Janmashtami Celebration-2014, Haridham

On Date: 17 August 2014
Activity: Festival

        îphZ hv$ ApW$d, frhhpf, sp.17-08-2014“p fp¡S> lqf^pd, kp¡MX$p Mps¡ hX$ug k„she® ‘|.L©$óZQfZõhpdu, ‘|. ÐepNh‰cõhpdu, ‘|. k„sh‰cõhpdu hN¡f¡ hX$ug k„sp¡“p kp„r“Ýedp„ S>Þdpô$du“p¡ DÐkh Myb c[¼scph’u DS>hpep¡.
     Ap DÐkh r“rdÑ¡ d„qv$fdp„ îuW$pL$p¡fÆ kdn ky„v$f X¡$L$p¡f¡i“ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„. S>ÞdpóV$du DÐkh“p¡ âpf„c fpÓ¡ 9.30 ¼gpL¡$ L$us®“c[¼s Üpfp iê$ L$fhpdp„ Apìep¡ lsp¡. kyùv$ k„Nus d„X$m“p k„sp¡“u kp’¡ ky^ufcpC A“¡ cNsÆ âv$¡i“p eyhL$p¡A¡ k„sp¡ kp’¡ spg rdgphu ky„v$f L$us®“ Apfp^“p L$fu. klº c¼sp¡ c[¼sdp„ ge ’C A¡L$pL$pf ’C Nep lsp„. Ap âk„N¡ hX$p¡v$fp il¡f“p â¿eps ê$jc Ny°‘“p L$p¥riL$cpC A“¡ AQgcpC dl¡spA¡ îuL©$óZ cNhp““p drldp“p cS>“p¡ NpC kp¥“¡ c[¼sdp„ sfbp¡m L$ep®.
        kp¥ c¼sp¡A¡ fpÓ¡ 12.00 hpÁep ky^u L$us®“c[¼s“p¡ Apõhpv$ dpÎep¡. fpÓ¡ 12.00 ¼gpL¡$ îuL©$óZ âpNV$ép¡Ðkh“u Apfsu Dspfhpdp„ Aphu lsu. ‘pfZp„“u Apfsu“p¡ ip”uõhpdu, ÐepNh‰cõhpdu, lqfâL$piõhpdu, dp^hõhpdu, îu L$p¥riL$cpC rd”u, îu AQgcpC dl¡spA¡ gpc gu^p¡. s’p îu W$pL$p¡fÆ“p AgN AgN riMfp¡dp„ v$pkõhpdu, kyQ¡s“õhpdu“u kp’p¡kp’ krlóÏ k¡hL$p¡A¡ s’p ^uê$cpC fpeW$Ì$p (hX$p¡v$fp), âqv$‘cpC V$p„L$ (hX$p¡v$fp), X$p¸. A¡d.‘u. Qp¥lpZ (Apkp¡v$f), ‘u.L¡$.hkphp (X¡$X$uep‘pX$p), Q„vy$cpC Óp„bX$uep (S|>“pNY$), ky„v$fgpgcpC (gM“p¥) hN¡f¡ lqfc¼sp¡A¡ Apfsu“p¡ gpc gu^p¡.
       îu W$pL$p¡fÆ“¡ L$gpÐdL$ ‘pfZp„dp„ ‘^fphhpdp„ Apìep lsp. Apfsu bpv$ ljp£‰pk kp’¡ k„Nus d„X$m kp’¡ klº c¼sp¡A¡ "“„v$ O¡f Ap“„v$ cep¡ S>e L$“¥ep gpgL$u...' “pv$“p DÃQpfZ kp’¡ âpNV$ép¡Ðkh“¡ h^pìep¡. Ðepfbpv$ îu W$pL$p¡fÆ ApNm dpMZ-dukfu kp’¡ duW$pCAp¡, L¡$L$, afkpZp¡, amp¡, kyL$pd¡hp S>¡hu A“¡L$rh^ hp“NuAp¡“p¡ AßL|$V$ ^fphhpdp„ Apìep¡. klºA¡ kp’¡ dmu ’pm“y„ Np“ L$fu c[¼s Av$p L$fu. Ðepfbpv$ kyip¡rcs$ ‘pfZp„dp„ rbfpS>¡g îu W$pL$p¡fÆ“¡ ip”uõhpdu A“¡ ÐepNh‰cõhpduA¡ T|gpìep„ Ðepf¡ k„Nusd„X$m“p k„sp¡A¡ ‘pfZp„“y„ L$us®“ fS|> L$ey¯. Ðepfbpv$ kp¥ c¼sp¡A¡ W$pL$p¡fÆ“p„ v$i®“ L$fu cNhp““¡ ‘pfZ¡ T|gphhp“p¡ gpc gu^p¡. klº ‘„QpÆfu“p¡ rhriô$ âkpv$ gC rhv$pe ’ep. Ap âk„N¡ 1000 S>¡V$gp c¼sp¡A¡ D‘[õ’s flu L$us®“c[¼s A“¡ îuL©$óZ âpNV$ép¡Ðkh“u DS>hZu“p¡ gpc gu^p¡.

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription