Atmiya Sparsh - (Swamiji's Vicharan) - 2018, Bhuj

On Date: 04 May 2018

 

 CLICK ON BELOW GALLERY FOR MORE IMAGES

 

sp. 2-5-2018“p fp¡S> b‘p¡f¡ 2.10 ¼gpL¡$ Nyfylqf õhpduîu“y„ c|S> A¡f‘p¡V®$ ‘f ApNd“ ’ey„. Nyfylqf õhpduîu 21 hj® bpv$ L$ÃR>“u ^fsu ‘f ‘^pfu füp lsp A“¡ A¡ Av¹$cys v$i®“ “ulpmu klº c¼sp¡“p Ap„Mdp„ Ap„ky lsp, Nyfylqf õhpduîu Äepf¡ A¡f‘p¡V®$“u blpf ‘^pep® Ðepf¡ c¼sp¡“p„ v$i®“ L$fu“¡ õhpduîu“u Ap„Mdp„ ‘Z lj®“p Ap„ky lsp!

Ap Ad|ëe Ahkf¡ õhpduîu“y„ õhpNs L$ÃR>“p ApÐdueS>“p¡ Üpfp Y$p¡g-ifZpC“p “pv$¡ L$fhpdp„ Apìey„. îu spfpQ„v$cpC R>¡X$p (d„Óuîu NyS>fps fpÄe), îu S>e¡icpC R>¡X$p, îu “f¡icpC Å¡ju, îu Æs¡“cpC f¡gp¡“, îu cÖ¡icpC ipl, îu rQfpNcpC dl¡sp, îu “f¡ÞÖcpC ÅX¡$Å (dlpd„Óu-cpS>‘p-c|S>), îu l¡d„scpC L$pR>X$uep, îu rldp„iycpC dl¡sp (dp„X$hu) A¡ õhpduîu“y„ õhpNs L$ey¯. s¡dS> ‘.c. qv$“¡icpC sßp, ‘.c. fГpL$fcpC Å¡ju, ‘.c. “f¡icpC Å¡ju rhN¡f¡ hX$ugp¡A¡ Nyfylqf õhpduîu“¡ ‘yó‘dpmp A‘®Z L$fu õhpNs L$ey¯. Ðepfbpv$ A¡f‘p¡V®$’u Dspfp ky^u L$ÃR>u kpapdp„ kˆ> ’e¡gp eyhp“p¡ Üpfp bpCL$f¡gu L$fu“¡ õhpduîu“¡ A¡d“p Dspf¡ v$p¡fu Nep.

‘.c. cpN®hcpC R>¡‰p OZp hjp£’u Nyfylqf õhpduîu“p„ ApNd““u fpl Å¡C füp lsp. ApS>¡ kp„S>“p¡ ’pm A¡d“p Of¡, gÿduhpX$u-rdfTp‘yf, lsp¡. õhpduîu A“¡ dl¡dp“p¡ ’pm g¡hp“p lsp s¡ S>Áep ‘f ky„v$f X¡$L$p¡f¡i“ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„. îu cpN®hcpC NX$pC, îu ^uf¡“cpC Np¡f, îu ‘f¡icpC MÓu, îu X$u. Apf. ‘V¡$g (A¡X$u. ¼g¡¼V$fîu) A¡ Nyfylqf õhpduîu kp’¡ ’pm N°lZ L$ep£.

’pm bpv$ õhpduîuA¡ gNcN v$p¡Y$ ¼gpL$ c¼sp¡“¡ v$i®“ Apàep A“¡ eyhL$p¡“¡ dþep. v$f¡L$ eyhL$“¡ dmu A¡“u hps kp„cmu ^åbp¡ dpfsp A¡L$ S> hps L$f¡ L¡$ kcp cfhp’u âcy Ap‘Zp ’C“¡ fl¡. ‘R>u Dspf¡ ‘lp¢Qu“¡ L$ÃR> gugpN°„’“y„ hp„Q“ L$fpìey„.

sp. 3-5-18“p fp¡S> khpf¡ ‘|Å“y„ rhriô$ L$ÃR>u cfsL$pdhpmy„ X¡$L$p¡f¡i“ L$fhpdp„ Apìey„ ls„y. ‘|Ådp„ bufpÆ klº“¡ v$i®“ Apàep.

sp. 4-5-2018“p fp¡S> khpf¡ hl¡gp ÅNu, blpf ‘^pfu cNhp“ õhprd“pfpeZ¡ L$ÃR>“u ^fsu ‘f L$f¡gp QqfÓp¡“u õd©rs L$fphu. c|S> dqv$f“p k„sp¡“¡ k„cpep® “¡ ^Þehpv$ Apàep. ‘|Å bpv$ õhpduîu c|S> õhprd“pfpeZ d„qv$f¡ v$i®“¡ ‘^pep®. c|S> d„qv$fdp„ ‘l¡gp "Anfcyh“' L¡$ Äep„ cNhp“ îu õhprd“pfpeZ“u âpkpqv$L$ hõsyAp¡“p¡ k„N°l fpMhpdp„ Apìep¡ R>¡ s¡“p„ M|b S> c[¼scph’u v$i®“ L$ep®. ‘R>u dy¿ed„qv$fdp„ ‘^pfu îu W$pL$p¡fÆ“¡ v$„X$hs¹ L$ep®. Ðep„ õhpduîuA¡ hp¼e DÃQpey¯ L¡$ L$ÃR>“u ^fsu d“¡ Nd¡ R>¡ L$pfZ L¡$ Ap ^fsu ‘f âcy M|b füp R>¡.'

Ðep„’u îu âL$picpC hR>fp“u“u "lp¡V$g d„Ngd¹' ‘f ‘^fpdZu L$fu “¡ A¡d“p Of¡ ’pm N°lZ L$ep£. õhpduîu“u kp’¡ îu âL$picpC hR>fp“u, îu “ufS>cpC hR>fp“u, îu L¥$gpicpC ‘Y$uepf, îu Aip¡L$cpC lp’u (“Nf‘prgL$p âdyMîu), îu gpgÆcpC ‘V¡$g, îu dl¡icpC Ap¡Tp (fpS>L$p¡V$) A¡ ’pm N°lZ L$ep£.

Ðepfbpv$ A„bfuj dy¼sfpS> MyipgcpC W$½$f¡ õhpduîu“¡ âp’®“p L$fu L¡$ îuÆkp¥fcõhpdudp„ flu“¡ Ap‘ S> L$pe® L$fu füp R>p¡, A¡hy„ d“phu v$¡Å¡. Ðepf¡ õhpduîuA¡ L©$‘phQ“p¡ DÃQpep® L¡$ kp¥fcõhpduA¡ M|b S> v$pMX$p¡ L$ep£ R>¡. X„$L$p¡ hpNu Nep¡ R>¡. S>eS>eL$pf ’C Nep¡ R>¡. sd¡ b^p kp¥fcõhpdu“u ‘X$M¡ fl¡Å¡.' Apd cNhv$u kp’¡ Å¡X$pC S>hp“u klº“¡ k|T Ap‘u.

Ap kdN° rhQfZ v$fçep“ lqf^pd’u ‘^pf¡gp c[¼sApîd“p bl¡“p¡A¡ b^u S> kyip¡c““u k¡hp M|b S> c[¼scph’u L$fu A“¡ Np„^u^pd“p hX$ugp¡, eyhL$p¡ A“¡ bl¡“p¡A¡ ‘Z Nyfylqf“¡ fpÆ L$fhp dpV¡$ "lp„ lp„ NX$’g' L$fu!

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

Subscription