Satsang Sabha, Ahmedabad

On Date: 26 March 2015

Nyfyhpf, sp.26-03-2015“p fp¡S> kp„S>¡ 6:30 ’u 11:00 v$fçep“ ÆA¡dX$uku N°pDÞX$“p L$Þh¡Þi“ lp¸g, Adv$phpv$ dlpiyc õ’p“¡ âpv$¡riL$ k„she® ‘|. b°ûrhlpfuõhpdu s’p âpv$¡riL$ hX$ugp¡“p„ dpN®v$i®“ dyS>b kyùv$ âv$¡i“p c¼sp¡“u ApÐdue kÐk„N kcp“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„. kcpdp„ 2000’u h^y c¼sp¡ ‘.‘|. õhpduîu“p„ v$i®“ A“¡ ‘fphpZu“p¡ gpc gB L©$sp’® ’ep.

b¡ qv$hk ANpD õhpduîuA¡ AL$pfZ L©$‘p L$fu dy„bC’u Adv$phpv$ ‘^pfhp“u dfÆ v$ip®hu. M|b S> ky„v$f ìehõ’p Np¡W$hhpdp„ ‘.c. X$p¸. ‘f¡icpC v$h¡ r“rdÑ bÞep A“¡ klº c¼sp¡“¡ õhpduîu“p¡ Av¹$cys gpc dþep¡!

kcp ‘l¡gp„ klº c¼sp¡ dpV$¡ dlpâkpv$“u ìehõ’p L$fhpdp„ Aphu lsu. kcp“u iê$Aps ky„v$f L$us®“c[¼s Üpfp ’B. Ap âk„N¡ klº â’d ‘|. Nyfyâkpv$õhpduA¡ ‘.‘|. õhpduîu 82 hj®“u Jdf¡ A’pN rhQfZ L$fu kdpS> DÐ’p““y„ S>¡ Av¹$cys L$pe® L$fu füp R>¡ s¡“y„ ky„v$f âk„Np¡ Üpfp v$i®“ L$fpìey„.

Ðepfbpv$ ‘|. b°ûrhlpfuõhpduA¡ ‘.‘|. õhpduîuA¡ Ap‘Z“¡ klº“¡ S>¡ r“›$pdp„ gB S>hp R>¡, s¡hu r“›$p“u ×Y$sp L¡$hu fus¡ ’pe s¡“y„ Av¹$cys cp’y„ âk„Np¡“p dpÝed’u ‘ufõe„y.

kcp“u ‘|Zp®lºrsdp„ ‘.‘|. õhpduîuA¡ kÐk„N“u Ar“hpe®sp kdÅhsp„ L$üy„ L¡$,

"Ap‘Zu ‘p„Q B[ÞÖep¡“¡ rhh¡L$u L$fhp dpV$¡ kÐk„N A“¡ k„s kp’¡ d¥Óu Ar“hpe® R>¡. k„s“¡ L$p¡C õhp’® lp¡sp¡ “’u, L¡$hm A¡L$ S> õhp’® lp¡e R>¡ L¡$ sd¡ klº kyrMep ’ph A“¡ s¡ dpV$¡ klº“¡ ‘p¡sp“p v$uL$fp-v$uL$fuAp¡“¡ kÐk„Nkcpdp„ dp¡L$ghp.' s¡ dpV$¡“y„ Aphpl“ L$ey¯.

kyùv$âv$¡i“p sdpd hX$ugp¡ “¡ L$pe®L$sp®Ap¡ kdN° Apep¡S>“dp„ ApÐduesp’u k¡hpc[¼s Av$p L$fu ^Þe bÞep!

 

 CLICK ON BELOW GALLERY FOR MORE IMAGES

 

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription