Atmiya Satsang Sabha - 2018, Budiya

On Date: 20 May 2018

 

 CLICK ON BELOW GALLERY FOR MORE IMAGES

 

frhhpf, sp. 20-5-2018“p fp¡S> âNV$ Nyfylqf ‘.‘|. õhpduîu“p âÐen kp„r“Ýedp„ îulqf âv$¡i, ^d®c[¼s âv$¡i, ky“©s âv$¡i“p sdpd A„bfuj dy¼sp¡ A“¡ eyhL$p¡, eyhsuAp¡“p ‘qfhpf krls kyfs il¡f“u cpNp¡m¡ Aph¡gp byqX$ep Npd“p fpdÆhpX$u“p rhipm ‘qfkfdp„ gNcN 16,000 dy¼sp¡“u kcp ep¡ÅC.

kp„S>¡ 7:30 hpÁe¡ L$us®“c[¼s Üpfp kcp“p¡ d„Ng âpf„c ’ep¡. âpk„rNL$ Dv¹$bp¡^“ L$fsp„ kq¾$e eyhpL$pe®L$sp® ‘.c. cfscpC (krZep)A¡ Nyfylqf õhpduîu“u A‘pf s‘òep®’u kyfs rhõspfdp„ s¥epf ’e¡gp Av¹$cys ApÐduekdpS>“p âk„Np¡“u Tp„Mu L$fphu.

k“ps“ âv$¡i-cê$Q“p âpv$¡riL$ k„s ‘|. lqfifZõhpduA¡ Nyfylqf õhpduîu“p 85 hj®“p AÐepfky^u“p„ eyNL$pe®“y„ v$i®“ L$fpìey„. c¼sp¡ A“¡ eyhL$p¡“p khp¯Nu DÐ’p“ dpV¡$ õhpduîu S>¡ A‘pf cuX$p¡ h¡W$u füp R>¡, c¼sp¡“u ‘fpc[¼s Av$p L$fu füp R>¡ s¡“y„ kQp¡V$ Dv$plfZp¡ Üpfp; Aphp ApÐddphsf“p Ndsp âdpZ¡“y„ Æh“ Æhu“¡ Æhsf“¡ ^Þe L$fhp Aphpl“ L$ey¯.

Ap âk„N¡ Nyfylqf õhpduîuA¡ âpk„rNL$ Dv¹$bp¡^“ L$fsp„ kyfs“p iê$Aps“p hjp®¡“p rhQfZ“p¡ D‰¡M L$fu, A¡ hMs¡ klº c¼sp¡A¡ L$f¡gp kd‘®Z A“¡ c[¼s“¡ rbfv$pìep.

“hp ‘^pf¡gp dy¼sp¡“¡ r“ìe®k“u A“¡ k„sâ^p“, c[¼skcf Æh“ Æhhp dpV¡$ L$qV$bÙ ’hp L$ü„y. k„sp¡ kp’¡“u d¥Óu“p amõhê$‘¡ lW$, dp“, Cóep®“p¡ âge ’i¡ A“¡ k„kpfdp„ v$u‘p¡Ðkhu âNV$i¡. A¡d kQp¡V$ iuM Ap‘u.

NyS>fps fpÄe“p Apfp¡Áed„Óu A“¡ hfpR>p“p ^pfpkæeîu Ly$dpfcpC L$p“pZu, L$p„rscpC bgf s¡dS> kyfs il¡f“p L$p¡‘p£f¡V$fîuAp¡A¡ õhpduîu“p Aprij âpá L$fu ^Þesp A“ychu.

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

Subscription