Annakut Utsav - 2015, AVD, Bakrol

On Date: 25 November 2015

 

 CLICK ON BELOW GALLERY FOR MORE IMAGES

 

sp. 25 “h¡çbf, 2015 by^hpf “p fp¡S> v$¡hrv$hpmu“p rv$hk¡ bpL$fp¡g-rhÛp“Nf Mps¡ “hr“rd®s îu Anf‘yfyjp¡sd õhprd“pfpeZ d„rv$fdp„ â’d AßL|$V$p¡Ðkh“u cphkcf fus¡ cìesp’u DS>hZu L$fhpdp„ Aphu lsu.

AÞ“L|$V$ dlp¡Ðkh“u ‘|h® s¥epfudp„ k„sp¡“p dpN®v$i®“ l¡W$m eyhL$p¡ A“¡ k„sbl¡“p¡“p dpN®v$i®“ l¡W$m bl¡“p¡ s’p eyhsu d„X$m¡ X¡$L$p¡f¡i“ s’p hp“NuAp¡ b“phhpdp„ Apif¡ 15 rv$hk ky^u rv$hk-fps Å¡ep rkhpe k¡hpdp„ r“rdÑ bÞep lsp„.

sp. 25, “h¡çbf, by^hpf“p fp¡S> khpf¡ 10:00 L$gpL¡ AÞ“L|$V$ dlp¡Ðkh“u kcp“u ifyAps ’B lsu. kcpdp„ k„she® ‘|. L$p¡W$pfuõhpdu, ‘|. ipõÓuõhpdu, ‘|. v$pkõhpdu, ‘|. Nyfyâkpv$õhpdu, ‘|. rhÌ$gv$pk aºAp, ‘|. “Nu“cpB i¡W$, îu fp¡rlscpB ‘V¡$g (ApZ„v$“p ^pfpkæeîu), îu iåv$ifZcpB cË$ (cp.S>.‘p. dlpd„Óu - dÂeNyS>fps), îu rv$‘L$cpB kp’u (Æëgp cp.S>.‘p. âdyM - ApZ„v$), ^d®S>“p AN°Zu îu Afthv$cpB ‘V¡$g s’p A“y‘d rdi“dp„’u îu fsucpB S>¡hp dlp“ycphp¡“u kp’p¡kp’ op“eo âv$¡i“p Apif¡ Apif¡ 3500 S>¡V$gp cpBAp¡-bl¡“p¡-eyhL$p¡ D‘[õ’s füp„ lsp„.

kcp“u ifyApsdp„ ‘.c.S>ecpB b°ûcË¡$ îuW$pL$p¡fÆ Ap‘Zu hp“NuAp¡“p “l] ‘Z Ap‘Zu cph“p“p c|¿ep R>¡.. s¡ hps kdÅhu AÞ“L|$V$p¡Ðkh“u DS>hZu ‘pR>m“y„ lpv$® kdÅìey„ lsy„. Ðepfbpv$ hps L$fsp ‘|.Nyfyâkpv$õhpduA¡, Nyfylrf ‘.‘|. õhpduîu 82 hj®“u he¡ ‘p¡sp“p v$¡l“¡ AhNZu“¡ L¡$hu A“y‘d Nyfyc[¼s Av$p L$fu füp„ R>¡ s¡ hps Nyfylrf“p rhrh^ ‘°k„Np¡“p dpÂed’u kdÅhu lsu. îu iåv$ifZcpB cË$¡ (cp.S>.‘p. dlpd„Óu - dÂeNyS>fps) Nyfylrf kp’¡“p s¡d“p k„õdfZp¡ hpNp¡mu hps L$fu L¡$ õhpduîu“u Np¡v$dp„ lº„ DR>fu“¡ dp¡V$p¡ ’ep¡ Ry>„, Apd õhpduîu“¡ ‘p¡sp“p dphsf syëe NZphu õhpduîu“p õ“¡l“¡ k„cpep£ lsp¡. s¡ ‘R>u îuW$pL$p¡fÆ s’p ‘^pf¡g dlp“ycphp¡“y„ ‘yó‘lpf-‘yó‘NyÃR> A‘®Z L$fu kÞdp“ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„.

‘p¡sp“u “pvy$fõs srbes“¡ AhNZu“¡ lrf^pd’u ‘^pf¡g k„she® ‘|. L$p¡W$pfuõhpduA¡ kcp“p A„sdp„ îuW$pL$p¡fÆ s’p Nyfylrf õhpduîu“p QfZ¡ AÞ“L|$V$p¡Ðkh“¡ A“ygnu“¡ AprijepQ“p L$fsp„ klºdp„ fl¡g Ald¹“¡ Apfp¡Nu, klº cL$sp¡“¡ k„‘-kyùlcph-A¡L$sp’u r“›$peyL$s Æh“ Æhsp L$f¡ s¡ dpV¡$ ky„v$f âp’®“p L$fu lsu.

Ðepfbpv$ kh£ k„sp¡-dlp“ycphp¡A¡ c¡Np dmu d„rv$fdp„ îu W$pL$p¡fÆ kdn ’pm-Apfsu L$fu. S>epf¡ kh£ lrfcL$sp¡A¡ lp¡gdp„ S> îu W$pL$p¡fÆ kdn Apfsu L$fu lsu.

kcp“p kdp5“ bpv$ klº cL$sp¡A¡ c¡Np dmu dlpâkpv$“p¡ gpc gu^p¡ lsp¡. ‘.c. lrfiL$pL$p (^d®S>), ‘.c. rhr“scpB s’p ‘.c. S>ecpB“u ApN¡hp“udp„ eyhL$p¡ b^u S> k¡hpdp„ r“rdÑ bÞep lsp„. Apd kdN° op“eo âv$¡i“p cL$sp¡“p krlepfp v$pMX$p“p am õhfy‘¡ bpL$fp¡g d„rv$f¡ îu W$pL$p¡fÆ kdn AÞ“L|$V$p¡Ðkh ApÐduesp’u DS>hhpdp„ Apìep¡ lsp¡.

 

 

 

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription