Rakshabandhan Celebration-2015, Haridham

On Date: 29 August 2015
Activity: Festival

 

 CLICK ON BELOW GALLERY FOR MORE IMAGES

 

ir“hpf, sp. 29-08-2015, îphZ kyv$ ‘|rZ®dp "fnpb„^“'“p ‘rhÓ qv$hk¡ su’®õ’p“ lqf^pd-kp¡MX$p Mps¡ hl¡gu khpf’u cNsÆ âv$¡i, Anf âv$¡i, ApÐdue âv$¡i, op“eo âv$¡i s’p “ÆL$“p rhõspf“p 5000 ’u h^y c¼sp¡ ‘^pep® lsp. klº c¼sp¡A¡ îu W$pL$p¡fÆ s’p k„sp¡“p v$i®“ L$fu ‘|.L$p¡W$pfuõhpdu, ‘|.ip”uõhpdu s’p AÞe hX$ug k„sp¡ ‘pk¡ ‘p¡sp“p ApÐdp“u A“„s S>Þdp¡“p ‘X¡$gp k„õL$pfp¡’u s¡dS> C[ÞÖep¡, A„s:L$fZ ’L$u fnp ’pe s¡ l¡sy’u fpMX$u b„^phu, k„b„^hpmp c¼sp¡ ApNm v$pkcph¡ Æhu iL$pe s¡ dpV¡$“p Apiuhp®v$ d¡mìep. klº c¼sp¡ dlpâkpv$ gC N„sìe õ’p“¡ ‘^pep®.

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription