Gurupoonam-2013, Bhuj

On Date: 22 July 2013
Activity: Festival

sp. 22-7-2013“p fp¡S> cNhp“ õhprd“pfpeZ“p„ dlpâpkpqv$L$ õ’p“ cyS> dÝe¡ îu gp¡lpZp kdpS> hpX$udp„ Nyfy‘|rZ®dp“p qv$““¡ Np¥fhh„sp¡ b“phhp cyS> A“¡ dp^p‘f“p 600 S>¡V$gp c¼sp¡ A“¡ dl¡dp“p¡A¡ c¡Npdmu A¡L$ Av¹$cys DÐkh ES>ìep¡.

kcpk„Qpg“ L$fsp l¡dp„NcpCA¡ c¼sp¡“¡ AphL$pep®, dp^p‘f A“¡ A„Åf“p eyhL$p¡A¡ Nyfyc[¼s’u sfhfsp„ L$us®“p¡ fS|> L$ep®, cyS>“p ‘.c. ‘f¡icpC MÓuA¡ âpk„rNL$ Dv¹$bp¡^“ L$e¯y.

Aõhõ’ srbes A“¡ gp„b„y rhQfZ L$fhp R>sp„e fpS>L$p¡V$’u hX$ug k„she® ‘|. v$pkõhpdu kcpdp„ Mpk ‘^pep¯ A“¡ Dv¹$bp¡^“ L$fsp„ A¡dZ¡ Nyfylqf õhpduîu âÐe¡ Nyfyc[¼s“y„ es¹qL„$rQs¹ v$i®“ L$fphsp„ hps L$fu L¡$ rhÛp“Nf“p A¡L$ âp¡a¡kf kpl¡b¡ d“¡ dpfp k„sÆh““„y flõe ‘|R¹>ey„ Ðepf¡ d¢ A¡L$ hp¼edp„ L$ü„y, ""ep¡Nubp‘p“p â¡d“¡ gC“¡ Ad¡ kp^y ’ep A“¡ Nyfylqf õhpduÆ“p â¡d“¡ gC“¡ Ad¡ kp^y füp !'' Apd Mfp Nyfy, kpnps¹ â¡d“y„ õhê$‘ lp¡e A“¡ õhpduîu“p¡ â¡d L$ë‘“psus R>¡ A¡ v$i®“ A¡d“p„ Dv¹$bp¡^“’u klS> ’ey„. ‘|. îuÆkp¥fcõhpduA¡ r“›$p“u hps L$fsp„ õhpduÆ“p âk„Np¡ krls Å¡iugu hpZudp„ drldpNp“ L$fu klº“¡ M|b S> Dd„N, DÐkpl’u kcf L$fu v$u^p !

A„sdp„ kp¥A¡ c¡Npdmu“¡ Nyyfy‘|S>“ L$fu dlpApfsu L$fu“¡ âkpv$ N°lZ L$ep£. (A¡‘uA¡dku)“p âdyMîu d¡lºgcpC W$½$f, îu rls¡icpC ìepk, îu gpgÆcpC ‘V¡$g (L$ÃR> lpCX²$p¡guL$), îu frkL$cpC ‘V¡$g (S>gpfpd ‘¡V²$p¡g ‘ç‘) rhN¡f¡ hX$ugp¡A¡ ‘^pfu kcp“u k„y„v$fspdp„ A“¡ cìespdp„ h^pfp¡ L$ep£, îu râs¡icpC W$½$f¡ â¡k fu‘p¡V$…N“u k¡hp Dd„N’u L$fu.

sdpd âk„Np¡dp„ Np„^u^pd, A„Åf A“¡ Apqv$‘yf “¡ R>¡L$ fpS>L$p¡V$’u hX$ugp¡ A“¡ eyhp L$pe®L$sp®Ap¡A¡ ‘|h®s¥epfudp„ kdekf ‘lp¢Qu S>C“¡ ApÐduesp“u kyhpk âkfphu ! kp¥ Aphu qv$ìesp A“ychsp õhõ’p“¡ ‘^pep®!

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription