡ D‘f hpsp¡ L$fu A“¡ "õhpduîu“p A’pN âeГ“p amõhê$‘¡ L¡$hp¡ kdpS> s¥epf ’C füp¡ R>¡' s¡“y„ ky„v$f v$i®“ âk„Np¡ Üpfp L$fpìey„.

Qp¡’p A“¡ A„rsd qv$hk¡ "Æh“dp„ k„s“u Ar“hpe®sp' rhje ‘f "‘fp¡n A“¡ âÐen“p kdpS>'“y„ v$i®“ L$fpìey„. ‘R>u D^“p“p„ c|gL$p„Ap¡ ‘.c. v$u‘L$cpC cp¡S> A“¡ ‘.c. âpZ¡icpC ‘„Qpg¡ s¥epf L$fph¡g "ApÐdue fpk' fS|> L$fu klº c¼sp¡“¡ cphrhcp¡f L$fu v$u^p. A¡L$ S> qv$hk“p V„|$L$p kdedp„ M|b S>$ S>l¡sd DW$phu“¡ fpk s¥epf L$fphX$pìep¡ lsp¡.

D^“p“p L$p¡‘p£f¡V$f îu qv$“¡icpC ‘V¡$g S>¡Ap¡ ‘|. kh®d„Ngõhpdu“p ‘|hp®îd“p Npd L$p¡qW$ep“p lp¡hp’u A¡dZ¡ kh®d„Ngõhpdu“y„ eyhL$ sfuL¡$“y„ v$i®“ L$fphsp„ A¡d“u Ap„Mp¡ R>gL$pC NC. ‘R>u D^“p-“hkpfu kp„kv$ îu ku. Apf. ‘pV$ug kpl¡b“y„ Archpv$“ L$fu, ‘pfpeZ“u ‘|Zp®lºrs L$fu.

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription