Rakshabandhan Celebration-2014, Junagadh

On Date: 10 August 2014

   fqhhpf, sp.10-08-2014“p fp¡S> khpf¡ 9:00 ’u 12:30 v$fçep“ cNhp“ õhprd“pfpeZ’u dp„X$u âNV$ Nyfylqf ‘.‘|.õhpduîu ky^u“p b^p S> NyZpsus‘yfyjp¡A¡ A“¡L$ hMs ‘^pfsp„ s¡d“p ‘|r“s ‘v$fS>’u ‘ph“ ’e¡gu âkpv$uc|s ^fsu "dpZphv$f'“u ^fsu ‘f ‘V¡$gkdpS> Mps¡ hX$ug k„she® ‘|. lqf‘°L$piõhpdu s’p âpv$¡riL$ k„she® ‘|. kyep¡NÆh“õhpdu“p kp„r“Ýedp„ fnpb„^““p kd¥ep“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„.  NyZpsus âv$¡i“p gNcN 700 S>¡¡V$gp dyL$sp¡A¡ Ap kd¥ep“p¡ gpc gu^p¡.
     dpZphv$f d„X$m“p eyhL$p¡A¡ d„Q ‘f L$gpÐdL$ kyip¡c“ L$ey¯ lsy„. kcp“u iê$Apsdp„  qL$s®“d„X$muA¡  ^|Þe-cS>““u fdTV$’u hpsphfZ“¡ c[¼sde b“phu v$u^y„. iê$Apsdp„ dpZphv$f“p A„bfui dyL$sfpS> L$p„sucpB ‘fkpZuepA¡ ‘°pk„NuL$ Dv$¹bp¡^“ L$ey¯ S>¡dp„ dpZphv$f“u ^fsu“p drldp“u hps L$fu. Ðepfbpv$ îu W$pL$p¡fÆ, k„sp¡ A“¡ hX$ug dlp“ycphp¡“y„ ‘°v$¡i“p eyhL$p¡A¡ ‘yó‘lpf’u õhpNs L$ey¯. Ðepfbpv$ A“y‘d rdi““p kp^L$ cpB qv$“¡icpBA¡ dlpfpS>“p hfv$p“p¡“u hps L$fu dlpfpS> r“f„sf Ap‘Zu fnpdp„ R>¡ s¡ kdÅìey„. Ðepfbpv$ fpS>L$p¡V$’u ‘^pf¡g Ap¡dcpB s¡f¥epA¡ Nyfylqf õhpduÆA¡ cL$sp¡“u s“, d“, ^“ s’p ApÐdpA¡ L$fu“¡ khp¯Nu fnp L$fu lp¡e s¡hp âk„Np¡ kp’¡ kpQu fnp L$p¡“¡ L$l¡¡hpe s¡ ‘p¡sp“p Dv¹$bp¡^“dp„ hZ®ìey„.
     ‘°pv$¡riL$ k„she® ‘|. kyep¡NõhpduA¡ ‘p¡sp“p Vy$„L$p ‘Z kQp¡V$ h¼sìedp„ ApÐdp“u fnp A¡V$g¡ iy„ A¡ rhi¡ hps L$fu õhpduÆ“p QfZp¡dp„ klº hsu fnpb„^“‘h® r“rdÑ¡ ‘°p’®“p L$fu L¡$ Adpfy„ d“ Acph, AhNyZ A“¡ QpX$u-QyNgu’u vy$f fl¡ A“¡ Ad¡ kp¥ ApÐduesp’u c¡Np dmu“¡ ApÐdue eyhp dlp¡Ðkh DS>hu iL$uA¡.
      A„sdp„ kp¥ D‘[õ’s îp¡spAp¡ hsu hX$ug k„she® ‘|.lqf‘°L$piõhpduA¡ Nyfylqf õhpduÆ“p kyùv$cph“p ‘°k„Np¡ hZ®hu s¡d“u cL$sp¡ D‘f“u L$fyZp“y„ hZ®“ L$ey¯. Nyfylqf õhpduÆ“p QfZp¡dp„ Aps®“pv$ kp’¡ âp’®“p L$fu L¡$ Adp¡ Ap‘“¡ L$pm, L$d® L¡$ dpep S>¡hp “ ÅZuA¡ A“¡ 2015“p kd¥epdp„ lp¡dpB S>BA¡ s¡ dpV¡$ kp¥“¡ bm-by[Â^-i[¼s ‘°v$p“ L$fp¡.
      Dˆ>hgcpC hpR>pZuA¡ ky„v$f kcp k„Qpg“ L$ey¯. kdN° Apep¡S>“dp„ dpZphv$f d„X$m“p hX$ugp¡ A“¡ eyhL$p¡A¡ ApÐduesp’u c¡Np dmu ky„v$f Apep¡S>“ L$ey¯ lsy„.
       kcp bpv$ kp¥ cL$sp¡A¡ ‘°kpv$ gB kd¥ep“u õd©rs hpNp¡msp„ hpNp¡msp„ ‘°õ’p“ L$ey¯.

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription