Sharadpoonam-2014, Haridham-Sokhada

On Date: 07 October 2014
Activity: Festival

     sp.07-09-2014“p fp¡S> fpÓ¡ 9 ’u 12 v$fçep“ lqf^pddp„ A„bfuj lp¡gdp„ Nyfylqf ‘.‘|. õhpduÆ“p kp„r“Ýedp„ ifv$‘|“d“p„ cìe DÐkh“u DS>hZu kp¥ c¼sp¡A¡ c¡Np dmu L$fu. Ap DÐkh“p¡ gpc g¡hp Adv$phpv$, dy„bC, kyfs, hX$p¡v$fp A“¡ ApSy>bpSy>“p N°pçe rhõspfdp„’u Apif¡ 10 lÅf S>¡V$gp dy¼sp¡ ‘^pep® lsp.

     ifv$p¡Ðkhdp„ X$p¸. s‘“ ipl, X$p¸. ririf ipl, X$p¸. rds¡i ipl, X$p¸. rhS>e ipl, X$p¸. qv$‘pep “„v$u, X$p¸. rbf¡“ Qp¥lpZ, X$p¸. d“p¡S>cpC ‘„Åbu, îu L¡$. X$u. hp^pZu, îu dl¡ÞÖcpC (Arh^p), îu íepd cpV$uep (dy„bC) v$i®“d¹ N°y‘, îu d“ujcpC, îu dl¡ÞÖcpC Av$p, îu d“kyMcpC i¡W$uep, îu cphu“cpC hkpZu rhN¡f¡ dlp“ycphp¡ D‘[õ’s füp„ lsp„.

     Ap hMs“u ifv$‘|rZ®dp A¡V$g¡ A.d|.A.d|. NyZpsusp“„v$õhpdu“p¡ 228dp¡  âpNV$e qv$hk A“¡ kp¡“pdp„ ky„N^ cm¡ A¡d ‘.‘|. õhpduîu“p kyhZ® cpNhsu qv$npqv$““p hj®“u iê$Aps. kcp“u iê$Apsdp„ lqf^pd kyùv$ k„Nusd„X$m“p k„sp¡A¡ NyZpsus âpNV$é A“¡ õhpduîu“u v$unp“¡ hZ®hsp„ L$us®“p¡ Üpfp drldpNp“ L$ey¯.

     qL$s®“c[¼s bpv$ ‘.‘|. õhpduîuA¡ Aprij hfkphsp L$üy„ :- Anfb°û b^pdp„ ìep‘L$ R>¡, ‘Z Anfê$‘ ’hpe L¡$hu fus¡? A¡ dpV¡$ sp¡ NyZpsusp“„v$õhpdu, ep¡NuÆdlpfpS>“p gugp QqfÓp¡dp„ X|$bu S>hy„ ‘X¡$. sp¡ kp’p¡kp’ NyZpsus ‘yfyjp¡“p Æh“ sfa Örô$ fpMu“¡ Æhhp“u iuM Ap‘sp L$üy„ L¡$, Ofdp„ L¡$ d„X$mdp„ “p‘pk ’BA¡ Ðepf¡ fpÓ¡ S>ê$f’u õhpÂepe cS>“ L$fu g¡hy„.

     NyZpsusp“„v$ õhpdu“p ‘°pNV$éqv$hk¡ ‘p„Q hMs Apfsu ’pe R>¡ s¡ kp„âv$preL$ âZprgL$p A“ykpf â’d Apfsu k„‘Þ“ ’ep bpv$ afu’u õhpduîuA¡ X$pek ‘f Dcp-Dcp ‘fphpZu hlphu. ApS>¡ Av¹$c|s gugp“y„ v$i®“ L$fphsp lp¡e s¡d õhpduÆA¡ Qpf hMs Apiuh®Q“ hlphu Ly$g 11‘ du“uV$ âhQ“ L$ey¯ A“¡ ÅZ¡ L¡$ Ap‘Zp„ klº“p ApÐdp“y„ S>s“ L$fhp dpV¡$“u sБfsp bsphu ‘p¡sp“u Nyfylqf ep¡NuÆ dlpfpS> sfa“u Nyfyc[¼s“y„ v$$i®“ L$fpìey„.

     õhpduÆ“u ‘fphpZu“p dy¿e dyv¹$pAp¡..
•    ApÐdue eyhp dlp¡Ðkh“u kcpdp„ Aphp¡ Ðepf¡ Qpgy kcpA¡ L$p¡BA¡ Dcp “l] ’hp“y„, Tp¡Ly„$ “lu„ dpfhp“y„.
•    dyhu Å¡hp“y„ b„^ L$fu v$¡hp“y„, dyhu Å¡“pf“y„ Âe¡e L$epf¡e õ‘ô$ “ ’pe.
•    kd¥epdp„ Aphp¡ Ðepf¡ hQ. N.â.27“u kdS>Z ‘pL$u L$fu AphÅ¡. N.â.27 dp„ dlpfpS>¡ L¡$hy„ g¿ey„ ! S>¡“u Aphu kdS>Z lp¡e A¡“p ùv$e“¡ rhi¡ dlpfpS> kh®âL$pf¡ r“hpk L$fu“¡ fl¡, A¡ kdS>Z A¡V$g¡ dlpfpS>“¡ lf¡L$ âk„N¡ L$sp®lsp® dp“uA¡, rlsL$pfu dp“uA¡ A“¡ c¼sp¡“¡ d„NgL$pfu A“¡ qv$ìe dp“uA¡.

     õhpduîu“u ‘fphpZu bpv$ ‘|. r“d®mõhpduA¡ hps L$fsp L$üy„ L¡$, Äepf¡ L$p¡C kБyfyj A¡L$“u A¡L$ hps hpf„hpf L$fsp lp¡e Ðepf¡ kdS>hy„ L¡$ A¡ A¡d“p¡ ùv$Ns Arcâpe R>¡. AÐepf¡ Ap‘Zp Æh“dp„ riõs A“¡ õh^d® âNV¡$ A¡ Ap‘Zu õhpduîu âÐe¡“u c[¼s R>¡. sp¡ kp’p¡kp’ õhpduîu“¡ Np¢X$g“u ^fsu ‘f ApS>’u 50 hj® ‘|h£ ep¡NuÆ dlpfpS>¡ qv$np Ap‘u s¡ âk„N“¡ epv$ L$fu ep¡NuÆ dlpfpS>¡ hlph¡g Apiuh®Q““¡ epv$ L$ep®...

     A„sdp„ k„she® ‘|. c[¼srâeõhpduA¡ ‘p¡sp“p âhQ“dp„ NyZpsusp“„v$õhpdu“p drldp“p âk„Np¡“y„ v$i®“ L$fpìey„. s’p õhpduîu Ap‘Zu ‘pk¡ iy„ A‘¡np fpM¡ R>¡ s¡“u hps L$fsp L$ley„ L¡$, A¡L$ c¼s¡  õhpduîu“¡ âp’®“p L$fu L¡$ kp¡ hj® ky^u Ap‘“p õhõ’ ifuf“p v$i®“ L$fhp lp¡e sp¡ iy„ L$fhy„ ? Ðepf¡ õhpduîuA¡ L$üy„ lsy„ L¡$ "sd¡ b^p„ k„‘-kyùv$cph-A¡L$sp’u Æhp¡ A“¡ Ofdp„ A“¡ d„X$mdp„ “p‘pk ’hpe Ðepf¡ fpÓ¡ cS>“ L$fu g¡hp“p¡ r“ed fpMp¡ sp¡ dpfy„ õhpõ’ kpfy„ S> fl¡.

     ApS>“p âk„N¡ W$pL$p¡fÆ“u ‘p„Q Apfsu Dspfhpdp„ Aphu lsu, S>¡dp„ â’d Qpf Apfsudp„ ApSy>bpSy>“p il¡fu A“¡ N°pçe rhõspfdp„’u ‘^pf¡gp dl¡dp“p¡A¡ gpc gu^p¡ lsp¡ S>epf¡ ‘p„Qdu Apfsu ‘|. L$p¡W$pfuõhpdu, ‘|. ip”uõhpdu, ‘|. k„sõhpdu ‘|. â¡dõhpdu, ‘|. v$pkõhpdu A“¡ AÞe hX$ug k„sp¡A¡ Dspfu lsu.

     A„s¡ kh®¡ c¼sp¡ ifv$‘|rZ®dp“p ârsL$ kdp v|$^-‘p¦Ap“p¡ rhriô$ âkpv$ gC ApÐdue eyhp dlp¡Ðkhdp„ riõs, õh^d® A“¡ kyùv$cphey¼s Æh“ Æhhp“p W$fph kp’¡ kd¥ep“u õd©rs hpNp¡msp N„sìe õ’p“¡ ‘^pep® lsp.

CLICK ON BELOW GALLERY FOR MORE IMAGES

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription