Ram Navmi Celebration, Toronto

On Date: 31 March 2012
Activity: Festival
Location: Canada Locationwise

ir“hpf, sp. 31 dpQ®, 2012“p fp¡S> tlvy$ õhprd“pfpeZ d„qv$f, V$p¡fÞV$p¡ Mps¡ îulqf S>e„su“p¡ DÐkh Apif¡ 1200 S>¡V$gp lqfc¼sp¡“u D‘[õ’rsdp„ c[¼skcf hpsphfZdp„ ES>hpep¡.

kd¥ep“u iê$Aps Nusp„S>rg d„X$m“p dy¼sp¡A¡ L$us®“c[¼s’u L$fu klº“¡ c[¼sfkdp„ sfbp¡m L$ep® ‘R>u hX$ug ‘.c. S>e„sucpCA¡ ‘p¡sp“p h¼sìedp„ cNhp“ îu õhprd“pfpeZ“p drldp“u hpsp¡ L$fu.

Ðepfbpv$ klº eyhL$p¡A¡ A¡L$ k„yv$f k„hpv$ fS|> L$ep£. k„hpv$dp„ cNhp“ îu õhprd“pfpeZ“u kpd’}, drldp A“¡ fyrQ, cNhp““u c[¼s A“¡ c¼s“y„ dplpÐçe kdÅhsp âk„Np¡ fS|> L$fhpdp„ Apìep lsp. îulqf“p â’d v$i®“¡ S> fpS>L$rh gpXy$v$p“ NY$hu“p ‘|fp L$f¡gp k„L$ë‘p¡’u s¡d“p¡ kpnu L¡$hu fus¡ c¡v$pep¡ s¡ âk„N ky„v$f fus¡ cS>hpep¡ lsp¡. hQ“pd©s L$pqfepZu 9“y„ ×íe ‘Z k„yv$f fus¡ cS>hhpdp„ Apìe„y lsy„.

c[¼sk„hpv$ r“lpþep bpv$ klº hX$ugp¡“u D‘[õ’rsdp„ klº lqfc¼sp¡A¡ W$pL$p¡fÆ“u Apfsu A“¡ ‘pfZp„“p¡ gpc gC dlpâkpv$ N°lZ L$fu c[¼sõd©rs“¡ hpNp¡msp hpNp¡msp ‘p¡sp“p N„sìeõ’p“ sfa âepZ L$ey¯ ls„y.

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

Subscription