Samooh MahaPooja - 2015, Jinod, Olpad

On Date: 05 August 2015

 

CLICK ON BELOW GALLERY FOR MORE IMAGES

by^hpf, sp. 05-08-2015 “p fp¡S> kp„S>¡ 5:30 ’u 7:30 v$fçep“ MyV$pB dpsp d„qv$f, Ap¡g‘pX$ Mps¡ ^d®c[¼s âv$¡i“p kp„r^e¡f Tp¡“dp„ Aphsp„ Ap¡g‘pX$, kp„r^e¡f, bgL$k s’p lp’ukp hN¡f¡ Npdp¡“p cL$sp¡A¡ kd|l dlp‘|Å“p¡ gpc gu^p¡ lsp¡. d„X$mdp„ ApÐduesp“u cph“p DÑfp¡Ñf h^su Åe s’p kp¥ cL$sp¡ khp¯Nu fus¡ kyMuep ’pe s¡hu âp’®“p kl k„she® ‘|.õhpduõhfy‘$õhpdu“u r“îpdp„ kd|l dlp‘|Å“y„ Apep¡S>“ L$fhpdp„ Apìey„ lsy„. Ap kd|l dlp‘|Å“p¡ 70 c¼sp¡A¡ gpc gu^p¡ lsp¡.

Ap Ahkf¡ dy¿e õ’p‘“ ‘f ‘|.õhpduõhfy‘õhpdu kp’¡¡ hX$ug lqfcL$sp¡ A“¡ L$pe®L$sp®Ap¡A¡ îuW$pL$p¡fÆ“y„ jp¡X¹$ip¡‘Qpf¡ ‘|S>“ L$fu AprijepQ“p L$fu lsu. s’p buÅ 31 õ’p‘“ ‘f 37 cL$sp¡A¡ îu W$pL$p¡fÆ“y„ ‘„Qp¡‘Qpf ‘|S>“ L$ey¯ lsy„. sp¡ D‘fp„s 40 S>¡V$gp cpBAp¡-bl¡“p¡ dlp‘|Ådp„ v$i®“p’£ D‘[õ’s füp„ lsp„.

dlp‘|Ådp„ ‘|.õhpduõhfy‘õhpduA¡ kp¥ c¼sp¡ hsu îu W$pL$p¡fÆ“p QfZp¡dp„ rhÛp’}Ap¡ Aæepkdp„ ‘pf„Ns b“¡, ‘rfhpfp¡dp„ ApÐduesp“u h©[Ý^ ’pe s’p kp¥ s“-d“-^“’u kyMuep ’pe A“¡ klº“u r“›$pdp„ rv$“ ârsrv$“ h©[Ý^ ’pe s¡dS> v$pk“p v$pk ’C“¡ Æhhp“u cph“pdp„ DÑfp¡Ñf h^pfp¡ ’pe s¡hu cph“p’u ky„v$f âp’®“p L$fu AprijepQ“p L$fu lsu.

Ap dlp‘|Å rhr^“p Apep¡S>“dp„ k„sp¡“u kyQ“p A“ykpf A“¡ d„X$m“p hX$ugp¡¡“u fplbfudp„ kp„r^e¡f Tp¡““p L$pe®L$sp®Ap¡ s’p eyhL$p¡ Myb DÐkpl A“¡ Dd„N’u r“rdÑ bÞep lsp„.

Ap Ahkf¡ X$p¸.‘fcycpB A¡a. ‘V¡$g, îu L¡$s“cpB Æ. ‘V¡$g, îu W$pL$p¡fcpB A¡a. ‘V¡$g, îu S>e¡ÞÖcpB A¡d. W$pL$p¡f hN¡f¡ dlp“ycphp¡A¡ ‘^pfu gpc gu^p¡ lsp¡.

Related Activities

Our Aim

O Lord ! Anyone becomes Atmiya or not, Please make me Atmiya !

WhatsApp
YouTube Subscription